+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: veljača 2020

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu – JK 2020/3

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06 i 1/15 i 62/15), odnosnih odredbi Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 73/19), Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti („Službene novine Federacije BiH“ broj 74/17, 73/19), Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj: 75/10, 74/17), a u vezi sa Programom rada i Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2020. godinu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 98/19) i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu broj: UO-01-3-3-29-1c/2020 od 25.02.2020.godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH  raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020. godinu – JK 2020/3

Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 600.000,00 KM.

Tekst JAVNOG KONKURSA i dokumente možete preuzeti na linkovima:

Pročitajte više
Objavljen Program poticaja za 2020. godinu

Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” za 2020. godinu koji je usvojen na 210. sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 20.02.2020.g. u Mostaru objavljen je u Službenim novinama Federacije br. 14/20 od 21.02.2020.g.

Mjere novčanih podrški koje su predviđene u Programu za 2020. godinu doprinose ispunjavanju ciljeva unapređenja poljoprivredne proizvodnje, s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, kao i povećanju ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda uz poboljšanje kvaliteta zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda.

Visina sredstava odobrenih Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu veća su za 18,3 miliona KM u odnosu na prošlu godinu, što predstavlja povećanje u odnosu na prošlogodišnji Program za 26,6%.U okviru modela podrški proizvodnji, povećana su sredstva za biljnu proizvodnju sa prošlogodišnjih 10.779.629,66 na 12.000.000,00 KM za 2020. godinu. Za animalnu proizvodnju je predviđen iznos od 55.500.000,00 KM. Pored Modela podrške proizvodnji, od ukupnih sredstava Programa podrški za 2020. godinu, iznos od 17.250.000 KM je predviđen za Model ruralnog razvoja, koji za cilj ima sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja Federacije BiH. U skladu s tim, u okviru ovog Modela, uvode se podrške investicijama u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata, u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda i podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda. Kao posebna mjera uvodi se podrška legalizaciji građevinskih objekata i ispunjavanju okolišnih standarda, koja ima za cilj potaknuti legalizaciju štalskih i drugih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje kako bi oni, između ostalog, stekli pravo na uvrštavanje u popis izvoznih objekata. U istoj mjeri planirana je podrška dogradnji postojećih ili izgradnji novih pomoćnih objekata za zbrinjavanje biološkog otpada i uklanjanje zagađenja koje nastaje kao posljedica proizvodnog procesa.

U okviru ovog Programa, pokrenut će se i kreditna linija za poljoprivredu u saradnji sa Razvojnom bankom Federacije, za što je predviđen iznos od 5.000.000 KM u vidu podrške investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije koje kreditira Razvojna banka. Pored podrške konkurentnosti, novčane podrške za ruralni razvoj namijenjene su i zajedničkim projektima poljoprivrede i ruralnog razvoja. Ovdje se radi o zajedničkim projektima sa federalnim, kantonalnim odnosno općinskim organima za poljoprivredu i ruralnu infrastrukturu od važnosti za stanovništvo na selu.

U okviru projekata od značaja za Federaciju BiH, ove godine su predviđena sredstva za izradu Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrede i Program ruralnog razvoja, kao i izrada Operativnog programa zadrugarstva u Federaciji BiH i Programa uzgoja autohtonih salmonidnih vrsta riba. U okviru mjera „organiziranje poljoprivrednika“ planiran je povećani iznos podrške poljoprivrednim zadrugama za organiziranje otkupa i plasmana poljoprivrednih proizvoda od malih poljoprivrednih proizvođača. U okviru Modela ostalih vrsta podrški, podržat će se različiti programi pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske i proljetne sjetve te mjere zemljišne politike.

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Pročitajte više
1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu.

Prijava projekata odnosno prijava za pomoć ugroženim pojedincima se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava dostupnog na mrežnoj stranici https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr, potrebno ga je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom (u slučaju A kategorije) odnosno ispisati i vlastoručno potpisati (u slučaju B i C kategorije) te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom: „za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu“

Ukoliko prijavitelj – ugroženi pojedinac (C kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C-papirnata prijava.
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 20. ožujka 2020. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-682, +3851/6444-669 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: [email protected]

e-prijavni obrazac na: https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr

Stranica

Pročitajte više
Javni poziv za podršku projektima iz oblasti obrazovanja i znanosti u 2020. godini

U Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu odobrena su sredstva za financiranje/sufinanciranje:

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za financiranje/sufinanciranje programa iz oblasti obrazovanja i znanosti za 2020. godinu. Tekst Javnog poziva objavljen je na web stranici Ministarstva www.fmon.gov.ba

Zahtjev za financiranje/sufinanciranje projekata popunjava se na odgovarajućem obrascu, koji je moguće preuzeti sa web stranice Ministarstva. Uz popunjen obrazac zahtjeva podnositelj zahtjeva/projekta  dužan je priložiti i svu neophodnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva, posebno za svaki program.

Zahtjev sa svim prilozima  treba poslati na adresu: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,      dr. Ante Starčevića bb, 88000 Mostar, s obaveznom napomenom: za Javni poziv.                         

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva  je  13. 3. 2020. godine.

Zahtjev koji nije dostavljen u propisanom roku  neće biti razmatran.

Korisnici sredstava (obrazovne, znanstvene i druge ustanove i pojedinci nosioci projekta) koji za dodijeljena sredstva u prethodnom periodu ovom Ministarstvu nisu dostavili Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava ili u dostavljenom Izvještaju nisu pravdali cjelokupna dobivena sredstva, isti su dužni dostaviti  najkasnije do roka određenog za dostavljanje zahtjeva. U protivnom njihov zahtjev na ovaj Javni poziv neće biti razmatrane, a Ministarstvo će  biti primorano putem nadležnih organa poduzeti odgovarajuće mjere u skladu sa zakonom,  u  cilju zaštite i namjenskog utroška  dodijeljenih javnih sredstava. Evidencija korisnika sredstava koji nisu dostavili  izvještaj o namjenskom utrošku sredstava  je objavljena  na web stranici Ministarstva.

Sredstva za financiranje/sufinanciranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu sa Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava  tekućih transfera utvrđenih Proračunom  Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke („Službene novine Federacije BiH“, broj  10/20).

Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za 2020 godinu.

Pročitajte više
OBAVIJEST – USKORO OBJAVA JAVNIH POZIVA

Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da će 28.2.2020. godine na web portalu Zavoda biti objavljen Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2020 (osim za mjeru Tražim poslodavca 2020 koja će biti otvorena naknadno), te Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2020.

Pozivamo potencijalne korisnike da se prije objave javnih poziva upoznaju sa predmetnim programima koji su dostupni u nastavku:

Program sufinansiranja zapošljavanja 2020 (PDF)
Program sufinansiranja samozapošljavanja – Start up 2020 (PDF)

NAPOMENA: Poslodavci koji namjeravaju aplicirati za poticajna sredstva moraju se prethodno registrovati na web portalu Zavoda (www.fzzz.ba).

 

http://www.fzzz.ba/

Pročitajte više
Federalni zavod za zapošljavanje najavio nove javne pozive
Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) danas je predstavio dva programa zapošaljavanja za 2020. godinu. Riječ o Progamu sufinansiranja zapošljavnja 2020 te o Programu sufinasiranja samozapošljavanja Start Up.
Javni poziv za učešća aplikanata u oba programa bit će objavljani 28. februara na web portalu FZZZ, a osam dana ranije bit će dostupni tekstovi programa kako bi se potencijalni korisnici mogli informisati. Za mjere aktivne politike za zapošljavanje u 2020. godini osigurano 66 miliona KM, a planirano je da ovim sredstvima, koje je u potpunosti osigurao FZZZ, bude obuhvaćeno oko 15.000 nezaposlenih osoba.
– Riječ je primarnim programima koje mi već godinama finansiramo. Ukupna vrijednost Programa sufinansiranja zapošljavnja 2020 je nešto veća od 51 milion KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 13.000 osoba. Ciljne skupine su mladi, žene, osobe dobi do 35 godina sa radnim stažom, zatim osobe preko 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe niže kvalifikacije i bez kvalifikacije, te demobilizarini branioci – kazao je rukovodilac sektora za aktivnu politiku zapošljavanja FZZZ Haris Huskić.
Ciljna grupa Programa sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2020 su osobe prijavljene na evidenciji nezaposlenih dan prije objave javnog poziva, bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob, a koji će se nakon prijave na javni poziv registrovati i održati djelatnost u trajanju od najmanje 12 mjeseci.
– Za realizaciju ovog Programa predviđena su sredstva u iznosu od 14 miliona KM, a planirano je da bude obuhvaćeno 2.000 osoba s evidencije nezaposlenih u FBiH – dodao je.
Javni poziv će se istovremeno objaviti u svim kantonima, a bit će otvoren tri radna dana od 8 do 16 sati, a aplikacije će se moći podnosti putem linka na web portalu FZZZ.
U osvrtu za programe zapošljavanja i samozapošljavanja u 2019. godini, realizirane u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, predstavnici FZZZ-a su kazali da su zadovoljni, te da je u prošloj godini obuhvaćeno više od 13.000 osoba, ali da je proces potpisivanja ugovora još uvijek u toku te da će broj osoba biti veći.
Posebno je istaknuto da se svi poslodavci prije objave javnih poziva prethodno moraju registrovati na web portalu Zavoda (www.fzzz.ba).
http://fzzz.ba/
Pročitajte više
Najava: Prezentacija mogućnosti Razvojne banke

Razvojna banka FBiH organizira predstavljanje svojih aktivnosti i vlastitih financijskih proizvoda poduzetnicima općine Prozor – Rama.

Predstavljanje će biti u srijedu, 19.2.2019. u dvorani HE Rama sa početkom u 11.00 sati.

Na prezentaciju su pozvani svi zainteresirani poduzetnici iz Prozora – Rame i susjednih općina.

 

Ramski vjesnik

Pročitajte više
Objavljeni javni pozivi za raspodjelu sredstava tekućih transfera 2020. godine

Federalno ministarstvo prostornog uređenja, donijelo je Godišnji plan javnih poziva  te raspisalo javne pozive za odabir korisnika za Programe utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima:
– za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije,
– za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta,
– za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta.”

Godišnji plan i javne pozive možete pronaći na sljedećim linkovima:

http://fmpu.gov.ba/
Pročitajte više
JAVNI NATJEČAJ ZA RASPODJELU DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU

Dio sredstava ostvarenog prihoda po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću raspodijeliti će se na sufinanciranje projekata i programa koji se odnose na:

 • promoviranje kulture i
 • promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate.

I Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju imaju udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji će se realizirati u 2020. godini.

II Opći i posebni kriteriji

Opći kriteriji:

 1. doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u određenoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predviđeni socijalni učinci i sl.),
 2. povezanost predloženog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udruga ili humanitarne organizacije,
 3. precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika,
 4. detaljno obrazloženje problema, odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa,
 5. transparentnost i mogućnosti vršenja kontrole ostvarenih rezultata i ocjene uspješnosti projekta odnosno programa,
 6. preporuka stručnjaka ili nadležne institucije iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremljen,
 7. iznos sredstava potrebnih za financiranje realizacije projekta, odnosno sudjelovanja u financiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz proračuna Federacije, sredstva iz proračuna jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava).

Posebni kriteriji

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa je sukladno s člankom 3. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću utvrdilo posebne kriterije, koji će biti osnova za ocjenu, bodovanje i izradu prijedloga raspodjele kandidiranih projekata i programa iz oblasti „promoviranje kulture“ i „promicanje razvoja profesionalnog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“.

Posebni kriteriji za „Promoviranje kulture“:

 1. poseban značaj projekta/programa za kulturu i kulturnu baštinu,
 2. projekat/program koji doprinosi očuvanju i promoviranju kulture i zaštiti i njegovanju kulturne baštine,
 3. kontinuitet projekta/programa
 4. projekti i programi predloženi od strane aplikanata koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti čije se financiranje predlaže ovim javnim konkursom imaju prednost.

Posebni kriteriji za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“:

 1. doprinos projektima/programima koji utiču na promoviranje i razvoj sporta u Federaciji BiH,
 2. kontinuitet projekta/programa,
 3. projekti i programi predloženi od strane aplikanata koji su registrirani za obavljanje djelatnosti iz oblasti čije se financiranje predlaže ovim javnim pozivom imaju prednost.

Projekti nacionalnih manjina koji doprinose promoviranju kulture i promoviranju i razvoju sporta u Federaciji BiH će se dodatno bodovati.

Projekti i programi koji budu predloženi od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta podržat će se u skladu sa financijskim mogućnostima, odnosno, u maksimalnom iznosu do 10.000,00 KM po korisniku.

Obavezna dokumentacija: Aplikant je dužan da prilikom prijavljivanja na Javni natječaj priloži sljedeću obaveznu dokumentaciju:

 1. aktuelni izvod iz registra u kome je aplikant registriran, ne stariji od šest mjeseci od dana objave javnog natječaja (original ili ovjerena kopija),
 2. uvjerenje o poreznoj registraciji – ID broj (original ili ovjerena kopija),
 3. potvrdu od banke u kojoj je navedeno da račun nije blokiran iz koje se vidi broj transakcijskog računa i ID broj korisnika, ne stariju od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja (original ne stariji od tri mjeseca ili ovjerena kopija),
 4. bilanca stanja i uspjeha za 2019. godinu, s jasno vidljivim pečatom Agencije za financijske, informatičke i posredničke usluge (original ili ovjerena kopija), s izuzećem udruga i humanitarnih organizacija koje su registrirane manje od godinu dana,
 5. dokaz o realiziranim projektima iz prethodnog perioda (kojim se dokazuje kontinuitet djelovanja), bez obzira na to od koga su sredstva dobivena (mogu se dostaviti potvrde o prethodno realiziranim projektima izdatim od strane financijera, objavljeni članci, štampani materijal ili propagandni materijal),
 6. rješenje o razvrstavanju – klasifikacija djelatnosti (original ili ovjerena kopija)
 7. detaljan opis projekta sa detaljnim financijskim planom,
 8. plan rada udruge za 2020. godinu.

III Obavezna dokumentacija za posebne kriterije za „Promoviranje kulture“:

 1. preporuka resornog županijskog ministarstva ili općine o značaju programa/projekta s kojim se aplicira iz oblasti kulture i zaštite i njegovanja kulturne baštine Bosne i Hercegovine (original ili ovjerena kopija),
 2. potvrda resornog županijskog ministarstva ili općine da je program/projekat sa kojim se aplicira održan najmanje tri puta (original ili ovjerena kopija).

Obavezna dokumentacija za posebne kriterije za „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem  povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske  rezultate“:

 1. suglasnost Ministarstva civilnih poslova BiH za organiziranje  međunarodnog natjecanja u BiH, a u skladu sa člankom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH”, br. 27/08, 102/09 i 66/16), (ovjerena kopija).

Jedan podnosilac zahtjeva može aplicirati samo sa jednim projektom ili programom kod svih pet resornih ministarstava koja raspisuju javni natječaj za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koje organizira aplikant. Programi učešća u manifestacijama koje organiziraju drugi subjekti neće se podržati.

Aplikanti su obavezni realizirati projekat s kojim apliciraju, odnosno, realiziranje projekta ne smiju prepustiti drugoj udruzi ili organizaciji.

Prijavni obrazac za javni natječaj preuzima se na službenoj stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa www.fmks.gov.ba.

Prijave se dostavljaju osobno ili putem pošte na sljedeću adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta – Federalno ministarstvo kulture i športa
Ul. Obala Maka Dizdara br. 2
71000 Sarajevo

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti sa napomenom: „Za Javni natječaj – sredstva ostvarena po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću“

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 28.02.2020. godine.

Prijave koje ne ispunjavaju kriterije iz ovog javnog natječaja i koje ne budu dostavljene u propisanom roku, neće biti razmatrane.

IV Dodatne informacije aplikantima

 • Prijave koje nisu dostavljene na propisanom aplikacijskom obrascu i koje ne sadrže sve tražene podatke, netočne i nepotpune prijave, bit će formalno – pravno neispravne.
 • Aplikanti koji su dobili sredstva 2017., 2018. i 2019. godine, a nisu dostavili financijsko izvješće o namjenskom utrošku sredstava do 31. 12. tekuće godine (tabela u prilogu) ili je Ministarstvo utvrdilo da su dodijeljena sredstva utrošili suprotno propisanim kriterijima, ne mogu ostvariti pravo na dodjelu sredstava u ovoj godini i njihove prijave neće biti razmatrane.
 • Prijave aplikanata koji dostave ugovore s bankom ili karton deponiranih potpisa, umjesto orginalne potvrde od banke iz koje se vidi broj transakcijskog računa, bit će formalno – pravno neispravne.
 • Aplikanti su odgovorni za dostavu točnih podataka. Promjena sjedišta, transakcijskog računa, imena i telefona kontakt osobe i odgovorne osobe, moraju se dostaviti u pisanoj formi ovom Ministarstvu. Federalno ministarstvo kulture i sporta se neće smatrati odgovornim u slučaju da ne uspije kontaktirati aplikanta.
 • Nakon provedenog natječaja i dostavljenog prijedloga rang liste korisnika od strane Ministarstva, Odluku o raspodjeli sredstava korisnicima sa listama korisnika donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i bit će objavljena u Službenim novinama Federacije BiH i na web portalu Ministarstva.

 

 1.  Prijavni obrazac
 2. Evidencija korisnika koji nemaju pravo na dodjelu sredstava

 

http://fmks.gov.ba/

Pročitajte više
POZIV ZA DOSTAVLJANJE APLIKACIJE ZA SUFINANSIRANJE ZAPOŠLJAVANJA

Na osnovu sporazuma između IFAD-a i Bosne i Hercegovine, te Projektnog sporazuma između IFAD-a i Federacije BiH o finansiranju, Ured za koordinciju projekata (PCU) je zadužen za provođenje Projekta razvoja ruralne konkurentnosti (RCDP) u Federaciji BiH, u njenim ruralnim područjima. Osnovni cilj Projekta je smanjenje siromaštva, a dio sredstava namijenjen je podršci u zapošljavanju mladih i žena kako bi se i na taj način direktno doprinijelo osnovnom cilju.

U skladu sa socijalnom i rodnom osjetljivošću Projekta, razvijen je Program za sufinansiranje zapošljavanja, a na osnovu kojeg PCU raspisuje Poziv kojim bi se sufinansiralo zapošljavanje 113 nezaposlenih osoba.

Ciljane kategorije: žene starosti do 55 godina i mladi do 35 godina, a koji su zasnovali radni odnos  tokom 2020.godine (do utroška sredstava).

Korisnici Programa sufinansiranja zapošljavanja žena i mladih u ruralnim područjima mogu biti subjekti koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, a registrovani su u Federaciji BiH za sljedeće djelatnosti:

 •      registrovana poljoprivredna gazdinstva  i poljoprivredni obrti,
 •      poljoprivredne zadruge,
 •      udruženja koja se bave otkupom poljoprivrednih proizvoda.

Programom je predviđeno sufinansiranje dijela troškova za isplatu obaveznih doprinosa za novozaposlene osobe sa iznosom od 2o0,00 KM mjesečno po jednoj osobi za 12 mjeseci.

Subjekti registrovani u Federaciji BiH koji vrše zapošljavanja osoba iz ciljanih kategorija, vrše prijavu  za učešće u Programu dostavljanjem sljedećih dokumenta:

 1. popunjen Prijavni obrazac,
 2. popunjena Lista novouposlenih osoba,
 3. ovjerena kopija rješenja o registraciji djelatnosti i
 4. dokaz o izmirenim porezima i doprinosima.

Prijavni obrazac, format Liste novouposlenih kao i sam Program se može dobiti u općinskim službama za zapošljavanje ili direktno u prostorijama PCU ili na web stranici PCU: www.fmpvspcu.ba/javni-poziv/  ili po zahtjevu putem sljedećih e-mailova: [email protected] ili [email protected].

Rok za dostavljanje aplikacija: 01. marta 2020. godine na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

URED ZA KOORDINACIJU PROJEKATA – PCU

Ul. Grbavička br. 4/II, 71000 Sarajevo

ili putem e- mail: selimic@fmpvcpcu,ba

sa naznakom: „PRIJAVA ZA PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA ŽENA I MLADIH“

 

Oni koji se kvalifikuju u skladu sa kriterijima biće pozvani da dostave dokumentaciju kako je definisano Programom.

 

http://www.poduzetna.ba/

Pročitajte više
1 2