+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: lipanj 2018

JAVNI POZIV za odabir korisnika za revitalizaciju voćnjaka šljive i podizanje novih nasada šljive na području općine Prozor-Rama

JAVNI POZIV

za odabir korisnika za revitalizaciju voćnjaka šljive i podizanje novih nasada šljive na području općine Prozor-Rama

 

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Temeljem Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele broj; 01/1-16-39/18, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji, podizanje nasada šljive, kroz Projekt revitalizacija voćnjaka šljive, na području općine Prozor–Rama za jesenju sadnju 2018. godinu. Realizacija Projekta će biti preko Ekološke udruge poljoprivrednih i prehrambenih proizvođača „Eko plod“

 1. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava mogu biti fizičke i pravne osobe (pojedinci-obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzeća, zadruge i obrti) sa područja općine Prozor-Rama i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine.

 1. SREDSTVA I AKTIVNOSTI POTPORE ZA PODIZANJE NASADA

Sredstva za potporu poljoprivredne proizvodnje, podizanje nasada šljive dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima na području općine Prozor –Rama koji ispune uvjete i to za podizanje nasada šljive od 0,1-0,2 ha. Ukupna površina koja se planira zasaditi za jesenju sadnju 2018. godine je 6,0 ha.

Potpora odabranim korisnicima projekta biti će kroz:

Osigurana financijska sredstva Općine Prozor-Rama za:

– nabavku sadnica šljive za površinu od 0,1-0,2 ha (maksimalno 50 komada  po dulumu)
– analizu tla
– monitoring projekta

Udruga „Eko plod“ će vršiti operativni dio projekta kroz:
– zaprimanje prijava od strane zainteresiranih poljoprivrednika,
– pružanje savjetodavnih usluga
– praćenje realizacije Projekta,
– pomoć pri apliciranju za poticaje od drugih razina vlasti.

 1. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POTREBNI DOKAZI

Za sudjelovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresirani proizvođači trebaju ispunjavati uvjete.

a1) da je pravna osoba ili obrt valjano registriran za rad u općini Prozor – Rama  – dokaz: Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, ili rješenje za rad obrta, i uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osobe i obrte), ili

a2)  da je pojedinac-obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sa prebivalištem, odnosno sjedištem, u općini Prozor – Rama – dokaz: uvjerenje o prebivalištu i sl.,

 1. b) da ostvaruje proizvodnju na području Općine Prozor-Rama – dokaz: Izvadak iz posjedovnog lista, zemljišno knjižni izvadak, ugovori o korištenju ili zakupu zemljišta, za obiteljsko zemljište odgovarajuća izjava,
 2. c) da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata

Rok za podnošenje zahtjeva;

Rok za podnošenje zahtjeva-prijaveza podizanje nasada šljive, kroz Projekt revitalizacija voćnjaka šljive jesenja sadna 2018, je do 02.08. 2018. godine.

 1. PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :

Zahtjev na propisanom obrascu (ZA-Projekt revitalizacije voćnjaka), sa odgovarajućim prilozima dostavljaju se direktno u Udrugu „Eko plod“ ili se šalju preporučeno poštom na adresu: Udruga „Eko plod“Kralja Tomislava bb. sa naznakom:Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za potporu podizanja nasada šljive – jesen 2018.

Dokumentacija koja se dostavlja mora bitioriginalna ili ovjerena kopija.

Udruga „Eko plod“ zajedno sa predstavnikom nadležne općinske Službe će pregledati zahtjeve, utvrditi potpunost i prihvatljivost zahtjeva. Po potpunim zahtjevima izvršiti će se uvid na poljoprivrednom gospodarstvu, sačiniti zapisnik o ispunjavanju uvjeta i utvrditi površinu i drugo činjenično stanje, te izvršiti analizu zemljišta.

Potrebiti  obrazaci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Udruzi „Eko plod“, ul. Kralja Tomislava bb, svakim radnim danom u vremenu od 08.00-16.00 sati ili elektronskim putem na web stranici  Općine  www.prozor-rama.org. Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/770-623(Udruga) ili 770-552 (Općina).

Prijavni obrazac- podizanje nasada voćnjaka (1)

Broj:01/1-16-39-2/18

Datum: 29.06.2018.godine

Načelnik

Jozo Ivančević

Pročitajte više
Prozor-Rama poziva investitore: Poticaji i do 12.000 KM po radniku

Nezaposlenost koja je značajka cijele BiH, osjeća se u većini općina pa tako i u Prozoru – Rami. Zato je pokrenut Program poticaja za zapošljavanje, kojim ova općina pokušava privući poduzetnike na pokretanje novih projekata.

Poduzetnicima u proizvodnim djelatnostima ponuđeni su novčane potpore i do 12.000 KM. Pomoći će se i oko traženja prostora za proizvodnju, oko infrastrukture, dobivanja raznih dozvola. Veliki broj neuposlenih također  predstavlja pogodnost novim investitorima, iako je odlazak u inozemstvo realno smanjio raspoloživost kvalitetne radne snage. Ističe se dostupnost energije, povezanost sa autoputovima, zračnim i morskim lukama. Čist okoliš i iznimno lijep krajolik dodatne su pogodnosti potencijalnim investitorima.

Ove godine u svrhu poticaja za zapošljavanje rezervirano  400.000,00 KM, a iz Općine kažu da će za dobre projekte biti i više sredstava. Poticaje u obliku bespovratnih sredstava u visini i do 12.000,00 KM po jednom radnom mjestu moći će dobiti investitori za projekte u oblasti proizvodnje i prerade. Natječaj je otvoren do kraja 2018. godine, tako da se investitori mogu pripremiti svoje projekte.

Javni poziv za odabir korisnika bespovratnih sredstava za povećanje zaposlenosti u općini Prozor – Rama možete preuzeti na www.prozor-rama.org

Izvor: https://ramski-vjesnik.ba/

Pročitajte više
Razvoj turizma na tri jezera: “Poboljšanje usluga u turizmu”

U okviru projekta “Razvoj turizma na tri jezera” sufinanciranog iz  zajedničkog Programa Europske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal, u četvrtak 28. lipnja održana je radionica na temu: “Poboljšanje usluga u turizmu.”

Na radionici održanoj u Laguna klubu u Podboru uz Agenciju za lokalni razvoj Prozor-Rama i Udruženje LiNK sudjelovali su pružatelji turističkih usluga – predstavnici klubova i udruga: Omladinski klub “Pod istim suncem”, Kamp “Miris ljeta”, Green Valley, Veslački klub Rama, BK Ventus, SRTD Ramske vode, HPD Rama.

Jučerašnji predavač, konzultant Amil Kamenica dao je kratak osvrt na sadašnje stanje usluga u turizmu na području triju općina te moguće ideje i inicijative za razvoj zajedničke turističke ponude (na temelju dokumenata “Analiza turističkih resursa” i “Integrirana turistička ponuda” konzultanta Rasima Tulumovića). Na radionici su također date smjernice za jačanje promocije u turizmu.

Projektom koordinira Udruženje LiNK, a partneri su Općina Jablanica, Općina Prozor-Rama i Općina Posušje. Ukupna vrijednost projekta je 192.566,70 KM (partnerske općine financiraju 20,55%). Opći cilj projekta je razvoj održivog turizma jezerskih područja (Ramsko jezero, Jablaničko jezero i jezero Tribistovo) putem kreiranja održive turističke ponude s fokusom na turizam za mlade ljude, kampiranje, sport, događaje, gastronomiju. Projekt će pomoći da se manje turistički razvijenim lokalnim zajednicama, turističkim službama, privrednom sektoru, lokalnoj upravi, nevladinim organizacijama,  poboljša njihovo znanje i sposobnost, da bolje iskoriste resurse za razvoj turizma. S druge strane pomaže kreiranju sinergije u smislu suradnje općina u  planiranju zajedničkih aktivnosti i ponude.

Pročitajte više
Obavijest – Podrška po modelu ruralnog razvoja

Na temelju dijela D/ Model ruralnog razvoja iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“, i člana 17. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“ broj 48/18) Federalno ministarstvo objavljuje

O B A V I J E S T

o rokovima i uslovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja u 2018. godini

 

I PREDMET OBAVIJESTI

Predmet Obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika novčane podrške sa rokovima i uslovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu.

II – KORISNICI

Korisnici podrške

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva te druga pravna i fizička lica koja mogu ostvariti pravo na podrške (u daljem tekstu: klijent), koja ispunjavaju opće i posebne uslove prihvatljivosti za podršku.

II – OPĆI USLOVI

Opći uslovi prihvatljivosti za podnosioce zahtjeva

 • Klijent mora imati sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Klijent mora biti upisan u RPG i/ili RK.
 • Ulaganje u poljoprivredne mašine, priključne uređaje i poljoprivrednu opremu mora biti provedeno na poljoprivrednom gazdinstvu koje se nalazi na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
 • Ukoliko je klijent fizičko lice onda mora imati najmanje 18 godina starosti u trenutku objavljivanja Obavijesti.
 • Klijent mora dostaviti dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH/ Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Opći uslovi prihvatljivosti za projekte

 • Projekat se mora odnositi na ulaganje u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I – Spisak poljoprivrednih proizvoda Zakona o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“ br.: 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13).
 • Prihvatljivi troškovi za svaki dio ulaganja moraju biti u skladu s realnim trenutnim tržišnim cijenama.
 • Projekat ostaje prihvatljiv za finansiranje pod uslovom da se u periodu od pet godina od dana konačne isplate ne izvrši otuđivanje predmeta novčane podrške odnosno izmještanje ugrađene opreme.
 • Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

II POSEBNI USLOVI

Prihvatljivi sektori

 • Prihvatljivi sektori za ulaganja unutar mjere su:
 1. mliječno govedarstvo,
 2. mesno govedarstvo,
 3. ovčarstvo i kozarstvo,
 4. svinjogojstvo,
 5. peradarstvo,
 6. proizvodnja voća, povrća i gljiva
 7. proizvodnja ratarskih kultura, ljekovitog i aromatičnog bilja i cvijeća,
 8. pčelarstvo,
 9. akvakultura.

Minimalna i maksimalna prihvatljiva vrijednost investicije

 • Minimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu koja je predmet novčane podrške je 3.000 KM za fizička lica, odnosno 5.000 KM za pravna lica i obrte.
 • Maksimalna prihvatljiva vrijednost investicije po klijentu koja je predmet novčane podrške u tekućoj godini je 240.000 KM za fizička lica, odnosno 400.000 KM za pravna lica i obrte.

 

III IZNOSI NOVČANE PODRŠKE

Osnovni i dodatni iznos novčane podrške

 • Osnovni iznos novčane podrške utvrđuje se na osnovu računa (fakture).
 • Ako vrijednost investicije prelazi maksimalnu prihvatljivu vrijednost investicije navedenu u obrascima LPT-MPU i LPT-O, za obračun se koristi iznos maksimalne prihvatljive vrijednosti investicije naveden u spomenutim obrascima.
 • Osnovni iznos novčane podrške je do 25% od prihvatljivih troškova i ne može biti veći od maksimalnog osnovnog iznosa novčane podrške navedenog u obrascima LPT-MPU i LPT-O.
 • Dodatni iznos novčane podrške obračunava se na utvrđeni osnovni iznos novčane podrške u visini od dodatnih 5% za nosioca poljoprivrednog gazdinstva mlađeg od 40 godina na dan objave Obavijesti, odnosno za žene nosioce poljoprivrednog gazdinstva.
 • Dodatni iznos ne može biti veći od 5%.

Maksimalni iznos novčane podrške

 • Klijent može ostvariti pravo na novčanu podršku za kupovinu više poljoprivrednih mašina, priključnih uređaja odnosno više vrsta opreme, te certifikaciju organske proizvodnje pod uvjetom da osnovni iznos novčane podrške ne prelazi 60.000 KM za fizička lica, odnosno 100.000 KM za pravna lica i obrte.
 • Osnovni iznos iz stava (1) ovog člana uvećava se za dodatni iznos novčane podrške u slučaju kada je nosilac poljoprivrednog gazdinstva mlađi od 40 godina ili je nosilac poljoprivrednog gazdinstva žena.

Proporcionalno smanjenje u slučaju probijanja iznosa sredstava utvrđenih Programom

Ako zbroj iznosa obračunate novčane podrške za sve pojedinačne zahtjeve bude veći od iznosa sredstava utvrđenih Programom, izvršit će se proporcionalno smanjenje svih odobrenih pojedinačnih iznosa novčane podrške.

IV – PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Aktivnosti prije podnošenja zahtjeva za podršku

 • Klijent treba izvršiti kupovinu poljoprivredne mašine, priključnog uređaja i poljoprivredne opreme, odnosno izvršiti plaćanje usluge certifikacije organske proizvodnje prije podnošenja Zahtjeva za podršku.
 • Za izvršenu kupovinu robe ili plaćanje usluge klijent pribavlja račun (fakturu) sa detaljnom specifikacijom kupljene mašine, uređaja i opreme, odnosno izvršenog procesa certifikacije.
 • Klijent je prije podnošenja zahtjeva za podršku dužan izvršiti plaćanje cjelokupnog iznosa navedenog na računu (fakturi).
 • Ako se u toku upravnog postupka utvrdi da su informacije dostavljene od strane klijenta lažne ili pogrešne, odnosno da su cijene na računu (fakturi) namjerno uvećane, Federalno ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za podršku.

 

Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganje u poljoprivredne mašine i priključne uređaje

 • Nakon objave Obavijesti klijent dostavlja zahtjev za podršku ulaganju (obrazac ZZP-UM) Federalnom ministarstvu, zajedno s propisanom dokumentacijom (u jednom primjerku).
 • Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u kupovinu novih poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja u razdoblju od 1.10.2017. do 1.10.2018. godine.
 • Ukoliko je ulaganje izvršeno prije objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana objave Obavijesti.
 • Ukoliko se ulaganje vrši nakon objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana izvršenog plaćanja računa (fakture).
 • Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10. 2018. godine.

 

 • Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:
 1. Popunjen Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivredne mašine i priključne uređaje (ZZP-UM),
 2. Račun (fakturu) o kupovini poljoprivredne mašine i priključnog uređaja, odnosno račun (fakturu) vezan za troškove njihovog transporta ako ga posjeduje,
 3. Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenom računu (fakturi) – (za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz prihvaća i fiskalni račun),
 4. Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o izmirenim carinskim dažbinama (samo za uvezene poljoprivredne mašine i priključne uređaje),
 5. Ovjerenu kopiju prometne/saobraćajne dozvole za poljoprivredne mašine koje podliježu registraciji,
 6. Ovjerenu izjavu Klijenta (Obrazac IK) da poljoprivredna mašina odnosno priključni uređaj nije nabavljen u okviru međunarodnih projekata ili donacija, te da po istoj osnovi Klijent nije koristio bespovratna sredstva bilo koje razine vlasti u BiH, odnosno da poljoprivrednu mašinu odnosno priključni uređaj neće otuđiti u razdoblju od pet godina.
 7. Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a).
 • Zahtjev za podršku može se podnijeti osobno na protokol Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Marka Marulića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: “Ulaganje u kupovinu poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja“.

 

Podnošenje Zahtjeva za podršku – ulaganje u poljoprivrednu opremu

 • Nakon objave Obavijesti, klijent dostavlja zahtjev za podršku (obrazac ZZP-UO) Federalnom ministarstvu, zajedno s propisanom dokumentacijom (u jednom primjerku).
 • Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u kupovinu nove poljoprivredne opreme u razdoblju od 1.10.2017. do 1.10.2018. godine.
 • Ukoliko je ulaganje izvršeno prije objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana objave Obavijesti.
 • Ukoliko se ulaganje vrši nakon objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana izvršenog plaćanja računa (fakture).
 • Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10.2018. godine.

 

 • Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:
 1. Popunjen Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivrednu opremu (Obrazac ZZP-UO),
 2. Račun (fakturu) o kupovini poljoprivredne opreme, odnosno račun (fakturu) vezan za troškove njenog transporta, montaže ili ugradnje ako ga posjeduje,
 3. Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenom računu (fakturi) – za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz prihvaća i fiskalni račun,
 4. Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) i dokaz o izmirenim carinskim dadžbinama (samo za uvezenu poljoprivrednu opremu),
 5. Ovjerenu izjavu Klijenta (Obrazac IK) da poljoprivredna oprema nije nabavljena u okviru međunarodnih projekata ili donacija, te da po istoj osnovi nije koristio bespovratna sredstva bilo koje razine vlasti u BiH, odnosno da poljoprivrednu opremu neće otuđiti u razdoblju od pet godina.
 6. Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a).
 • Zahtjev za podršku može se podnijeti osobno na protokol Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Marka Marulića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: “Ulaganje u kupovinu poljoprivredne opreme“.

 

Podnošenje zahtjeva za podršku – certifikacija organske proizvodnje

 • Nakon objave Obavijesti, klijent dostavlja zahtjev za podršku certifikaciji organske proizvodnje (Obrazac ZZP-C) Federalnom ministarstvu, zajedno s propisanom dokumentacijom (u jednom primjerku).
 • Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na klijenta (proizvođač, prerađivač ili sakupljač) koji je dobio certifikat od tijela akreditiranog od strane međunarodno ovlaštenog akreditacijskog tijela prema zahtjevima standarda EN 45011/ISO Vodiča 65. a koji je certifikaciju izvršio u razdoblju od 1.10.2017. do 1.10.2018. godine.
 • Troškovi u okviru ove mjere se priznaju za certifikaciju proizvodnje, grupnu proizvodnju, preradu organskih proizvoda i sakupljanje samoniklog bilja i šumskih plodova.
 • Ukoliko je certifikacija izvršena prije objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana objave Obavijesti.
 • Ukoliko se certifikacija vrši nakon objave Obavijesti, klijent je dužan podnijeti zahtjev za podršku u roku od 30 dana od dana izvršenog plaćanja računa (fakture).
 • Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10.2018. godine.
 • Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:
 1. Popunjen obrazac zahtjeva za podršku certifikaciji organske proizvodnje (Obrazac ZZP-C),
 2. Račun (fakturu) ispostavljenu za izvršenu uslugu certifikacije,
 3. Dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenom računu (fakturi) – za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz prihvaća i fiskalni račun,
 4. Kopiju certifikata.
 5. Dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo reg. obveznici PDV-a).
 • Klijent ostvaruje podršku u iznosu do 75% ukupno dokumentiranih troškova certifikacije.
 • Zahtjev za podršku može se podnijeti osobno na protokol Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kovertama, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Marka Marulića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: “Certifikacija organske proizvodnje“

 

Obrasci zahtjeva za podršku i ostale informacije

Sve elektronske obrasce možete preuzeti ovdje.  Detaljnije informacije možete naći u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“ broj 48/18).

Izvor: https://fmpvs.gov.ba/

Pročitajte više
Projekat LIR: Javni poziv za podršku realizaciji novih investicija

Projekat LIR: Javni poziv za podršku realizaciji novih investicija

 

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Evropska unija (EU), objavljuje se “Poziv investitorima za iskazivanje interesa za realizaciju novih investicija u 2018. godini uz podršku projekta “Lokalni integrisani razvoj”.”

Ovaj poziv za iskazivanje interesa će omogućiti investitorima koji su zainteresovani za ulaganja u IT sektor u BiH, da zajedno sa projektom LIR osiguraju realizaciju novih investicija u cilju ekonomskog rasta, stvaranja proizvoda visoke dodane vrijednosti i kreiranja novih radnih mjesta i prihoda. Investitori isključivo mogu biti pravna lica.

S tim u vezi, projekat LIR će podržati realizaciju novih investicionih projekata u IT sektoru isključivo u partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS). Prednost pri odabiru imat će projekti koji su izvozno orijentirani te planiraju stvaranje održivih i kvalitetnih radnih mjesta.

U okviru ovog javnog poziva, podrška realizaciji novih investicija od strane projekta LIR će biti pružena kroz:

a)       Prioritetnu oblast 1: Investicije u tehnološko unapređenje preduzeća, unapređenje kvalitete proizvoda, diverzifikaciju proizvodnje i standardizaciju poslovanja i poslovnih procesa;

b)      Prioritetnu oblast 2: Prekvalifikacija i dokvalifikacija novih radnika radi postizanja višeg stepena produktivnosti i stvaranja radnih mjesta.

Popunjen obrazac projektnog prijedloga, budžet i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) kopiji, u A4 formatu, uvezane sa numerisanim stranicama. Također, kompletnu projektnu dokumentaciju (u zip formatu) je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi, na CD-u, ili USB memorijskoj kartici.

Na koverti je potrebno naznačiti naziv poziva za iskazivanje interesa za koji se aplicira – “Poziv investitorima za iskazivanje interesa za realizaciju novih investicija u 2018. godini uz podršku projekta „Lokalni integrisani razvoj“.” Nadalje, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave te naglasiti sljedeće: „NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA“.

Krajnji rok za podnošenje prijava je četvrtak, 05. juli 2018. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave se mogu dostaviti i lično.

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat „Lokalni integrisani razvoj“

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

 

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili e-maila), neće biti uzete u razmatranje.

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije u roku od 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim nazivom javnog poziva u predmetu poruke putem e-mail adrese: [email protected]

 

Pročitajte više
Javni oglas za primanje konsultantske pomoći za apliciranje na javni konkurs za dodjelu sredstava iz revolving fonda

 

Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH (Fond) implementira program „Zeleni ekonomski razvoj“, podržan od, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vlade Švedske, te brojnih drugih institucija. U skladu sa aktivnostima projekta na prostoru Federacije BiH, u saradnji sa Fondom, UNDP nudi tehničku asistenciju za pripremu projekata finansiranih iz sredstava revolving fonda Fonda za zaštitu okoliša FBiH, te se ovim putem raspisuje:

JAVNI OGLAS

Kojim se pozivaju sve registrovane pravne osobe sa sjedištem na području Federacije BiH, a koje su zainteresirane za korištenje sredstava iz Revolving fonda uspostavljenog u Fondu za zaštitu okoliša FBiH, da izraze svoj interes za primanje konsultantske pomoći za potrebe apliciranja na javni konkurs Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti – JK RFEE i zaštite voda i reciklaže otpada – JK RFZViRO.

Prema uslovima objavljenih Javnih konkursa za dodjelu sredstava iz Revolving fonda putem kredita, lica pogodna za apliciranje su pravne osobe i to privredna društva, općine, gradovi, kantonalne uprave i komunalna preduzeća.

Za potencijalne korisnike zainteresirane za apliciranje za korištenje sredstava iz RF koji ispunjavaju uslove Javnih konkursa JP RFEE i JK RFZVIRO, bez obzira da li je projekat sa kojim se namjerava aplicirati u fazi ideje ili veće spremnosti, osigurana je konsultantska pomoć koja uključuje:

 • Savjetodavne usluge u razradi projektne ideje na nivou objekta, proizvodne linije i sl.;
 • Usluge pomoći na kompletiranju obrazaca i priloga za podnošenje projektnih prijava;
 • Usluge pri provođenju ostalih pripremnih faza za apliciranje.

Ova tehnička asistencija ne podrazumijeva izradu detaljnog energijskog audita ili studije izvodljivosti, a koja je obavezni dio aplikacijskog obrasca. Tehnička asistencija će dati procjenu projekta/projektne ideje sa tehničkog i finansijskog aspekta u formi preliminarne procjene opravdanosti projekta.

Konsultantska asistencija dodijeliti će se prema hronološkom redu podnošenja aplikacija (po načelu „ko prvi dođe, prvi je uslužen“) za ukupno šest (6) projekata iz oblasti energijske efikasnosti, zaštite voda ili reciklaže otpada, od čega minimalno tri (3) projekta iz oblasti energijske efikasnosti.

Prijavni obrazac je dat u prilogu Javnog oglasa. Popunjeni prijavni obrazci se mogu dostaviti putem pošte ili elektronski na sljedeće adrese:

Fond ured u Sarajevu:

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Hamdije Čemerlića 39a, 71 000 Sarajevo

[email protected]

UNDP:

UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAMME

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo

GED projekat

[email protected]

Sve prijave koje se dostavljaju direktno ili putem pošte moraju biti predate u zatvorenoj koverti naslovljene na „JAVNI OGLAS ZA PRIMANJE KONSULTANTSKE POMOĆI ZA APLICIRANJE NA JK ZA DODJELU SREDSTAVA IZ REVOLVING FONDA“.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 723 688 ili e-mail [email protected].

Više informacija o Projektu, javni oglas i prijavni obrazac možete preuzeti niže:

NAPOMENA: Word file prijavnog obrazca se može preuzeti sa web strane Fonda gdje je Javni oglas također objavljen ili dobiti na upit na email adrese date u Javnom oglasu.

Izvor: http://www.ba.undp.org

Pročitajte više
Bajramska čestitka

Povodom Ramazanskog bajrama svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, poslovnim suradnicima i prijateljima, tim Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama upućuje iskrene čestitke!

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

Pročitajte više
Javni poziv za odabir korisnika sredstava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor-Rama za 2018. godinu

Općina Prozor-Rama uputila je Javni poziv za odabir korisnika sredstava  za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor-Rama za 2018. godinu

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Temeljem Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele broj; 01/1-16-39/18, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor–Rama za 2018. godinu.

 1. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava mogu biti fizičke i pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzeća, zadruge i obrti) sa područja općine Prozor-Rama i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine.

 1. SREDSTVA ZA POTPORU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Sredstva za potporu poljoprivredne proizvodnje dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima na području općine Prozor –Rama koji ispune opće i posebne uvjete i to za ;

 1. Animalna proizvodnja
 2. Potpora proizvodnji mlijeka, 0,10 KM/ litri, najviše do 500,00 KM/mjesečno po prijavitelju,
 3. Subvencija veterinarskih usluga-analiza krvi mliječnih krava, grla za tov, 35 KM/grlu,
 4. Potpora uzgoju muznih krava, 100,00 KM/ grlu.

 

 1. Biljnja proizvodnja
 2. Proizvodnja ramskog bijelog luka-češnjaka, 150,00 KM/dulumu, minimalna proizvodnja pola duluma (500 m²),
 3. Voćarska proizvodnja-podizanje novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti, od 0,1-0,2 ha nasada -kroz Projekt revitalizacija voćnjaka šljive,
 4. Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.), 50,00 KM/dulum, najmanje za proizvodnju od 2 dn., najviše za proizvodnju 15 dn.

Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj ;

Sredstva za subvencioniranje  kapitalnih ulaganja i ruralni razvoj  realizirat će se kao novčana potpora po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja: investicije u poljoprivredno gospodarstvo, objekte, voćnjake, investicije u poljoprivredne strojeve za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavka osnovnog stada i proširenje stada.

 1. Ostale potpore razvoja poljoprivrede;
 • Praćenje razvoja poljoprivrede i savjetodavne usluge
 • Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „DANI ŠLJIVE“
 • Organiziranje edukacija, radionica, stručnih predavanja
 • Posjet drugim sajmovima i studijska putovanja
 • Potpora posebnim projektima udruženih poljoprivrednika
 • Suzbijanje zaraznih bolesti životinja i bolesti u voćarstvu

Navedena podrška poljoprivrednoj proizvodnji realizirat će se po prihvatljivim programima i projektima,  na zahtjev pojedinačno ili na prijedlog; poljoprivrednih udruga i obrta, zadruga i drugih pravnih osoba, Agencije za lokalni razvoj, koje će nadležna Služba pojedinačno razmatrati i utvrditi prihvatljivost zahtjeva i projekta.

 

 1. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POTREBNI DOKAZI

Za sudjelovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresirani proizvođači trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete.

Uzobrazac zahtjeva (ZA-POLJ) ili prijavni obrazac-poslovni plan, potrebito je dostaviti:

Opći uvjeti

 

 1. a) da je pravna osoba ili obrt valjano registriran za rad u općini Prozor – Rama – dokaz: Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, ili rješenje za rad obrta, i uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osobe i obrte),
 2. b) da je pojedinac ili obiteljsko gospodarstvo sa prebivalištem, odnosno sjedištem, u općini Prozor – Rama – dokaz: uvjerenje o prebivalištu i sl. (za pojedince i obiteljska gospodarstva),
 3. c) da ostvaruje proizvodnju na području Općine Prozor-Rama – dokaz: Izvadak iz posjedovnog lista, zemljišno knjižni izvadak, ugovori o korištenju ili zakupu zemljišta ili objekta, za obiteljsko zemljište i objekte odgovarajuća izjava (za sve prijavitelje na Javni poziv),
 4. d) da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (za potporu proizvodnji mlijeka i subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj),

 

Posebni uvjeti

 

 1. Animalna proizvodnja

 

1.Potpora proizvodnji mlijeka

Sredstva za potporu proizvodnji mlijeka dodjeljivat će se u visini od 0,10 KM/litri mlijeka proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama koji ispune uvjete za federalni poticaj sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji i to za IV. kvartal 2017. godinu i za I.,II., i III., kvartal 2018. godinu.

 1. Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka,
 2. Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka,
 3. Dokaz o broju muznih grla (kopije pasoša ili izvod iz jedinstvenog registra životinja),
 4. Preslik/kopija obrasca obračuna novčane potpore za proizvodnju svježeg mlijeka (obrazac koji otkupljivač dostavlja za federalni poticaj),
 5. Ovjerena kopija obavijesti-odluke nadležnog županijskog ministarstva o prihvaćanju zahtjeva za poticaj proizvodnji mlijeka i prosljeđivanju federalnom ministarstvu za isplatu ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo,
 6. Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka ili dokaz o preuzimanju mlijeka unutar gospodarstva za preradu (klijent koji na gospodarstvu ostvaruje proizvodnju i vrši preradu).

 

Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje poticaja proizvodnji mlijeka podnosi se mjesečno ili kvartalno u ovisnosti o propisanom načinu ostvarivanja federalnog poticaja sukladno Federalnom Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji. Pri prvom podnošenju zahtjeva dostavlja se sva propisana dokumentacija po ovom javnom pozivu a svaki naredni put samo zahtjev i dokumentacija: raster otkupa ili preuzimanje mlijeka unutar gospodarstva, obrazac obračuna novčane potpore i obavijesti nadležnog županijskog ministarstva o prihvaćanju poticaja ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo.

 

 1. Subvencija veterinarskih usluga-analiza krvi

Realizirat će se preko registriranih Veterinarskih stanica sa područja općine Prozor-Rama. Kriteriji će biti definirani sporazumom sa Veterinarskim stanicama, korisnici će navedeni poticaj koristiti izravno preko  Veterinarskih stanica u pogledu umanjena računa završenih usluga za 35,00 KM/grlo, koji sufinancira Općina. Pravo na sufinanciranje imaju vlasnici grla koju su u sustavu otkupa mlijeka, vlasnici-uzgajivači grla za proizvodnju mesa za tržište (sustav krava tele). Rok za ostvarivanje subvencije je kroz cijelu 2018. godinu.

 

 1. Potpora proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava

Sredstva za potporu proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava dodjeljivat će se proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama, koji su u sustavu otkupa mlijeka, proizvodnju mlijeka za prodaju na neki drugi način ili preradu u domaćinstvu u visini od 100,00 KM godišnje po grlu.

 1. Dokaz o broju muznih krava i da su grla označena (stočni pasoši),
 2. Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka za proizvođače u sustavu otkupa, a za drugu proizvodnju Izjava o držanju muznih krava, proizvodni i preradi mlijeka u domaćinstvu.

 

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava sa kompletnom dokumentacijom do 01.12.2018. godine.

 

 1. Biljnja proizvodnja

 

 1. Proizvodnja ramskog bijelog luka-češnjaka

– Zasadi i proizvedi na površini najmanje pola duluma (500 m²) bijelog luka-češnjaka,

– Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji ramskog bijelog luka sa kompletnom dokumentacijom do 22.06.2018. godine.

Nadležna Služba na temelju podnesenog zahtjeva,  sačiniti će zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta i površinu zasada, koji će činiti sastavni dio zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu potporu.

 1. Voćarska proizvodnja –podizanje novih nasada šljive auhtotonih ili drugih sorti;

Potpora podizanju novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti realizirat će se kroz poseban Javni poziv za jesenju sadnju 2018. godine.

 

 1. Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.)

 Obavlja navedenu ratarsku proizvodnju( jesenska sjetva 2017 i proljetna sjetva 2018) i zasije na površini najmanje 2,0 dn., maksimalna proizvodnja 15 dn.

– Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.

 

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja ratarskoj proizvodnji sa kompletnom dokumentacijom do 22.06.2018. godine.

Nadležna služba na temelju podnesenog zahtjeva,  sačiniti će zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta i površinu zasada, koji se ulaže u predmet odnosno zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu.

 1. Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj

Sredstva za subvencioniranje za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj  realizirat će se kao novčana potpora po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja:  Investicije u poljoprivredno gospodarstvo-objekte, voćnjake, investicije u poljoprivredne strojeve za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavka osnovnog stada i proširenje stada, ostala ulaganja u poljoprivredu.

Proizvođači koji obavljaju ili planiraju poljoprivrednu  proizvodnju,te planiraju svoj poslovni plan realizirati kroz izgradnju, sanaciju i proširenje poljoprivrednog objekata, podizanje voćnjaka, nabavku radnih strojeva, traktora, nabavku i proširenje osnovnog stada ili druga ulaganja za poljoprivrednu proizvodnju, podnose zahtjev sa obrazloženjem kao i priložiti dokaze o ulaganju. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva po ovoj stavci će zaprimljene zahtjeve razmatrati, utvrditi potpunost zahtjeva, napraviti očevid stvarnog stanja na terenu, ocijeniti da li se po podnesenom poslovnom planu stvarno osigurava razvoj poljoprivrede, te donositi odgovarajuće prijedloge za odobravanje/odbacivanje zahtjeva.

Uz dokazivanje općih uvjeta, podnositelj zahtjeva će dostaviti:

 • Prijavu na prijavnom obrascu sa kratkim Poslovnim planom,
 • Dokaz o ulaganju iz 2018 god.( fiskalni računi o kupovini i otpremnica , kupoprodajni ili drugi odgovarajuću ugovor i sl.)

 

Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju (urbanističku suglasnost, građevinsku dozvolu, nalaz o ulaganju sudskog vještaka poljoprivredne struke, račune ili ugovor o kupnji i drugo prema utvrđenoj potrebi od strane povjerenstva.

Rok za podnošenje zahtjeva-prijave za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj je do 01.12. 2018. godine.

 1. PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :

Zahtjev sa odgovarajućim prilozima dostavljaju se na protokol Općine ili se šalju preporučeno poštom na adresu: Općina Prozor – Rama, Kralja Tomislava bb. sa naznakom: Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za potporu poljoprivrednoj proizvodni za 2018.godinu.

Dokumentacija koja se dostavlja mora biti originalna ili ovjerena kopija.

Djelatnici nadležne općinske Službe će pregledati zahtjeve, utvrditi potpunost i prihvatljivost zahtjeva. Po potpunim zahtjevima izvršiti će se uvid na poljoprivrednom gospodarstvu, sačiniti zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta i utvrditi površinu zasada i drugo činjenično stanje, te predložiti prihvaćanje  ili odbacivanje zahtjeva.

Potrebiti  obrazaci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije Općine Prozor – Rama, ul. Kralja Tomislava bb svakim radnim danom u vremenu od 08.00-16.00 sati ili elektronskim putem na web stranici Općine www.prozor-rama.org. Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/771-921, 770-552.

 

Obrazac zahtjeva – Poticaj 2018

PRIJAVNI OBRAZAC- POSLOVNI PLAN

Pročitajte više