+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Javni oglas za primanje konsultantske pomoći za apliciranje na javni konkurs za dodjelu sredstava iz revolving fonda

 

Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH) u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH (Fond) implementira program „Zeleni ekonomski razvoj“, podržan od, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vlade Švedske, te brojnih drugih institucija. U skladu sa aktivnostima projekta na prostoru Federacije BiH, u saradnji sa Fondom, UNDP nudi tehničku asistenciju za pripremu projekata finansiranih iz sredstava revolving fonda Fonda za zaštitu okoliša FBiH, te se ovim putem raspisuje:

JAVNI OGLAS

Kojim se pozivaju sve registrovane pravne osobe sa sjedištem na području Federacije BiH, a koje su zainteresirane za korištenje sredstava iz Revolving fonda uspostavljenog u Fondu za zaštitu okoliša FBiH, da izraze svoj interes za primanje konsultantske pomoći za potrebe apliciranja na javni konkurs Revolving fonda za finansiranje projekata energijske efikasnosti – JK RFEE i zaštite voda i reciklaže otpada – JK RFZViRO.

Prema uslovima objavljenih Javnih konkursa za dodjelu sredstava iz Revolving fonda putem kredita, lica pogodna za apliciranje su pravne osobe i to privredna društva, općine, gradovi, kantonalne uprave i komunalna preduzeća.

Za potencijalne korisnike zainteresirane za apliciranje za korištenje sredstava iz RF koji ispunjavaju uslove Javnih konkursa JP RFEE i JK RFZVIRO, bez obzira da li je projekat sa kojim se namjerava aplicirati u fazi ideje ili veće spremnosti, osigurana je konsultantska pomoć koja uključuje:

  • Savjetodavne usluge u razradi projektne ideje na nivou objekta, proizvodne linije i sl.;
  • Usluge pomoći na kompletiranju obrazaca i priloga za podnošenje projektnih prijava;
  • Usluge pri provođenju ostalih pripremnih faza za apliciranje.

Ova tehnička asistencija ne podrazumijeva izradu detaljnog energijskog audita ili studije izvodljivosti, a koja je obavezni dio aplikacijskog obrasca. Tehnička asistencija će dati procjenu projekta/projektne ideje sa tehničkog i finansijskog aspekta u formi preliminarne procjene opravdanosti projekta.

Konsultantska asistencija dodijeliti će se prema hronološkom redu podnošenja aplikacija (po načelu „ko prvi dođe, prvi je uslužen“) za ukupno šest (6) projekata iz oblasti energijske efikasnosti, zaštite voda ili reciklaže otpada, od čega minimalno tri (3) projekta iz oblasti energijske efikasnosti.

Prijavni obrazac je dat u prilogu Javnog oglasa. Popunjeni prijavni obrazci se mogu dostaviti putem pošte ili elektronski na sljedeće adrese:

Fond ured u Sarajevu:

Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine

Hamdije Čemerlića 39a, 71 000 Sarajevo

[email protected]

UNDP:

UNITED NATION DEVELOPMENT PROGRAMME

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo

GED projekat

[email protected]

Sve prijave koje se dostavljaju direktno ili putem pošte moraju biti predate u zatvorenoj koverti naslovljene na „JAVNI OGLAS ZA PRIMANJE KONSULTANTSKE POMOĆI ZA APLICIRANJE NA JK ZA DODJELU SREDSTAVA IZ REVOLVING FONDA“.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi, na broj faksa +387 33 723 688 ili e-mail [email protected].

Više informacija o Projektu, javni oglas i prijavni obrazac možete preuzeti niže:

NAPOMENA: Word file prijavnog obrazca se može preuzeti sa web strane Fonda gdje je Javni oglas također objavljen ili dobiti na upit na email adrese date u Javnom oglasu.

Izvor: http://www.ba.undp.org

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti