+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Novosti

JAVNI NATJEČAJ-KREDITNA SREDSTVA U 2020. GODINI

Javni natječaj-Kreditna sredstva u 2020. godini

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisuje Javni natječaj za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2020. godinu.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava, iz sredstava koja su na računu namjenskog depozita Vlade Federacije BiH-Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Banka), a radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta“ za 2020. godinu.

Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 0,9 %.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Tekst Javnog natječaja

Smjernice

Zahtjev-Obrazac projekta

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima

Izjava o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima-popunjena

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama-popunjena

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka

Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka-popunjena

Pročitajte više
Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu

Na osnovu člana 9. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 68/20), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

                                                                      JAVNI KONKURS

           za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu

I Predmet javnog konkursa

Predmet Javnog konkursa je objava postupka i načina dodjele sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu.

II Sredstva

 Sredstva za tekući grant „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“, u iznosu od 3.097.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2020. godinu na poziciji „Tekući transferi i grantovi“.

Sredstvasedodjeljujuzasufinansiranjeprojekataizoblastikultureputemjavnоgkonkursai u skladu s kriterijimadefiniranimOdlukom o kriterijima.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM a maksimalni do 300.000,00 KM.

III Pravo na podnošenje projekata

 Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog javnog konkursa iz člana 2. stava (2) Odluke o kriterijima imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

a)      muzeji, biblioteke, kinoteke, galerije, pozorišta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije nauka i umjetnosti, likovne i muzičke akademije, akademije scenskih umjetnosti, amaterski teatri, zborovi, festivali kulture, akademije znanosti;

b)      instituti, udruženja, fondacije i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture;

c)      Vjerske zajednice za projekte koji se odnose na očuvanje kulture i povijesne

baštine u Bosni i Hercegovini i izgradnju potrebne infrastrukture.“

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju, mogu biti podržani samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.

IV Izuzeće

Ako podnosilac zahtjeva u periodu do 2020. godine, nije izvršio svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu javnog konkursa za 2020. godinu neće se uzimati u razmatranje.

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključilaugovora sa Ministarstvom, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog javnog konkursa ako se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru javnog konkursa za 2018. godinu i čiji su projekti u toku, ne mogu aplicirati na javni konkurs za 2020. godinu.

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske ili etničke osjećaje pripadnika bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini.

V Namjena sredstava

 Sredstva iz člana 2. stav (1) Odluke o kriterijima, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje za sufinansiranje projekata koji daju doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini i implementaciji prioriteta Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to kroz podršku za sljedeće aktivnosti:

a)      podrška održavanju i razvoju ljudskih i tehničkih kapaciteta u oblasti kulture,

b)      podršku redovnom radu i programskim aktivnostima, te infrastrukturnim radovima u oblasti kulture,

c)      podrška radu institucijama kulture od posebnog značaja za BiH koji su navedeni status stekli u vrijeme važenja ranijih propisa iz oblasti kulture, a čiji status nije riješen posebnim zakonom BiH;

d)      podršku manifestacijama u oblasti kulture,

e)      podršku za realizaciju projekata odobrenih iz programa EU Kreativna Evropa,

f)       podršku vjerskim zajednicama za projekte koji se odnose na:

1)          očuvanje (zaštitu i konzervaciju) kulturne i historijske baštine u Bosni i

2)         organiziranje kulturnih manifestacija.

Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishranu i piće, ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekat; dok troškovi taksi usluga, goriva, te mobilnih telefona nisu prihvatljivi.

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat u skladu s Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekat odnosno vršiti prenamjenu dodijeljenih sredstava).

Korisnik sredstava čiji projekat uključuje radove na spomenicima kulture dužan je da prilikom izvođenja radova na predmetnom projektu obavezno uključi nadležni Zavod za kulturno nasljeđe, kao nadzor nad projektom.

Projekti sa kojima se aplicira moraju biti jednogodišnji.

VI Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

 

(1)                  Pri razmatranju podnesenih projekata vrednuje se:

a)      kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini u skladu sa prioritetima Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to kroz:

1)    jačanje kapaciteta kulturnih ustanova,

2)    povećanje učestvovanja i pristupa kulturi,

3)    promoviranje kulturnih vrijednosti i aktivnosti kroz sistem obrazovanja i

putem medija,

4)    jačanje sektora kulturnih industrija,

5)    jačanje kapaciteta u oblasti kulturnog turizma,

6)    očuvanje kulturne i historijske baštine u Bosni i Hercegovini i izgradnji potrebne infrastrukture,

b)      finansijski i operativni kapaciteti aplikanta,

c)     održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,

d)      izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta

s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, osobe s invaliditetom i sl.) i afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaratelja,

e)      troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

(2)       Vrednovanje projekata vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u

Evaluacionom obrascu (Prilog 4) koji je sastavni dio Odluke o kriterijima,a koji

obuhvataju:

a) tematske kriterije,

b) finansijske i operativne kapacitete aplikanta,

c) relevantnost projekta,

d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti,

e) održivost aktivnosti i ciljeva, te

f) budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti.

VII Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

 Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

a)      aplikacioni obrazac, koji je sastavni dio odluke (Prilog 1), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta ( original),

b)      finansijski plan projekta, na obrascu za budžet koji je sastavni dio odluke (Prilog 2), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta ( original),

c)      aktuelni izvod iz registra nadležnog organa u kojem je registriran podnositelj projekta, ne stariji od tri mjeseca ( original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa ),

d)      statut, samo za podnosioce projekta iz člana 4. stav (1) tačke b) Odluke ( tj. institute, udruženja, fondacije i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture), a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut ( kopija ovjerena pečatom podnosioca projekta),

e)      uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (identifikacioni broj) (kopija ovjerena od strane nadležnog organa ),

f)       riješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od strane nadležnog zavoda za statistiku (kopija ovjerena od strane nadležnog organa ),

g)      zvaničan dokument banke o otvaranju transakcionog računa podnosioca projekta (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcioni račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog organa),

h)      zvaničan dokument banke iz kojeg vidljivo da transakcionog računa podnosioca projekta nije blokiran, ne stariji od 30 dana (original),

i)       subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekat bude na raspolaganju korisniku sredstava (original),

j)       godišnji obračun o poslovanju podnosioca projekta za 2019. godinu, iz koje je vidljivo da je isti predat i ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA) (kopija),

k)      izjava podnosioca projekta, čija forma je sastavni dio ove odluke (Prilog 3), potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnosioca projekta (original).

 Dokumentacija od tačke a) do tačke k) se dostavlja istim redosljedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga, jemstvenik, spiralni uvez ili uvezana u fasciklu), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi.

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definisano neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

Dokumentacija od tačke a) do tačke k) dostavlja se u zatvorenoj koverti, istim redoslijedom kako je to gore navedeno, ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu

Ministarstvo civilnih poslova,

Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo.

 

Javni konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

 

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen javni konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja javnog konkursa neće se prihvatiti.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje.

 VIII OSTALE NAPOMENE

 Odluka o rasporedu sredstava

Odluka o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant “Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini” za 2020. godinu (u daljem tekstu: Odluka o rasporedu sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva.

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava i nakon njenog objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, odluka se objavljuje na web stranici Ministarstva.

Obavještenja

 Podnosioci, čije su prijave za dodjelu sredstava odbačene ili odbijene, obavještavaju se o razlozima odbacivanja ili odbijanja istih pisanim putem.

Podnosioci, kojima su dodijeljena sredstva, smatraju se obavještenim objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u „Službenom glasniku BiH“ i na web stranici Ministarstva.

 Ugovor o korišćenju dodijeljenih sredstava

Ministarstvo će sa korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava, te ista bude objavljena u “Službenom glasniku BiH”, zaključiti ugovor kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektronski ili usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visini odobrenih sredstava, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

a)        Revidirani budžet usklađen sa odobrenim sredstvima. Revidirani budžet projekta postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom.

b)        Prilikom sačinjavanja revidiranog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od 7 dana.

Primjena procedure definisane Zakonom o javnim nabavkama

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno- finansijskim dokazima.

Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom da se radi o trošenju javnih sredstava, Korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva u skladu sa Instrukcijom Ministarstva o obavezi primjene Zakona o javnim nabavkama od strane krajnjih korisnika grant sredstava broj: 05-02-2-1258-1/17 od 25.12.2017. godine koja je objavljena na web stranici Ministarstva.

Izvještaji o utrošku sredstava

 Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrascu za finansijski izvještaj (Prilog 6), koji su sastavni dio Odluke o kriterijima, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta.

Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijima.

Korisnici sredstava troškove nezavisne revizije mogu planirati u okviru budžeta projekta sa kojim apliciraju na javni konkurs.

Korisnik sredstava koji podliježe obavezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativni i finansijski izvještaj.

Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast.Narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i slično.

Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj o utrošku sredstava u skladu sa odredbama Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava aplikant je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovineu roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 Svi prilozi navedeni u natječaju mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva:

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini“ za 2020. godinu (Prilog 7)

Pročitajte više
Javni poziv za projekte mladih i nevladine organizacije
Općina Prozor-Rama uputila je Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2020. godinu.
PROJEKTI IZ OBLASTI KULTURE, SPORTA, OBRAZOVANJA I SL.

LOT 1

Uvj.eti  financijske potpore

 • Da se Projekt realizira u razdoblju od godinu dana od dana prijema sredstava,
 • Da se Projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti područja općine kao što su:
 1. Organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i si.,
 2. Edukacije ( borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i si.)
 3. Aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvalitetu ljudskog života,
 4. Veći angažman mladih u društvenom životu.

Pravo sudjelovanja imaju:

 1. Organizacije mladih
 2. Fondacije koje rade za mlade
 3. Neformalne skupine mladih (uz administrativnu potporu udruženja sa sjedištem na području Općine Prozor-Rama)
 4. Nevladine organizacije, koje su, kao i navedene skupine mladih, registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području Općine Prozor-Rama, a čiji projekti su kandidirani za financiranje iz Proračuna općine Prozor-Rama i provode se u interesu i na području općine Prozor-Rama. Iznimno, pravo sudjelovanja mogu imati organizacije i udruge sa sjedištem izvan općine Prozor – Rama, za projekte koji će se provoditi na području općine Prozor – Rama.

Svi podnositelji prijava trebaju biti registrirane prije datuma raspisivanja ovog Javnog poziva.
Iznos sredstava:

 • Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovog javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:
 1. Minimalna vrijednost projekta: 500,00 KM
 2. Najviša vrijednost projekta: 5.000,00 KM.

Ukupno raspoloživa sredstva za Lot 1: 20.000,00 KM. Ukoliko iznos odobrenih sredstava po pojedinom projektu bude manji od traženog, podnositelj projektnog prijedloga obvezan je osigurati nedostajući iznos sredstava iz drugog izvora, ili smanjiti tj prilagoditi projektne aktivnosti raspoloživim sredstvima.
Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati direktni financijski doprinos. Međutim nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

 PROJEKTI IZ OBLASTI PRAĆENJA IZBORA

LOT 2.

Uvjeti financijske potpore:

 • Da projekt predviđa aktivnosti nadgledanja priprema za Lokalne izbore u Prozoru – Rami, provođenje izbora, prebrojavanje i objavu rezultata,
 • Da se projekt realizira do kraja 2020. godine

Pravo sudjelovanja imaju:
Nevladine organizacije koje su registrirane u Bosni i Hercegovini prije dana raspisivanja ovog Javnog poziva, imaju sjedište na području Općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode se u cilju praćenja Lokalnih izbora 2020.  u BiH za općinu Prozor – Rama.
Iznos sredstava

 • Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovog javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:
 1. Minimalna vrijednost projekta: 2.000,00 KM
 2. Maksimalna vrijednost projekta: 20.000,00 KM

Ukupno raspoloživa sredstva za Lot 2: 30.000,00 KM. Ukoliko iznos odobrenih sredstava po pojedinom projektu bude manji od traženog, podnositelj projektnog prijedloga obvezan je osigurati nedostajući iznos sredstava iz drugog izvora, ili smanjiti tj prilagoditi projektne aktivnosti raspoloživim sredstvima.
Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati direktni financijski doprinos. Međutim nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.
Potrebna projektna dokumentacija za Lot 1 i Lot 2:

Prijava treba sadržavati:

 1. Organizacije mladih i fondacije ili udruženja koja rade za mlade:
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)
 • Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini
 • Projekt kojim se aplicira
 • Za projekte koji se provode u školama i drugim javnim ustanovama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja.
 1. Neformalne skupine mladih:
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji (ovjerenu kopiju) organizacije-udruženja koja daje administrativnu   potporu neformalnoj skupini sa sjedištem na području općine Prozor-Rama,
 • Životopis članova neformalne skupine,
 • Kratak opis skupine sa podacima o prethodno realiziranim projektima i kvalifikaciji kadrova koji provode projekt (odgovorne osobe, suradnici, volonteri,…)
 • Projekt kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama i drugim javnim ustanovama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja.
 1. Nevladine organizacije:
 • Popunjen prijavni obrazac,
 • Rješenje o registraciji ( ovjerena kopija)
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija)
 • Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini
 • Projekt kojim se aplicira,
 • Za projekte koji se provode u školama i drugim javnim ustanovama potrebno je dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja.

Način prijave
Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:

Općina Prozor-Rama
Ul. kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama

Sa naznakom ” Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2020. godinu

Rok podnošenja prijave

Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja ovog poziva.

NAPOMENA: Sve informacije kao i obrazac za sudjelovanje na javnom pozivu možete dobiti u Odjelu društvenih djelatnosti, kontakt osoba: Enes Manov, pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti i opću upravu, tel:036/771-922, ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.

PRIJAVNI OBRAZAC

Pročitajte više
Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za podršku investicijama u ruralnom turizmu

Projekat Evropske unije EU4AGRI objavio je javni poziv vrijedan 2,55 miliona KM za podršku investicijama u ruralni turizam u Bosni i Hercegovini s ciljem razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima, stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta, te očuvanja prirodne i kulturne baštine, odgovarajući ujedno i na potrebe za oporavkom od krize prouzrokovane COVID-19 pandemijom.

Na javni poziv se mogu prijaviti isključivo partnerstva koja čine podnosilac prijave i minimalno tri partnera. Podnosilac prijave može biti jedinica lokalne samouprave, preduzeće ili obrt koji se bave pružanjem turističkih usluga i/ili proizvoda.

Svaki podnosilac prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a) zavisno od broja članova u partnerstvu. Za svaku investiciju  podnosilac prijave i partneri moraju osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 15% od ukupnog iznosa investicije.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 21. decembar 2020. godine do 15.00 sati.

Kako se prijaviti na javni poziv?

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u dokumentu Smjernice za podnosioce prijava.

Preuzmite dokumentaciju:

Prilog 1: Prijavni obrazac

Prilog 2: Budžet projekta

Prilog 3: Logički okvir

Prilog 4: Plan aktivnosti

Prilog 5: Prihodi i rashodi partnerstva

Prilog 6: Pismo namjere za sufinansiranje projekta (primjer)

Prilog 7: Izjava o partnerstvu

Prilog 8: Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

Okvirnu listu svih javnih poziva projekta EU4AGRI možete preuzeti ovdje.

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: [email protected].

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

 

Pročitajte više
Javni poziv turizam 2020

Na osnovu odredbi Uredbe o interventnim mjerama za podršku ugroženim
sektorima privrede Federacije Bosne i Hercegovine u okolnostima pandemije
COVID-19 (,,Službene novine Federacije BiH”, broj: 74120), federalna ministrica
okoliša i turizma, raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći poslovnim subjektima iz turističko – ugostiteljkog sektora u okolnostima pandemije COVID-19.

Tekst Javnog poziva i potrebne obrasce možete preuzeti u nastavku :

 

https://www.fmoit.gov.ba/

Pročitajte više
Održana završna konferencija projekta “Jačanje turističke prepoznatljivosti Općine Prozor-Rama”

Danas, 14. listopada 2020. godine u dvorani HE Rama održana je završna konferencija projekta “Jačanje turističke prepoznatljivosti Općine Prozor-Rama.”

Projekt u trajanju od 14 mjeseci i ukupne vrijednosti 20.912,00 KM  financirali su Općina Prozor-Rama (11.662,00 KM) i Federalno ministarstvo okoliša i turizma (9.250,00 KM).

Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta:

 • Snimljeni i izrađeni promotivni foto i video materijali koji predstavljaju prirodne te kulturno-povijesne znamenitosti Općine Prozor-Rama
 • Kreiran vizualni identitet te izrađena i objavljena turistička internetska stranica s prezentiranim turističkim resursima i statističkim sustavom za prikupljanje podataka o turistima
 • Izrađeni i prezentirani promotivni materijali (brošure, letci, razglednice…)
 • Predstavljeni rezultati projekta i turistički potencijali područja Općine Prozor-Rama kroz medijske objave i završnu konferenciju

Prisutni gosti imali su priliku među prvima pogledati službenu turističku stranicu Općine Prozor-Rama kao i turističke promotivne materijale.

U ime organizatora konferencije i nositelja projekta, Agencije za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama, direktorica Jelena Ćališ zahvalila je medijima, sportskim i kulturnim institucijama kao i pojedincima – volonterima za podršku u provedbi projekta.

Pročitajte više
JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONISANJE KAMATA ZA KREDITNE PLASMANE KOJE ODOBRI RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH

Nastavljajući aktivnosti podrške privredi pogođenoj pandemijom, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona raspisala je Javni poziv za subvencionisanje kamata za kreditne plasmane koje odobri Razvojna banka Federacije BiH.

Javni poziv je raspisan na osnovu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa i podršci ekonomiji na području HNK, a za subvencionisanje kamata Vlada će izdvojiti iznos od 500.000 KM.

Obrtnicima i privrednicima koji zadovolje kriterije iz Javnog poziva bit će omogućeni pojedinačni krediti u iznosu do 500.000 KM uz rok otplate do 36 mjeseci, te grace period do 12 mjeseci. Fiksnu kamatu od 2% godišnje plaćat će Vlada HNK, dok će se Razvojna banka odreći naknade za obradu kredita.

Javni poziv, izjavu i obrazac možete preuzeti u priloženim dokumentima.

File javni_poziv_-_subvencije_kamata_b.docxMicrosoft Office document icon izjava_subvencionisanje_kamata_b.docFile obrazac_zsk1-_v1_10_b.docx

 

https://www.vlada-hnz-k.ba/

Pročitajte više
2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu

Objavljen je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu.

Prijava projekata odnosno prijava za pomoć ugroženim pojedincima se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava dostupnog na mrežnoj stranici https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr, potrebno ga je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom (u slučaju A kategorije) odnosno ispisati i vlastoručno potpisati (u slučaju B i C kategorije) te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom: „Za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu“.

Ukoliko prijavitelj – ugroženi pojedinac (C kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C-papirnata prijava.
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 5. studenog 2020. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-653, +3851/6444-669 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: [email protected]

e-prijavni obrazac na: https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr.

 

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

Pročitajte više
VLADA DONIJELA ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA SUBVENCIONISANJE KAMATA ZA KREDITNE PLASMANE

Na današnjoj sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, u cilju pomoći privrednicima i obrtnicima za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa, donijela Odluku o raspisivanju Javnog poziva za subvencionisanje kamata za kreditne plasmane koje odobri Razvojna banka Federacije BiH.

Javni poziv bit će raspisan na osnovu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa i podršci ekonomiji na području HNK, a za subvencionisanje kamata Vlada će izdvojiti iznos od 500.000 KM.

Naglašeno je kako je Hercegovačko-neretvanski kanton prvi Kanton s kojim je Razvojna banka sklopila Protokol o saradnji u vezi sa kreditnom linijom za likvidnost privrednicima  i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom virusnog oboljenja COVID-19. Obrtnicima i privrednicima koji zadovolje kriterije iz Javnog poziva bit će omogućeni pojedinačni krediti u iznosu do 500.000 KM uz rok otplate do 36 mjeseci, te grace period do 12 mjeseci. Fiksnu kamatu od 2% godišnje plaćat će Vlada HNK, dok će se Razvojna banka odreći naknade za obradu kredita.

Tokom rasprave, podcrtana je i činjenica kako je, nakon provedene procedure Javnoga poziva, do sada, na osnovu tzv. Korona zakona osigurana podrška za 1 833 privredna subjekta u iznosu od 4.740.503,43 KM.

 

https://www.vlada-hnz-k.ba/

Pročitajte više
KONKURIŠITE ZA GRANT PROGRAMA ZA RAZVOJ

Globalna zajednica Unleash Fellowship raspisuje konkurs za dodjelu granta za projekte u oblasti društvenog uticaja.

OBLAST
Održivi razvoj

OPIS
Ukupni iznos fonda je 10 miliona dolara, koji obezbjeđuje grantove za projekte u oblasti pristup kapitalu u cilju poboljšanja ekonomskih prilika, produktivna politika zapošljavanja i pristojan posao za sve i stvaranje pretpostavki za inkluzivne, bezbjedne, žilave i održive gradove i društva.

 

USLOVI
Da bi aplicirali, kandidati moraju imati između 18 i 40 godina. Kandidati iz cijelog svijeta mogu učestvovati.

 

NAČIN PRIJAVE
Prijava za učešće u program je dostupna putem sljedećeg linka: https://www.unleashfellows.com/fellowships/our-enrollment

 

ROK ZA PRIJAVU:
30. septembar 2020. godine

 

Detaljnije: https://www.unleashfellows.com/

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/konkurisite-za-grant-programa-za-razvoj/

Pročitajte više
1 2 3 31