+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: srpanj 2016

Prijavljen projekt za UG RDPP “Djeca nade”

Na inicijativu nekoliko roditelja djece s posebnim potrebama iz UG RDPP „Djeca nade“ o čemu smo već pisali, realizirana je izrada projekta organiziranja interaktivnih radionica psihosocijalne pomoći i nabavke nužne opreme za školovanje za 12-godišnju djevojčicu, korisnicu usluga udruge.

U četvrtak, 21. srpnja 2016. godine u prostorijama Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama predsjednica udruge, gospođa Milijana Beljo potpisala je projektnu prijavu, te je prijedlog prijavljen na natječaj JP BH POŠTA.

Financiranjem realizacije projektnih aktivnosti osigurala bi se potrebna pomoć za djecu s posebnim potrebama.

image-0-02-01-1f66195d86260f58a6bec2086560b01c6594631c84f8bf4c7051519fe9d6ef1d-V image-0-02-01-56a3ca51a099cbf908ee958eecaa37d0f1719c5e8a5fafee568d43c906bac01e-V image-0-02-01-2133bc0e37246fe3bdf980b63ee522984ced24ea483dff6be3fe4aca98a952b8-V

Pročitajte više
GRANTOVI: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI U SEKTORU JAGODASTOG VOĆA

 

USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane proizvođačke organizacije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za unapređenje konkurentnosti i pristupa tržištima proizvođačkim organizacijama (PO) u sektoru jagodastog voća, te na taj način doprinesu uspostavljanju konkurentnog poljoprivrednog sektora.

Zainteresirane organizacije legalno registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine paket Javnog poziva mogu preuzeti na  http://www.farmabih.ba/bs/press/pozivi/grantovi

Napominju da zahtjevi moraju biti dostavljeni u ured USAID/Sweden FARMA II projekta u Sarajevu ili Tuzli, ne kasnije od 16:00 sati, na dan 15. septembra, 2016.

Iz USAID/Sweden FARMA II projekta najavljuju da će organizirati informativni sastanak 16. avgusta 2016. godine u 11:00 sati, na kojem će se zainteresiranim organizacijama pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva.

Sastanak će se održati u uredu projekta u Sarajevu, Fra Anđela Zvizdovića 1, UNITIC B, 18 sprat (dolazak potvrditi putem e-maila do 10. avgusta u 11:00 sati). Sve zainteresirane organizacije se pozivaju da prisustvuju ovom sastanku.

Sva pojašnjenja i uputstva će biti objavljena putem e mail adrese [email protected] ili na stranici projekta. Izjave i/ili interpretacije od strane bilo koga drugog se smatraju nevažećim, navode iz ovog projekta.

 

 

 

Pročitajte više
Održan sastanak sa predstavnicima UG RDPP „Djeca nade.“

U ponedjeljak, 18. srpnja 2016. godine u prostorijama Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama održan je sastanak zaposlenika Agencije sa predstavnicama UG RDPP „Djeca nade.“
Gospođe Ankica Jozić i Ana Džalto koje djeluju ispred Kluba roditelja u ovoj udruzi upoznale su nas s ciljevima udruge ali i problemima s kojima se susreću u svome radu.

UG RDPP “Djeca Nade“ je nevladino, nestranačko udruženje roditelja djece s posebnim potrebama. Svrha i cilj udruge su briga o djeci s posebnim potrebama te osobama sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, organiziranje susreta, stručnih savjetovanja i edukacija, materijalna pomoć djeci s posebnim potrebama i osobama sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, promicanje solidarnosti, suradnja sa domaćim i međunarodnim organizacijama koje se bave smještajem, školovanjem i odgojem osoba s posebnim potrebama.

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi HNŽ, dio financijskih sredstava kojima raspolaže Udruga trebao bi se usmjeriti na pružanje pomoći članovima u školovanju, rehabilitaciji, zapošljavanju, resocijalizaciji, zadovoljavanju kulturnih potreba, osiguravanju tehničkih pomagala, rješavanju statusnih pitanja i sl.

Glavni problem u radu Udruge predstavljaju nedostatna financijska sredstva, stoga su aktivnosti usmjerene na traženje pomoći od raznih donatora te realizaciju nužnih aktivnosti poput stručnih edukacija i radionica preko projekata. Upravo u ovom segmentu svoju pomoć ponudio je tim Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama, te je između ostalog dogovorena suradnja oko izrade i apliciranja projekta organiziranja interaktivnih radionica za pružanje psihosocijalne pomoći korisnicima Udruge.

 

Pročitajte više
J A V N I O G L A S / N A T J E Č A J ZA DODJELU DONACIJA „JP BH POŠTA“ d.o.o. SARAJEVO U 2016. GODINI

Na osnovu člana 4. i 5. Zakona o donacijama poduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH”, broj:13/03), člana 36. stav (1) točke 22. i 23. Statuta „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, broj: S.D.-1.3-7572/09 od 16.06.2009. godine, Odluka o izmjenama i dopunama Statuta „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, broj: S.D.-1.2-4018-2/13 od 02.04.2013. godine i člana 24. Pravilnika za dodjelu donacija u „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, broj: N.O.2.3-19372/14 od 28.08.2014. godine, Komisija za donacije Uprave Društva o b j a v l j u j e:

J A V N I O G L A S 

ZA DODJELU DONACIJA „JP BH POŠTA” d.o.o. SARAJEVO
U 2016. GODINI

I Predmet oglasa 

Predmet Javnog oglasa je dodjela donacija koje u 2016. godini dodjeljuje „JP BH POŠTA” d.o.o.Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pravnim licima, kao podršku za financiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti:

SPORTA,
KULTURE,
SOCIJALNE POMOĆI,
HUMANITARNE SVRHE

 
Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima – novcu, uplatom na transakcijski račun korisnika–primaoca donacije.

II Pravo sudjelovanja za dodjelu donacija

Pravo sudjelovanja za dodjelu donacije kroz programe ili projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove definirane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Pošti.

Pravna lica koja, u godini za koju se dijele donacije nisu pravdali utrošak sredstava, po osnovu dobivene donacije, za projekte odobrene u prethodnoj godini, nemaju pravo učešća u postupku dodjele donacija u toj kalendarskoj godini.

III Uvjeti za dodjelu donacija

Da bi Korisnik (pravno lice) ostvario poslovnu suradnju sa Društvom za dodjelu donacija, potrebno je da ispunjava slijedeće uslove:

da je registrirano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine,
da dostavi popunjen obrazac Prijave za dodjelu donacije,
da dostavi svu traženu / potrebnu dokumentaciju navedenu u tački „V Zahtjev za dodjelu donacija” ovoga Javnog oglasa.
Prijava / aplikacija na Javni poziv za dodjelu donacija koje daje Društvo će biti odbačena u slučaju da:

a) Korisnik dostavi lažnu, nepotpunu i netačnu dokumentaciju;
b) Korisnik djelimično ili u cijelosti netačno popuni Prijavu za Javni oglas;
c) Program ili projekt ili aktivnost u vrijeme podnošenja prijave ili donošenja odluke bude završen.

IV Kriteriji za odabir i dodjelu donacija

Kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vršit će se na osnovu kriterija definiranih Pravilnikom za dodjelu donacija u „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.

V Zahtjev za dodjelu donacija

Zahtjev za dodjelu donacija podnosi se na obrascu: „Prijava za dodjelu donacija”, koji je objavljen na web portalu Društva (http://www.posta.ba/) ili se može podići na protokolu u sjedištu Društva, ili protokolima regionalnih Centara pošta, uz koji se obavezno prilaže slijedeća dokumentacija:

/ Popunjen obrazac Prijave za dodjelu donacija;
/ Ovjerena fotokopija Rješenja o registraciji/osnivanju podnosioca, izdano od strane ovlaštenog organa, iz kojeg se može utvrditi status podnosioca prijave (lica ovlaštena za zastupanje, djelatnost Korisnika i dr.);
/ Ovjerenu fotokopiju Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj – JIB) i identifikacijski broj obveznika neoporezivih poreza – PDV broj, ako postoji;
/ Prijedlog programa / projekta / aktivnosti / manifestacije koja se kandidira za dodjelu donacije sa specifikacijom troškova;
/ Fotokopiju ugovora sa poslovnom bankom ili potvrdu poslovne banke o otvaranju transakcijskog računa;
/ Izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini od strane Društva, samo za pravna lica koja su u prethodnoj godini dobili donaciju;
/ Izvještaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu, osim u slučajevima da je pravno lice osnovano u prethodnoj godini;
Prijava za dodjelu donacija mora biti čitko i uredno popunjena, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe podnosioca prijave.

VI Podnošenje prijave za dodjelu donacija

Prijava za dodjelu donacija, sa navedenom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: „JP BH POŠTA” d.o.o. SARAJEVO, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo, s naznakom:

„Prijava na Javni oglas za dodjelu donacija u 2016. godini” – NE OTVARATI – .

U obzir će se uzeti samo one prijave koje ispunjavaju uslove iz poglavlja III, IV i V i koje su podnesene u roku, s kompletnom traženom dokumentacijom ovog Javnog oglasa i uz uredno popunjenu Prijavu za dodjelu donacija.

Javni oglas ostaje otvoren 21 (dvadeset jedan) dan od dana objavljivanja u pisanim medijima i sve prijave, koje budu upućene nakon isteka roka, neće biti uzete u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati podnosiocu prijave.

VII Ostale napomene

Nakon provedene procedure, u skladu sa Pravilnikom o dodjeli donacija Društva, svi korisnici koji budu odabrani kao dobitnici donacija, bit će pismeno obaviješteni o dodjeli i sa njima će se zaključiti ugovor o dodjeli donacija.

Konačan spisak dobitnika donacija, kao i dodijeljeni iznos, Društvo će prije zaključivanja ugovora objaviti u Službenim novinama Federacije BiH i na svojoj web stranici.

GENERALNI DIREKTOR

mr.sci. Mirsad Mujić s.r.

Pročitajte više
Bajramska čestitka

Povodom Ramazanskog Bajrama svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, poslovnim suradnicima i prijateljima, tim Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama upućuje iskrene čestitke!

Bajram Šerif Mubarek Olsun!

Pročitajte više