+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: rujan 2018

Razvoj turizma na tri jezera – Herzegovina Lakes

U okviru projekta “Razvoj turizma na tri jezera” sufinanciranog iz  zajedničkog Programa Europske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal, u četvrtak 28. rujna u Jablanici je predstavljen Plan promocije područja tri jezera (Jablaničko, Ramsko i Tribistovo)

Koordinatorica projekta Amela Bećirović iz LiNK-a, predstavila je projektne rezultate, a konzultantica Selma Laganin predstavila je Plan promocije područja tri jezera.

Projektom koordinira Udruženje LiNK, a partneri su Općina Jablanica, Općina Prozor-Rama i Općina Posušje. Ukupna vrijednost projekta je 192.566,70 KM (partnerske općine financiraju 20,55%). Opći cilj projekta je razvoj održivog turizma jezerskih područja (Ramsko jezero, Jablaničko jezero i jezero Tribistovo) putem kreiranja održive turističke ponude s fokusom na turizam za mlade ljude, kampiranje, sport, događaje, gastronomiju. Projekt će pomoći da se manje turistički razvijenim lokalnim zajednicama, turističkim službama, privrednom sektoru, lokalnoj upravi, nevladinim organizacijama,  poboljša njihovo znanje i sposobnost, da bolje iskoriste resurse za razvoj turizma. S druge strane pomaže kreiranju sinergije u smislu suradnje općina u  planiranju zajedničkih aktivnosti i ponude.

Također je predstavljena službena web stranica projekta:  Hercegovačka jezera; kao i Facebook stranica: Herzegovina Lakes i Instagram profil: Herzegovina Lakes.

Pročitajte više
II JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2018. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje II JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2018. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

 • Javni poziv možete preuzeti ovdje: LINK
 • Obrazac za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom možete preuzeti na: LINK
 • Obrazac za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti na: LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH sa naznakom „Javni poziv 2018. – dodjela novčanog stimulansa– NE OTVARATI“

 • Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 24.10.2018. godine.
 • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
 • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
 • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

 

Datum objave: 24.09.2018. godine.

Pročitajte više
Javni natječaj – Izgradnja poduzetničkih zona

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje Javni natječaj za odabir korisnika Grant sheme „Izgradnja poduzetničkih zona u Federaciji BiH“ za 2018. godinu.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Izvor: https://www.fmrpo.gov.ba

Pročitajte više
Sajam “Dani šljive”: Prezentacija projekta “Razvoj turizma na tri jezera”

U okviru 13. sajma poljoprivrede, prehrane i turizma “Dani šljive” u utorak, 18. rujna s početkom u 12h u prostorijama Srednje škole Prozor održat će se prezentacija rezultata projekta “Razvoj turizma na tri jezera.”

U provedbi spomenutog projekta pružatelji usluga u turizmu s područja općine Prozor-Rama sudjelovali su kroz aktivnost “Mapiranje turističkih resursa” te kroz radionice “Jačanje svijesti o potencijalu turističkih resursa i razvoju turističke ponude” i “Poboljšanje usluga u turizmu.” 

Rezultate s kreiranim promotivnim video materijalima i fotografijama projekta prezentirat će predstavnici nositelja projekta, Udruženja LiNK Mostar. Partneri na projektu su Općina Jablanica, Općina Prozor-Rama i Općina Posušje. Ukupna vrijednost projekta je 192.566,70 KM (partnerske općine financiraju 20,55%).

Opći cilj projekta je razvoj održivog turizma jezerskih područja triju općina putem kreiranja održive turističke ponude s fokusom na  turizam za mlade ljude, kampiranje, sport, događaje, gastronomiju. Projekt će pomoći da se manje turistički razvijenim lokalnim zajednicama, turističkim službama, privrednom sektoru, lokalnoj upravi, nevladinim organizacijama,  poboljša njihovo znanje i sposobnost,  da bolje iskoriste  resurse za razvoj turizma. S druge strane pomaže kreiranju sinergije u smislu suradnje općina u  planiranju zajedničkih aktivnosti i ponude.

Ispred Udruženja LiNK i Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama pozivamo vas da sudjelujete na ovom događaju kao i na drugim sajamskim aktivnostima.

 

Pročitajte više
Obavijest – podnošenje zahtjeva po Modelu ostalih vrsta podrški

Na osnovu dijela E/ Model ostalih vrsta podrški iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“, i člana 13. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški („Službene novine Federacije BiH“ broj 68/18) Federalno ministarstvo objavljuje

O B A V I J E S T

o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ostalih vrsta podrški u 2018. godini

I PREDMET OBAVIJESTI

Predmet obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika novčane podrške sa uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva po Modelu ostalih vrsta podrški iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu (U daljem tekstu: Program podrški).

II – KORISNICI

Korisnici podrške

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva, naučne i obrazovne institucije, savezi, poljoprivredne zadruge, udruženja poljoprivrednika, obrti i ostala pravna lica, koji ispunjavaju uvjete propisane u okviru općih i posebnih kriterija prihvatljivosti za podršku.

III – OPĆI UVJETI

Opći uvjeti prihvatljivosti za podnosioce zahtjeva

(1) Klijent mora imati sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Klijent mora biti upisan u RPG i/ili RK.
(3) Ukoliko je klijent fizičko lice, mora imati najmanje 18 godina starosti u trenutku objavljivanja Obavijesti.
(4) Ukoliko je klijent zadruga, mora izvršiti zadružnu reviziju u skladu sa Općim zakonom o zadrugama (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/03), osim ako je novoformirana zadruga,
(5) Klijent mora dostaviti dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
(6) Klijent mora izvršiti uplatu federalne upravne takse prema tarifnom broju 33. tačka 10. u iznosu od 20,00 KM, a u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Opći uvjeti prihvatljivosti za projekte

(1) Prihvatljivi troškovi za svaku kupovinu roba ili plaćanje usluga moraju biti u skladu s realnim tržišnim cijenama, osim za aktivnosti prikazane u Aneksu IV i Aneksu V za koje se iznos podrške izračunava na drugi način.
(2) Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

IV POSEBNI UVJETI

Prihvatljivi troškovi

(1) Prihvatljivi troškovi za svaku pojedinu mjeru prikazani su u Aneksu II – Lista prihvatljivih troškova koja je sastavni dio Pravilnika, osim za aktivnosti prikazane u Aneksu IV i Aneksu V za koje se iznos podrške izračunava na drugi način.
(2) Iznos prihvatljivih troškova utvrđuje se bez PDV-a.
(3) Troškovi iz stava (1) ovog člana prihvatljivi su retroaktivno od 1. 10. prethodne godine.

Neprihvatljivi troškovi

(1) Neprihvatljivi troškovi su:
a) Porezi, uključujući PDV, carinske i uvozne dažbine i ostale naknade državi,
b) Nabavka korištene opreme i namještaja,
c) Bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi,
d) Troškovi konverzije, troškovi kursnih razlika i naknada,
e) Troškovi poslova javne uprave (troškovi opće uprave, plate zaposlenih na poslovima upravljanja, izvođenja, praćenja i nadzora),
f) Plaćanje u naturi i kompenzacija koja nije provedena preko poslovnog računa, troškovi vlastitog rada,
g) Nabavka izvršena putem lizinga,
h) Nabavka izvršena na osnovu donacija i poklona.

V PREDMET PODRŠKE

 Mjere podrške

Podrška se provodi kroz sljedeće mjere i to:

 1. Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji,
 2. Sufinanciranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara, sajmova, promocija i izložbi oz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora,
 3. Sufinanciranje izlaganja na manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor,
 4. Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti zadruga,
 5. Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih udruženja,
 6. Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih saveza,
 7. Sufinanciranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji.

VI INTENZITET PODRŠKE I IZNOS PODRŠKE PO MJERI I PO KLIJENTU

Izračunavanje podrške

(1) Osnova za izračunavanje podrške je dostavljeni račun (faktura).
(2) Izuzetak od odredbe iz stava (1) su aktivnosti zadruga na povezivanju ponude malih poljoprivrednih proizvođača i aktivnosti medijskih kuća vezane za kontinuiranu promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja.
(3) Visina podrške iskazana kao udio podrške u prihvatljivim troškovima iznosi:
a) za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji do 50% iznosa premije osiguranja, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 20.000 KM;
b) za sufinansiranje organizovanja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara, sajmova, promocija i izložbi iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora do 25% iznosa prihvatljivih troškova, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 10.000 KM. Za aktivnosti vezane za kontinuiranu promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja u medijima iznos podrške prikazan je u Aneksu IV.
c) za sufinansiranje izlaganja na manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor do 25% iznosa prihvatljivih troškova, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 10.000 KM;
d) za sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih zadruga, udruženja i saveza, do 50% iznosa prihvatljivih troškova za nabavku kancelarijske opreme i namještaja, prihvatljivih troškova zadružne revizije i troškova tekućeg poslovanja. Za aktivnosti povezivanja ponude malih poljoprivrednih proizvođača, iznos podrške prikazan je u Aneksu V. Podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 3.000 KM.
e) Za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji do 75% prihvatljivih troškova za uvođenje standarda, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 15.000 KM;
(4) Klijent može ostvariti pravo na podršku za jedan zahtjev u okviru svake pojedine mjere iz ovog člana u toku jedne godine.

Proporcionalno smanjenje u slučaju probijanja iznosa sredstava utvrđenih Programom

Ako zbir iznosa obračunate podrške za sve pojedinačne zahtjeve u okviru jedne mjere bude veći od iznosa sredstava utvrđenih Programom podrški za tu mjeru, izvršit će se proporcionalno smanjenje svih odobrenih pojedinačnih iznosa podrške u okviru te mjere.

VII – ROKOVI I PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Klijent podnosi Zahtjev za podršku nakon objave Obavijesti na web stranici Federalnog ministarstva, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10.2018. godine.

Obrasci zahtjeva

Obrasce zahtjeva za ostvarivanje podrške po Modelu ostalih vrsta podrške možete preuzeti ovdje.

Pročitajte više
Projekat LIR: Javni poziv za BiH preduzeća za učešće u EU COSME treningu

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Evropska unija (EU), objavljuje se “Javni poziv za preduzeća iz Bosne i Hercegovine za učešće u specijalističkom treningu za pristup finansijskim sredstvima kroz EU COSME program”.

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) je program EU-a za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća za period 2014.–2020. godina, sa ukupnim budžetom u iznosu od 2,3 milijarde EUR. Od februara 2017. godine, MSP-ovi iz BiH imaju mogućnost pristupa COSME sredstvima i povezivanja sa potencijalnim partnerima u EU.

Ciljevi ovog javnog poziva, odnosno COSME trening programa, uključuju:
· Jačanje kapaciteta preduzeća iz BiH u kontekstu pripreme aplikacija za sredstva COSME programa;
· Podizanje svijesti o značaju EU fondova za razvoj privatnog sektora u BiH, kao i razvojnim mogućnostima koja se nude u okviru istih.

Podnosiocima prijava u okviru ovog poziva na raspolaganju je učešće u specijalističkom modularnom šestodnevnom COSME trening programu. Po završetku trening programa bit će odabrana 3 preduzeća koja će dobiti tehničku podršku kako bi razvili svoje projektne prijedloge i podnijeli ih u sklopu COSME poziva.

U sklopu prijava na ovaj javni poziv, svi podnosioci prijava moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Ispunjene i potpisane prijavne obrasce;
2. Biografiju sa navedenim opisom profesionalnog iskustva i nivoa poznavanja engleskog jezika sukladno CEFR klasifikaciji.

Sve prijave, uključujući i prateću dokumentaciju (u PDF formatu), podnose se elektronskim putem e-maila [email protected] sa navedenim naslovom: „Projekat LID: Prijava za učešće u COSME trening programu za preduzeća“.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 12. septembar 2018. godine do 17:00 sati. Prijave koje pristignu nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte na [email protected] sa jasno navedenim nazivom javnog poziva u naslovu e-maila.

Smjernice za podnošenje prijave i prijavni obrazac.

Pročitajte više
JAVNI POZIV – SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA
Na osnovu stava (1) člana 3. Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona 2016.-2020. godine („Službene novine HNK“, broj: 6/16) i stava (3) tačke I Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva privrede sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)”, utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2018. godinu, sa kriterijima raspodjele, broj: 01-1-02-1520/18, od 14.06.2018. godine,  a u vezi Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini  („Službeni glasnik BiH“, broj: 10/12) i Uredbe o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, broj: 99/13), Ministarstvo privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje:

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava Ministarstva privrede sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)” utvrđene Budžetom Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2018. godinu sa kriterijima raspodjele

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Izvor : http://www.privredahnk.gov.ba/

Pročitajte više