+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: travanj 2019

GRANTOVI ZA GRASS ROOTS PROJEKTE (GAGP)

1. Uvod

Vlada Japana je prvi put 1989. godine pokrenula program pomoći pod nazivom “Grass Roots Projects (GAGP)”, temeljni projekti, kao dodatak Generalnom programu pomoći vlade Japana. Od 1996 godine. preko 180 projekta u ukupnom iznosu od cca. 10 miliona EUR / 19 miliona KM je implementirano u Bosni i Hercegovini u okviru GAGP programa.

Iako obje sheme imaju za cilj pružanje pomoći zemljama u razvoju u namjeri da im pomogne da zadovolje osnovne ljudske potrebe i riješe socijalno-ekonomske izazove, GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama, odnosno direktno stanovništvu.
U okviru GAGP grantovi se dodjeljuju javnim institucijama (općinama i općinskim javnim poduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili organizacijama civilnog drustva  koje sprovode relativno male projekte.

2. Prioriteti

Unutar programa GAGP Japan podržava širok spektar projekata koji se baziraju na osnovne ljudske potrebe, kao i koji se baziraju na sigurnost. U Bosni i Hecegovini većina projekata koji se implementiraju unutar GAGP spada u sljedeće kategorije:

 • Pomoć aktivnostima za deminiranje
 • Javno zdravstvo
 • Obrazovanje
 • Socijalna zaštita
 • Ruralni razvoj

3. Aplikanti

Prihvatljivi aplikanti su: javne institucije (općine i općinska javna poduzeća), osnovne škole, domovi zdravlja i lokalne i međunarodne organizacije civilnog drustva

Neprihvatljivi aplikanti su: fizička lica, organizacije centralne vlasti (prihvatljivi samo u izuzetnim slučajevima) obdaništa, istrazivački instituti, institucije višeg obrazovanja, bolnice, političke organizacije, vjerske ustanove.

4Grant

GAGP finansira izgradnju i/ili nabavku opreme i/ili materijala. Svi predloženi materijali, oprema i usluge, treba da budu nabavljeni od domaćih dobavljača.

Grantovi isključivo pokrivaju troškove nabavke robe/usluga bez PDV-a.

Administrativni i operativni troškovi nisu prihvatljivi.

Maksimalan iznos raspoloživih sredstava po projektu je 10 miliona JPY (približno 80,000.00 EUR-a ili 156,000.00 KM), osim za projekte pomoći aktivnostima za deminiranje gdje maksimalan iznos granta može biti veći od 10 miliona JPY.

GAGP neće pružiti finansijsku potporu za projekte kao što su kulturno sportski događaji, aktivnosti vezane za biznis, niti za aktivnosti koje se odnose na religiju.

5Podnošenje aplikacije  i procedure koje treba da se slijede

1Dostava aplikacije

Aplikacija se ispunjava na lokalnom ili engleskom jeziku, te dostavlja putem pošte na adresu ambasade: Bistrik 9, 71 0000 Sarajevo. Aplikacija se može dostaviti tokom cijele godine.

2. Provjera i odobravanje

Po primitku aplikacije, Ambasada Japana provjerava cilj, troškove i očekivani socijalno-ekonomski pozitivni uticaj projekta. Za sve projekte koji su uzeti u razmatranje Ambasada će napraviti pred-selekciju onih projekata koji odgovaraju ciljevima GAGP i osoblje Ambasade će upriličiti posjetu potencijalnom projekt području. Ambasada će ih predložiti Ministarstvu inostranih poslova Japana koje je krajnja institucija koja odobrava projekte.

3. Grant Contract (G/C) – Grant ugovor

Po konačnom odobrenju, ambasada Japana i organizacija koja prima pomoć će zaključiti ugovor (G/C) koji uključuje naziv, cilj i sadržaj projekta, naziv organizacije primaoca pomoći, visinu iznosa koji će biti obezbjeđen putem GAGP i stavke o ispravnom utrošku sredstava.

4. Trošenje sredstava

Nakon toga, korisnik granta će zaključiti ugovor o nabavci (P/C) za robu i/ili usluge sa dobavljačem.  Ambasada će pregledati P/C (ili dokaz/predračun) da bi ustanovila da li je ista odgovarajuća.
U načelu trajanje projekta (vrijeme neophodno za nabavku robe i /ili usluga) bi trebalo biti do jedne godine dana.

5. Izvještavanje

Ambasada će tražiti od primaoca GAGP granta da pripremi i dostavi izvještaj o stanju projekta i to dva puta ukoliko se radi o standardnom projektu, a ukoliko je obim projekta veći broj traženih izvještaja će biti veći. Osoblje Ambasade može posjetiti mjesto projekta da bi se uvjerilo da se sredstva koriste za namjenu za koju su odobrena.

Pročitajte više
JAVNI POZIV: SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA

Ministarstvo gospodarstva HNŽ objavilo je Javni poziv za odabir korisnika sredstava Ministarstva gospodarstva s pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima (po odluci Vlade)” utvrđene Proračunom Hercegovačko-neretvanske županije-kantona za 2019. godinu s kriterijima raspodjele.

Tekst Javnog poziva možete pogledati u priloženim dokumentu.

JAVNI POZIV SUBVENCIJE PRIVATNIM PODUZEĆIMA I PODUZETNICIMA.

Izvor : https://www.vlada-hnz-k.ba

Pročitajte više
Informativni dani u sklopu projekta EU4Business u četvrtak u Mostaru

Informativni dani povodom objavljenog Poziva za dostavljanje projektnih ideja u sklopu projekta EU4Business – razvoj poduzetništva, održat će se u četvrtak u 11 sati u hotelu Bristol u Mostaru.

Kako se navodi u najavi, Međunarodna organizacija rada (MOR) u okviru projekta EU4Business koji finansira Evropska unija objavila je Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u oblasti razvoja poduzetništva.

Cilj je navedenog poziva prikupljanje projektnih prijedloga koji bi pomogli osnivanje i razvoj mikro, malih, srednjih i novoregistriranih (start-up) preduzeća, kroz uspostavljanje mehanizama koji će omogućiti finansijsku i nefinansijsku (tehničku/stručnu) pomoć krajnjim korisnicima (novim i postojećim poduzetnicima iz ciljnih kategorija) i stvaranje i daljnji razvoj poduzetničke infrastrukture na lokalnoj razini.

Informativni dani se organiziraju kako bi potencijalni podnositelji projektnih ideja mogli dobiti pojašnjenja u vezi s javnim pozivom i procesom podnošenja prijava.

 

Pročitajte više
Švicarski grantovi za male projekte 2019-2022.

Cilj Strategije saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini je stvoriti više i bolje socijalne, ekonomske i političke mogućnosti za građane i građanke Bosne i Hercegovine. Osnov Strategije čine veliki i dugoročni programi.Kako bi se podržale komplementarne inicijative, Ambasada Švicarske u BiH može dodatno (su)finansirati projekte koje provode lokalne organizacije uz pomoć grantova za male projekte.

Prihvatljivi projekti moraju biti inovativni, manji i socijalno, ekonomski, ekološki i politički relevantni. Intervencije moraju dati opipljive rezultate na individualnom i/ili nivou politika i direktno doprinijeti rezultatima sadašnje Strategije i šire.

Postoji značajan potencijal za dodatnu vrijednost u malim projektima kada su oni autentični i kreativni sa vidljivim uticajima, te kada se pilotiraju nova lokalna partnerstva. Osim toga, oni mogu djelovati kao pokretači za otkrića novih ideja ili pristupa.

Ambasada se fokusira na pružanje podrške projektima u svim geografskim područjima BiH.

Prijave

Najprije pročitajte kriterije prihvatljivosti i uslove na: Kriteriji prihvatljivosti i uslovi za dodjelu grantova za male projekte .

Podnosioci prijave se pozivaju da pošalju elektronske kopije popunjenih obrazaca za prijavu i budžet (vidi linkove u nastavku) na sljedeću e-email adresu: [email protected] s naslovom „Prijava za male projekte“. Ambasada će primati prijave sve dok odobrena sredstva za grantove za male projekte ne budu utrošena.Prijave sa potraživanjem doprinosa jednakog ili većeg od 20.000 CHF ekvivalentno predstavljenog u valuti BAM (prema kursnoj listi u vrijeme podnošenja projektnog prijedloga) moraju se dostaviti na engleskom jeziku, dok se ostale prijave mogu podnijeti na engleskom ili lokalnom jeziku.

Svaka organizacija ili institucija može dobiti sredstva samo za jedan projekat u trenutnoj fazi malih projekata Ambasade (mart 2019. – februar 2022.).

Ne zaboravite spasiti obrasce na svom kompjuteru prije početka ispunjavanja prijave.

Obrazac za prijavu: 

Obrazac za budžet:

 

Pročitajte više
Uskrsna čestitka

Povodom najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama upućuje iskrene čestitke svim sugrađanima i poslovnim partnerima katoličke vjeroispovijesti.

Sretan i blagoslovljen Uskrs!

Pročitajte više
JAVNI POZIV – Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (2015 – 2019)

CILJ JAVNOG POZIVA

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ (2015 – 2019), koji predstavlja zajedničku inicijativu Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a koju implementira UNDP u BiH. Cilj projekta jeste unaprjeđenje kvalitete života građana Bosni i Herzegovini kroz poboljšanje lokalnih usluga, povećanje odgovornosti vlasti i promociju socijalne inkluzije. U okviru Projektnog Fonda za razvoj zajednice su predviđena sredstva koja su namjenjena za finansijsku podršku inicijativama predloženim od strane JLS, a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u JLS.

Cilj ovog Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokalnom nivou koji imaju za cilj poboljšanje javnih usluga i kvalitete života građana u JLS. Javni poziv također ima za cilj poticanje zajedničkih projekata više MZ, kao i partnerskih inicijativa između mjesnih zajednica i jedinica lokalne samouprave, koje doprinose poboljšanju dobrobiti zajednice.

KORISNICI SREDSTAVA

Ovaj Javni poziv usmjeren je na podršku projektnim prijedlozima u 24 jedinice lokalne samouprave.

VRIЈЕDNОST PОЈЕDINАČNIH PRОЈЕKАTА

Da bi projektni prijedlog mogao biti uzet u razmatranje za finansiranje mora biti u skladu sa navedenim paremetrima:

•Finansijski doprinos iz Fonda za razvoj zajednice po pojedinačnom projektu s kojim se aplicira ne može biti niži od 17.000 KM, niti viši od 21.000 KM.

•Sufinansiranje od strane jedinice lokalne samouprave kojoj pripada mjesna zajednica koja podnosi zahtjev, mora biti minimalno 30% od iznosa doprinosa iz Fonda za razvoj zajednice.

NAČIN PОDNОŠЕNJЕ PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Pоdnоsiоci prојеktnih priјеdlоgа priprеmајu svоје prојеktnе priјеdlоgе u sklаdu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga/aplikante, kоје su dоstupnе nа intеrnеt strаnici UNDPa www.ba.undp.org.

Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtjevanom dokumentacijom se mora dostaviti u jednom primjerku u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Aplikacija za Javni poziv za mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge Mjesnih Zajednica u Bosni i Hercegovini“, tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na adresu:
UN House
Projekat Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo

Rok za predaju projekata je 10. maj/svibanj 2019 godine. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane. Sve aplikacije moraju biti poslane poštom na navedenu adresu prije isteka zvaničnog roka.

ЕVАLUАCIЈА I ОDАBIR PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Еvаluаciја i odabir dоstаvlјеnih prојеktnih priјеdlоgа bićе izvršeni u skladu sa kriterijima i prоcеdurоm kојi su utvrđeni Smјеrnicаmа za podnosioce projektnih prijedloga.

Svi podnosioci projektnih prijedloga će biti pismeno obaviješteni o rezultatima Javnog poziva.

DОDАTNЕ INFОRMАCIЈЕ ZА PОDNОSIОCE PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

U slučaju da su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, potencijalni kandidati mogu kontaktirati UNDP, putem e-mail-a: [email protected] sa referencom na MZ projekat u naslovu. Pitanja se mogu postavljati do ponedeljka 29. aprila/travnja 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije 2 radna dana nakon primitka upita.

Dokumenti :

Pročitajte više
Via Dinarica Javni poziv UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE I USLUGA DUŽ STAZA VIA DINARICE U BOSNI I HERCEGOVINI

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica:
UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE I USLUGA DUŽ STAZA VIA DINARICE U BOSNI I HERCEGOVINI

Poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava je jedna od aktivnosti u okviru druge faze projekta Via Dinarica, koji implementira i sufinansira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz finansijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH), Agencije za razvojnu saradnju Republike Italije (AICS) i Federalnog ministarstva okoliša i turizma (FMOIT).

Inicijativa Via Dinarica ima za cilj da promovira značajne prirodne i kulturne resurse područja Zapadnog Balkana, da omogući bavljenje avanturističkim aktivnostima ljubiteljima prirode iz cijelog svijeta te da očuva planinska područja, kulture i predjele koji predstavljaju oazu netaknute prirode u Evropi. Ovaj javni poziv finansiraju USAID BiH i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, a cilj mu je da dodatno doprinese razvoju inicijative Via Dinarica.

U skladu s gore navedenim, ovaj Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata se odnosi na sljedeće 2 prioritetne oblasti:

Prioritetna oblast 1: Poboljšanje uslova i proširenje kapaciteta turističkih smještajnih objekata duž bijele, zelene i plave staze Via Dinarice u Bosni i Hercegovini.

Prioritetna oblast 2: Unapređenje postojećih i povećanje raznolikosti turističkih usluga u oblasti turizma u prirodi (kulturnog, istorijskog, sportsko-rekreativnog i avanturističkog turizma i slično) duž bijele, zelene i plave staze Via Dinarice u Bosni i Hercegovini .

Pozivaju se svi zainteresirani i kvalifikovani potencijalni podnosioci prijava, koja žele sudjelovati u ovoj aktivnosti projekta, da dostave svoje prijedloge projekata, uključujući i svu prateću dokumentaciju, najkasnije do srijede, 08.05.2019. godine do 16:00 sati. Prijave moraju biti dostavljene u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) neovjerenoj kopiji, u A4 formatu i uvezane sa numerisanim stranicama. Također, kompletnu navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi, na USB memorijskoj kartici. USB memorijsku karticu je potrebno pričvrstiti za originalni primjerak prijave. Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijeljena licu koje lično dostavi prijavu) na sljedeću adresu:
Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
UN House
Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo, BiH
Druga faza projekta Via Dinarica

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzete u razmatranje. Smjernice za podnosioce prijava i svu pripadajuću dokumentaciju možete preuzeti na ovoj web stranici.

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti isključivo putem elektronske pošte, najkasnije 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim nazivom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: [email protected].

Neposredno nakon objave javnog poziva projekat Via Dinarica će organizovati info sesije, a vrijeme i lokacije info sesija će biti objavljene na UNDP-ovoj web stranici http://www.ba.undp.org/ i na stranici projekta http://viadinarica.com/.

Dokumenti :

Pročitajte više
Objavljen Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu.

Na Javni natječaj se mogu prijaviti pravne osobe koje su registrirane i djeluju najmanje 2 godine u Bosni i Hercegovini, zaključno s danom objave Javnog natječaja i to za programe i projekte koji zadovoljavaju opće i javne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su:

 • izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama
 • potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje
 • nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole (od osnovne škole do sveučilišta) i narodne knjižnice te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja
 • izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku
 • izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja
 • infrastrukturni projekti i drugi projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini

Prednost u dobivanju financijske potpore imat će programi i projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica, kao i programi i projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost.

Prijava programa/projekata se obavezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku.

Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava, dostupnog putem poveznice https://eprijavehrvatiizvanrh.in2.hr/ potrebno ga je ispisati, vlastoručno potpisati i ovjeriti pečatom pravne osobe te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom “za Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu”.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje zaključno do 15. svibnja 2019. godine.

Dodatne informacije vezane uz podnošenje prijave možete dobiti radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati na brojevima telefona: +385 (0)1/6444-668,691,681 ili na e-mail adresu: [email protected]

Izvor : https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

Pročitajte više
JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor-Rama za 2019. godinu

1.       PREDMET JAVNOG POZIVA

Temeljem Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele broj; 01/1-16-311/19, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor–Rama za 2019. godinu.

2.       KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava mogu biti fizičke i pravne osobe (pojedinci, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzeća, zadruge i obrti) sa područja općine Prozor-Rama i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine.

3.       SREDSTVA ZA POTPORU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 

Sredstva za potporu poljoprivredne proizvodnje dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima na području općine Prozor –Rama koji ispune opće i posebne uvjete i to za ;
a)      Animalna proizvodnja

1.       Potpora proizvodnji mlijeka u sustavu otkupa i preradi, 0,10 KM/ litri,  najviše do 500,00 KM/mjesečno odnosno (5000 l. mlijeka) po korisniku,
2.       Potpora uzgoju rasplodne stoke ovce i koze, rasplodna grla za proširenje-remont stada i uzgoj osnovnog stada koji nisu u sustavu poticaja;
–          Proizvođači koji su u sustavu federalnog i županijskog poticaja, za rasplodna grla za proširenje-remont stada 5 KM/grlo,
–          Proizvođači koji nisu u sustavu federalnog i županijskog poticaja, za osnovno stado                10 KM/grlo.
3.       Potpora uzgoju muznih krava i proizvodnji mlijeka, 150,00 KM/ grlo, maksimalno do 20 grla, najviše do 3 000,00 KM
4.       Potpora uzgoju u sustavu krava- tele, 150,00 KM /grlo, maksimalno do 20 grla, najviše do              3 000,00 KM.

b)      Biljnja proizvodnja
1.       Proizvodnja ramskog bijelog luka-češnjaka, 150,00 KM/dulumu, minimalna proizvodnja pola duluma (500 m²),
2.       Voćarska proizvodnja-podizanje novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti, od 0,1-0,2 ha nasada, kroz Projekt revitalizacija voćnjaka šljive,
3.       Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.), 50,00 KM/dulum, najmanje za proizvodnju od 2 dn., najviše za proizvodnju 15 dn.

c)       Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj ;

Sredstva za subvencioniranje  kapitalnih ulaganja i ruralni razvoj  realizirat će se kao novčana potpora po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja: investicije u poljoprivredno gospodarstvo, objekte, investicije u poljoprivredne strojeve, opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavka osnovnog stada i proširenje stada, ulaganja u objekte i opremu za preradu voća, povrća i preradu mliječnih proizvoda.

       d. Ostale potpore razvoja poljoprivrede;
–          Praćenje razvoja poljoprivrede i savjetodavne usluge
–          Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „DANI ŠLJIVE“
–          Organiziranje edukacija, radionica, stručnih predavanja
–          Posjet drugim sajmovima i studijska putovanja
–          Potpora posebnim projektima udruženih i pojedinačnih poljoprivrednika
–          Suzbijanje zaraznih bolesti životinja

Navedena podrška poljoprivrednoj proizvodnji realizirat će se po prihvatljivim programima i projektima,  na zahtjev pojedinačno ili na prijedlog; poljoprivrednih udruga i obrta, zadruga i drugih pravnih osoba, Agencije za lokalni razvoj, koje će nadležna Služba pojedinačno razmatrati i utvrditi prihvatljivost zahtjeva i projekta.

4.       UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POTREBNI DOKAZI

Za sudjelovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresirani proizvođači trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete.
Uz obrazac zahtjeva (ZA-POLJ) ili prijavni obrazac-poslovni plan, potrebito je dostaviti:

Opći uvjeti 

a) Da je pravna osoba ili obrt valjano registriran za rad u općini Prozor – Rama  – dokaz: Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, ili rješenje za rad obrta, i uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osobe i obrte),
b) Da je pojedinac ili obiteljsko gospodarstvo sa prebivalištem, odnosno sjedištem, u općini Prozor – Rama – dokaz: uvjerenje o prebivalištu i sl. (za pojedince i obiteljska gospodarstva),
c) Da ostvaruje  proizvodnju na području Općine Prozor-Rama – dokaz: Izvadak iz posjedovnog lista, zemljišno knjižni izvadak, ugovori o korištenju ili zakupu zemljišta ili objekta, za obiteljsko zemljište i objekte  odgovarajuća izjava (za sve prijavitelje na Javni poziv),
d) da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (za potporu; proizvodnji  mlijeka, subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj, uzgoj ovaca i koza po osnovu federalnog poticaja, uzgoj u sustavu krava- tele),

Posebni uvjeti

a)      Animalna proizvodnja

1.Potpora proizvodnji mlijeka u sustavu otkupa i preradi 

Sredstva za potporu proizvodnji mlijeka dodjeljivat će se u visini od 0,10 KM/litri mlijeka proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama koji ispune uvjete za federalni poticaj sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji i to za IV. kvartal 2018. godinu i za I.,II., i III., kvartal 2019. godinu.
a)       Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka,
b)      Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka,
c)       Dokaz o broju muznih grla (kopije pasoša ili izvod iz jedinstvenog registra životinja),
d)      Preslik/kopija obrasca obračuna novčane potpore  za proizvodnju svježeg mlijeka (obrazac koji otkupljivač dostavlja za federalni poticaj),
e)       Ovjerena kopija obavijesti-odluke nadležnog županijskog ministarstva o prihvaćanju zahtjeva za poticaj proizvodnji mlijeka i prosljeđivanju federalnom ministarstvu za isplatu ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo,
f)       Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka ili dokaz o preuzimanju mlijeka unutar gospodarstva za preradu (klijent koji na gospodarstvu ostvaruje proizvodnju i vrši preradu).
g)      Upis u RPG i RK

Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje poticaja proizvodnji mlijeka podnosi se mjesečno ili kvartalno u ovisnosti o propisanom načinu ostvarivanja federalnog poticaja sukladno Federalnom Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji. Pri prvom podnošenju zahtjeva dostavlja se sva propisana dokumentacija po ovom javnom pozivu a svaki naredni put samo zahtjev i dokumentacija: raster otkupa ili preuzimanje mlijeka unutar gospodarstva, obrazac obračuna novčane potpore i obavijesti nadležnog županijskog ministarstva o prihvaćanju poticaja ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo.

  2. Potpora uzgoju ovca i koza

Sredstva za potporu uzgoju rasplodne stoke ovaca i koza, dodjeljivat će se proizvođačima na području općine Prozor –Rama, za uzgoj rasplodne stoke za proširenje-remont stada koji ostvarivaju federalni i županijski poticaj i za osnovno stado proizvođači koji nisu u sustavu poticaja;

a) Proizvođači koji su u sustavu federalnog i županijskog poticaja, za rasplodna grla 5 KM/grlo, koji  uz zahtjev dostavljaju ;

– Dokaz da se ostvariva federalni i županijski poticaj za proizvodnju ovaca i koza i u uzgoju imaju minimalno 50 ovaca, odnosno minimalno 25 koza starijih od jedne godine u vrijeme sačinjavanja zapisnika. Dokazi se uzimaju obzir podaci iz evidencije službe da je poslan  Z-1 obrazac za ostvarivanje federalnog poticaja,
– Dokaz o broju uzgoja rasplodne stoke ovce i koze, kopija zapisnika županijske komisije o utvrđenom brojnom stanju životinja i ispunjenju uvjeta za ostvarivanje poticaja,
–  Izjavu klijenta da će grla (ovce, koze), koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
– Upis u RPG i RK

b)  Proizvođači koji nisu u sustavu federalnog i županijskog poticaja ostvaruju novčanu podršku                10 KM/grlo, osnovnog stada, koji u uzgoju imaju maksimalno 50 ovaca, odnosno maksimalno 25 koza,
a koji uz zahtjev dostavljaju;

– Da ne ostvaruju federalni i županijski poticaj za uzgoj ovaca i koza, provjerava se u evidenciji nadležne Službe-Odsjeka,
– Dokaz o broju uzgoja ovca i koza, zapisnika općinske službe o utvrđenom brojnom stanju i da se ne radi o grlima na koje se već ostvaruje poticaj.
– Izjavu klijenta da će grla (ovce, koze) koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja uzgoju ovaca i koza sa kompletnom dokumentacijom od 1.08. – 14.10.2019. godine.

3. Potpora uzgoju muznih krava i  proizvodnji mlijeka

Sredstva za potporu proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava dodjeljivat će se proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama, koji su u sustavu otkupa mlijeka, proizvodnju mlijeka za prodaju na neki drugi način ili preradu u domaćinstvu u visini od 150,00 KM godišnje po grlu, maksimalno do 20 grla.
a)       Dokaz o broju muznih krava i da su grla označena (stočni pasoši),
b)      Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka za proizvođače u sustavu otkupa mlijeka i Izjava klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušni markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
c)       Proizvodnja i prerada mlijeka u domaćinstvu; Izjava klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušni markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava sa kompletnom dokumentacijom do 2.12.2019. godine.

4. Potpora uzgoju u sustavu krava- tele, 

Sredstva za potporu uzgoju u sustavu krava- tele, dodjeljivat će se proizvođačima na području općine Prozor –Rama, u visini od 150,00 KM godišnje po grlu/osnovno stado, maksimalno do 20 grla.
a)  Dokaz o broju grla i da su grla označena (stočni pasoši),
b)  Izjavu klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušni markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
c)  Upis u RPG i RK

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja uzgoju u sustavu krava tele sa kompletnom dokumentacijom do 2.12. 2019. godine.

b)     Biljnja proizvodnja

1.       Proizvodnja ramskog bijelog luka-češnjaka

– Zasadi i proizvedi na površini najmanje pola duluma (500 m²) bijelog luka-češnjaka,
– Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji ramskog bijelog luka sa kompletnom dokumentacijom do 3.06.2019. godine.

2.       Voćarska proizvodnja –podizanje novih nasada šljive auhtotonih ili drugih sorti;

Potpora podizanju novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti realizirat će se kroz poseban Javni poziv za jesenju sadnju 2019. godine, Projekt revitalizacija voćnjaka šljive.

3.       Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.)

Obavlja navedenu ratarsku proizvodnju( jesenska sjetva 2018 i proljetna sjetva 2019) i zasije na površini najmanje 2,0 dn., maksimalna proizvodnja 15 dn.
– Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.
– Da je proizvodnja namjenjena za proizvodnju zrna, žetva za vlastite potrebe ili za prodaju, dostavlja se Izjava proizvođača.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja ratarskoj proizvodnji sa kompletnom dokumentacijom do 3.06.2019. godine, a proizvodnja heljde do 1.07.2019. godine.

Nadležna služba na temelju podnesenog zahtjeva, napravit će uvid na terenu o činjeničnom stanju, sačiniti zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta, površinu zasada, broju grla, koji se ulaže u predmet odnosno zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu.
 Nakon razmotrenih svih zaprimljenih zahtjeva, donosi se odluka o odobravanju zahtjeva, obračunska lista za isplatu novčanih potpora klijentima po vrstama proizvodnje. 
c)       Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj

Sredstva za subvencioniranje za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj  realizirat će se kao novčana potpora po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja:  Investicije u poljoprivredno gospodarstvo-objekte, investicije u poljoprivredne strojeve za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavka osnovnog stada i proširenje stada, ulaganja u objekte i opremu za preradu voća, povrća i preradu mliječnih proizvoda i ostala ulaganja u poljoprivredu za koju nadležna Služba ocijeni da doprinose razvoju poljoprivrede i zapošljavanju.
Proizvođači koji obavljaju ili planiraju poljoprivrednu  proizvodnju,te planiraju svoj poslovni plan realizirati kroz izgradnju, sanaciju i proširenje poljoprivrednog objekata, nabavku radnih strojeva, traktora, nabavku i proširenje osnovnog stada, ulaganja objekte i opremu za preradu  ili druga ulaganja za poljoprivrednu proizvodnju, podnose zahtjev sa obrazloženjem kao i priložiti dokaze o ulaganju. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva po ovoj stavci će zaprimljene zahtjeve razmatrati, utvrditi potpunost zahtjeva, napraviti očevid stvarnog stanja na terenu, ocijeniti da li se po podnesenom poslovnom planu stvarno osigurava razvoj poljoprivrede, te donositi odgovarajuće prijedloge za odobravanje/odbacivanje zahtjeva.
Uz dokazivanje općih uvjeta, podnositelj zahtjeva će dostaviti:
–          Prijavu na prijavnom obrascu sa Poslovnim planom,
–          Dokaz o ulaganju iz 2019 god.( fiskalni računi o kupovini i otpremnica , kupoprodajni ili drugi odgovarajuću ugovor i sl.)

Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju (urbanističku suglasnost, građevinsku dozvolu, nalaz o ulaganju sudskog vještaka poljoprivredne struke, račune ili ugovor o kupnji ili radovima, upis u RPG i RK i drugo prema utvrđenoj potrebi od strane povjerenstva.
Rok za podnošenje zahtjeva-prijave za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj je do 02.12. 2019. godine.

5.       PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :

Zahtjev sa odgovarajućim prilozima dostavljaju se na protokol Općine ili se šalju preporučeno poštom na adresu: Općina Prozor – Rama, Kralja Tomislava bb. sa naznakom: Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za potporu poljoprivrednoj proizvodni za 2019.godinu.
Dokumentacija koja se dostavlja mora biti originalna ili ovjerena kopija.
Djelatnici nadležne općinske Službe će pregledati zahtjeve, utvrditi potpunost i prihvatljivost zahtjeva. Po potpunim zahtjevima izvršiti će se uvid na poljoprivrednom gospodarstvu, sačiniti zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta i utvrditi površinu zasada i drugo činjenično stanje, te predložiti prihvaćanje  ili odbacivanje zahtjeva. Potrebiti  obrazaci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije Općine Prozor – Rama, ul. Kralja Tomislava bb svakim radnim danom u vremenu od 08.00-16.00 sati ili elektronskim putem na web stranici Općine www.prozor-rama.org. Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/771-921, 770-552.

Priloženi dokumenti :

Izvor : https://prozor-rama.org/

Pročitajte više
JAVNI POZIV za učešće u programu podrške projektima održivog povratka – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2019. godini

Tekst Javnog poziva kao i potrebne obrasce možete preuzeti klikom ispod :

Pročitajte više
1 2