+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: lipanj 2022

JAVNI POZIV – TRANSFER ZA RAZVOJ TURIZMA

Objava Javnog poziva za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ za 2022. godinu uz obrasce i izjave.

Usljed velikog broja pristiglih upita putem e-maila, obavještavamo zainteresiranu javnost da se neće pojedinačno odgovarati na upite.

FEDERALNO MINISTARSTVO

OKOLIŠA I TURIZMA

JAVNI POZIV

PRILOG I OBRAZAC P1

PRILOG I OBRAZAC P2

PRILOG I OBRAZAC P3

PRILOG I OBRAZAC P4

01 IZJAVA O REALIZACIJI PROJEKTA (I-1)

02 IZJAVA O NEOSUĐIVANOSTI I NEVOĐENJU POSTUPKA (I-2)

03 IZJAVA O NESUDJELOVANJU U KORUPTIVNIM RADNJAMA (I-3)

04 IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI (I-4)

Pročitajte više
Vlada FBiH: Objavljen Javni poziv za finansiranje projekata općina i gradova u FBiH

Vlada Federacije BiH danas je objavila Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje i sufinansiranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH. Javni poziv je u skladu sa Odlukom Vlade FBiH od 19. maja ove godine, a koja se odnosi na kapitalne transfere iz Budžeta FBiH drugim nivoima vlasti u ukupnom iznosu od 29 miliona KM.

Općine i gradovi se mogu prijaviti za projekte, zahtjeve ili inicijative iz oblasti putne infrastrukture (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprečavanje erozije, itd.), komunalne infrastrukture (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.), te objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera. Također, Javni poziv je otvoren i za prijave ostalih objekata i drugih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave.

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave koje su do momenta zatvaranja javnog poziva, izvršile povrat neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava, dodijeljenih na osnovu Javnog poziva iz 2020. godine. Prednost će imati projekti koji su visokog stepena zrelosti i prioritetni su za implementaciju u jedinicama lokalne samouprave, te  direktno  doprinose boljem kvalitetu života.

Maksimalna vrijednost finansiranja za područje jedne jedinice lokalne samouprave iznosi do 1.000.000 KM. Jedan aplikant može dostaviti više zahtjeva,  ali u tom slučaju mora predati odvojene prijave i dokumentaciju uz svaku od njih.

Javnim pozivom utvrđeni su opći i posebni kriteriji, te način dostavljanja prijave.

Izbor projektnih prijedloga i potencijalnih korisnika vršiće Komisija koju je imenovala Vlada FBiH, a konačnu rang listu utvrdiće Vlada FBiH posebnom odlukom koja će biti objavljena u Službenim novinama FBiH.

Inače, u okviru finansijske podrške gradovima i općinama u Federaciji BiH, pored ovih 29 miliona KM namjenjenih projektima, u ovogodišnjem Budžetu FBiH osigurana su i sredstva u iznosu od 10 miliona KM, a koja će biti dodjeljena na principu solidarnosti svim općinama i gradovima u jednakom iznosu od 125.000 KM na ime finansijske pomoći budžetima.

Javni poziv otvoren je do 30.6.2022. godine, a objavljen je danas u dnevnim novinama i na web stranici Vlade FBiH ( LINK ).

Pročitajte više