+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: svibanj 2018

Zajednički sastanak partnera – “Razvoj turizma na tri jezera”

U okviru projekta „Razvoj turizma na tri jezera“ sufinanciranog iz zajedničkog Programa Europske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal, u utorak, 29. svibnja u prostorijama Udruge LiNK u Mostaru održan je zajednički sastanak projektnih partnera.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama, Udruge LiNK iz Mostara, općine Posušje, općine Jablanica, Omladinskog kluba „Pod istim suncem“, Turističke zajednice HNŽ/K i Muzeja „Bitka za ranjenike na Neretvi“ Jablanica. Uz podršku stručnog suradnika definirana je integrirana turistička ponuda područja triju općina i jezera na njihovom području.

Projektom koordinira Udruga LiNK, a partneri su Općina Jablanica, Općina Prozor-Rama i Općina Posušje. Ukupna vrijednost projekta je 192.566,70 KM (partnerske općine financiraju 20,55%).

Opći cilj projekta je razvoj održivog turizma jezerskih područja triju općina putem kreiranja održive turističke ponude s fokusom na  turizam za mlade ljude, kampiranje, sport, događaje, gastronomiju. Projekt će pomoći da se manje turistički razvijenim lokalnim zajednicama, turističkim službama, privrednom sektoru, lokalnoj upravi, nevladinim organizacijama,  poboljša njihovo znanje i sposobnost,  da bolje iskoriste  resurse za razvoj turizma. S druge strane pomaže kreiranju sinergije u smislu suradnje općina u  planiranju zajedničkih aktivnosti i ponude.

 

Pročitajte više
JAVNI KONKURS FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BIH

Na osnovu člana 27. stav 1., člana 32. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 33/03), člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1., člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br: 33/06 i 1/15), odnosnih odredbi Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 74/17), Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti („Službene novine Federacije BiH“ broj 74/17), Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH broj: 75/10, 74/17), a u vezi sa Programom rada i Finansijskim planom Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2018. godinu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 23/18) i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu broj: UO-01-3-4-17-1/2018 od 22.05.2018.godine, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/1 Ukupni iznos sredstava koja Fond dodjeljuje po ovom konkursu je 9.665.345,00 KM.

 

Tekst Javnog konkursa preuzmite klikom OVDJE

Obrazac_aplikacijski

Obrazac_finansijski

 

Izvor:http://www.fzofbih.org.ba

Pročitajte više
Razvoj turizma na tri jezera – radni sastanak

U okviru projekta „Razvoj turizma na tri jezera“ sufinanciranog iz zajedničkog Programa Europske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal, u utorak, 15.5. u dvorani za sastanke HE Rama održan je radni sastanak s ciljem definiranja turističke ponude općine Prozor-Rama.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama i Udruženje LiNK iz Mostara. Uz podršku stručnog suradnika definirana je turistička ponuda općine Prozor-Rama i predložena integrirana turistička ponuda za tri jezera: Ramsko, Jablaničko i Tribistovo.

Projektom koordinira Udruženje LiNK, a partneri su Općina Jablanica, Općina Prozor-Rama i Općina Posušje. Ukupna vrijednost projekta je 192.566,70 KM (partnerske općine financiraju 20,55%).

Opći cilj projekta je razvoj održivog turizma jezerskih područja (Jablaničko jezero,  Ramsko jezero  i jezero Tribistovo) putem kreiranja održive turističke ponude s fokusom na turizam za mlade ljude, kampiranje, sport, događaje, gastronomiju. Projekt će pomoći da se turistički slabije razvijenim lokalnim zajednicama, turističkim službama, privrednom sektoru, lokalnoj upravi, nevladinim organizacijama, poboljša njihovo znanje i sposobnost, da bolje iskoriste resurse za razvoj turizma. S druge strane pomaže kreiranju sinergije u smislu suradnje općina u planiranju zajedničkih aktivnosti i ponude.

Pročitajte više
Javni poziv-Akcioni plan strategije zaštite okoliša za 2018. godinu

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je objavilo Javni poziv-Akcioni plan strategije zaštite okoliša za 2018. godinu.

Tekst Javnog poziva i neophodne obrasce možete pronaći na slijedećem: LINK-u

Izvor: http://www.fmoit.gov.ba/ba/clanak/1701/objava-javnog-poziva-akcioni-plan-strategije-zascarontite-okoliscarona-za-2018godinu

Pročitajte više
Objava Javnog poziva – Transfer za turizam 2018.godina

JAVNI POZIV 2018 23_4_2018_ godine.doc

 OBRAZAC aplikacioni 2018[124].doc

01 Izjava o realizaciji projekta (I-1)[125].doc

02 Izjava o neosudjivanosti i nevodjenju postupka (I-2)[126].doc

03 Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (I-3)[127](1).doc

04 izjava_o_koristenim_potporama_male_vrijednosti[128].doc

Izvor:http://www.fmoit.gov.ba/ba/clanak/1699/objava-javnog-poziva-transfer-za-turizam-2018godina

Pročitajte više
Grantovi Njemačke ambasade iz oblasti kulture

Institucije i udruženja iz Bosne i Hercegovine kod Njemačke ambasade u Sarajevu mogu predati zahtjev za finansijsku podršku projekata iz kulture. Ambasada u tu svrhu ima formular na dva jezika. Ovaj formular se u potpunosti mora ispuniti, dva za projekat odgovorna lica ga moraju potpisati i zajedno sa detaljim planom finansiranja (KM ili €) u originalu dostaviti odjelu za kulturu Njemačke ambasade. Ako odluka bude pozitivna, onda se sklapa ugovor između nosioca ugovora i Ambasade, a podrška se isplaćuje. Nosioci projekta se mole da kod apliciranja vode računa o sljedećim pretpostavkama:

Projekat iz kulture mora
1. imati jak značaj povezanosti između BiH i Njemačke
2. imati dugoročni cilj i time imati duži period djelovanja tj. i nakon događaja
3. imati težište na jednu temu koju Ambasada odredi, tematska težišta se mogu doznati u Ambasadi.
4. da se projekat sufinansira vlastitim sredstvima ili lokalnim sponzorima

Projekat iz kulture ne smije
1. biti podržan sredstvima Goethe-Instituta ili drugim javim sredstvima iz Njemačke
2. trajati više godina
3. biti započet ili već završen

Novac za podršku projekta se mora koristiti za stvarni kulturni dio projekta, npr. honorar za njemačkog umjetnika, koji nastupa u BiH ili vodi radionicu. Štampanje promotivnog i reklamnog materijala (plakati, letci, itd.) za manifestaciju se može finansijski podržati. Dodatni troškovi kao npr. hrana za jedno izvođenje ne može biti plaćena. Administrativne troškove mora snositi nosilac projekta.

Primjeri za podržane projekte su:
– nastup/radionica njemačkih umjetnika na manifestacijama bosanskohercegovačkih nosioca projekta (npr. Musica ad Hominem, društvo pisaca BiH, Sarajevo Kids Festival, Mostar Streets Art itd.)
– nagrade za pobjednike na takmičenjima koja su povezana s Njemačkom npr. (takmičenje u pisanju pismenih sastava, pozorišno takmičenje, itd.)
– prijevoz muzičara i opreme za učešće na važnim koncertima u Njemačkoj

Formulare za apliciranje i dodatne dokumente možete naći na stranici Ambasede  https://sarajewo.diplo.de/ . Tu ćete naći i uzorak finansijskog plana i ugovora o podršci (da biste se mogli orijentisati). Uz aplikaciju je potrebno dostaviti i prateće pismo u kojem se nosilac projekta kratko predstavlja (datum osnivanja udruženja i tome slično, broj članova, struktura članova, kako se finansira, itd). Molim Vas da svoju aplikaciju predate blagovremeno, što znači najmanje tri mjeseca prije početka projekta. Ukoliko bi Ambasada morala tražiti još dodatnih dokumenata, onda oni moraju u roku od dvije sedmice biti dostavljeni. Kompletna korespondencija (uključujući i formulare) je na njemačkom ili engleskom jeziku.

 

Više informacija: Grantovi kultura

 

Izvor:https://www.mreza-mira.net

 

Pročitajte više
Grantovi Vlade Japana

Vlada Japana je prvi put 1989. godine pokrenula program pomoći pod nazivom “Grass Roots Projects (GAGP)”, temeljni projekti, kao dodatak Generalnom programu pomoći vlade Japana. Od 1996 godine. preko 180 projekta u ukupnom iznosu od cca. 10 miliona EUR / 19 miliona KM je implementirano u Bosni i Hercegovini u okviru GAGP programa.

Iako obje sheme imaju za cilj pružanje pomoći zemljama u razvoju u namjeri da im pomogne da zadovolje osnovne ljudske potrebe i riješe socijalno-ekonomske izazove, GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama, odnosno direktno stanovništvu.

U okviru GAGP grantovi se dodjeljuju javnim institucijama (općinama i općinskim javnim poduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili organizacijama civilnog drustva  koje sprovode relativno male projekte.

Prioriteti
Unutar programa GAGP Japan podržava širok spektar projekata koji se baziraju na osnovne ljudske potrebe, kao i koji se baziraju na sigurnost. U Bosni i Hecegovini većina projekata koji se implementiraju unutar GAGP spada u sljedeće kategorije:
– Pomoć aktivnostima za deminiranje
– Javno zdravstvo
– Obrazovanje
– Socijalna zaštita
– Ruralni razvoj

Aplikanti
Prihvatljivi aplikanti su: javne institucije (općine i općinska javna poduzeća), osnovne škole, domovi zdravlja i lokalne i međunarodne organizacije civilnog drustva

Neprihvatljivi aplikanti su: fizička lica, organizacije centralne vlasti (prihvatljivi samo u izuzetnim slučajevima) obdaništa, istrazivački instituti, institucije višeg obrazovanja, bolnice, političke organizacije, vjerske ustanove.

Grant
GAGP finansira izgradnju i/ili nabavku opreme i/ili materijala. Svi predloženi materijali, oprema i usluge, treba da budu nabavljeni od domaćih dobavljača.

Grantovi isključivo pokrivaju troškove nabavke robe/usluga bez PDV-a.

Administrativni i operativni troškovi nisu prihvatljivi.

Maksimalan iznos raspoloživih sredstava po projektu je 10 miliona JPY (približno 80,000.00 EUR-a ili 156,000.00 KM), osim za projekte pomoći aktivnostima za deminiranje gdje maksimalan iznos granta može biti veći od 10 miliona JPY.

GAGP neće pružiti finansijsku potporu za projekte kao što su kulturno sportski događaji, aktivnosti vezane za biznis, niti za aktivnosti koje se odnose na religiju.

Podnošenje aplikacije  i procedure koje treba da se slijede
1Dostava aplikacije
Aplikacija se ispunjava na lokalnom ili engleskom jeziku, te dostavlja putem pošte na adresu ambasade: Bistrik 9, 71 0000 Sarajevo. Aplikacija se može dostaviti tokom cijele godine.

2. Provjera i odobravanje
Po primitku aplikacije, Ambasada Japana provjerava cilj, troškove i očekivani socijalno-ekonomski pozitivni uticaj projekta. Za sve projekte koji su uzeti u razmatranje Ambasada će napraviti pred-selekciju onih projekata koji odgovaraju ciljevima GAGP i osoblje Ambasade će upriličiti posjetu potencijalnom projekt području. Ambasada će ih predložiti Ministarstvu inostranih poslova Japana koje je krajnja institucija koja odobrava projekte.

3. Grant Contract (G/C) – Grant ugovor
Po konačnom odobrenju, ambasada Japana i organizacija koja prima pomoć će zaključiti ugovor (G/C) koji uključuje naziv, cilj i sadržaj projekta, naziv organizacije primaoca pomoći, visinu iznosa koji će biti obezbjeđen putem GAGP i stavke o ispravnom utrošku sredstava.

4. Trošenje sredstava
Nakon toga, korisnik granta će zaključiti ugovor o nabavci (P/C) za robu i/ili usluge sa dobavljačem.  Ambasada će pregledati P/C (ili dokaz/predračun) da bi ustanovila da li je ista odgovarajuća.
U načelu trajanje projekta (vrijeme neophodno za nabavku robe i /ili usluga) bi trebalo biti do jedne godine dana.

5. Izvještavanje
Ambasada će tražiti od primaoca GAGP granta da pripremi i dostavi izvještaj o stanju projekta i to dva puta ukoliko se radi o standardnom projektu, a ukoliko je obim projekta veći broj traženih izvještaja će biti veći. Osoblje Ambasade može posjetiti mjesto projekta da bi se uvjerilo da se sredstva koriste za namjenu za koju su odobrena.

Više informacija: http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/BHS/EconomicGAGP.html

Pročitajte više