+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: kolovoz 2016

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA U SVRHU UREĐENJA I ZAŠTITE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
Na temelju članka 17. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene,zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države ( „Službene novine F BIH” broj 78/09), a u svezi točke V Programa utroška novčanih sredstava broj:01-1-02- 1660/16 od 29.07.2016. godine utvrđenih Proračunom/ Budžetom HNŽ/K za 2016. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K s pozicije „Rekultivacija zemljišta Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K objavljuje

 

JAVNI POZIV
Za dodjelu sredstava u svrhu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta

I.       Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva (prijava) za korištenje namjenskih sredstava prikupljenih od zakupa i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe na području Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, u svrhu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta.

II.    Vrste podrški
1. agro-tehničke mjere:

–                      krčenje, čišćenje, ravnanje i niveliranje terena,
–                      formiranje terasa na nagetim terenima za poljoprivrednu proizvodnju,
–                      sprečavanje erozije, čišćenje kanala,

III.    Pravo sudjelovanja

Na javni poziv iz točke I mogu aplicirati pravne i fizičke osobe koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) na području HNŽ/K.
Prijave na ovaj Javni poziv ne odnose se na osobe koje su koristile sredstva uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta po Javnom pozivu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K iz 2013. godine, kao ni osobe koje su s tom osobom upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata,kao članovi obiteljskog poljoprivrednog gazdinstva.

IV.    Uvjeti koje podnositelj zahtjeva (prijave) treba ispunjavati

Podnositelj zahtjeva (prijave) po ovom javnom pozivu mora ispunjavati sljedeće uvjete:
–      da je vlasnik poljoprivrednog zemljišta koje se predlaže za uređenje i zaštitu ili da imaju ovjeren ugovor o korištenju poljoprivrednog zemljišta.
–      površina koja se kandidira za uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta je:

 • za fizičku osobu najmanje 0,2 ha poljoprivrednog zemljišta u jednoj cjelini na području Hercegovačko-neretvanske županije/kantona,
 • za pravnu osobu najmanje 1,0 ha poljoprivrednog zemljišta u jednoj cjelini na području Hercegovačko-neretvanske županije/kantona.

V.     Potrebna dokumentacija 

Za pravne osobe:
a.    Uredno popunjen zahtjev (prijavu) na obrascu objavljenom na Web stranici Ministarstva www.mpsv-hnz-k.ba potpisana i ovjerena pečatom podnosioca zahtjeva (prijave),
b.    Rješenje o upisu u sudski registar,
c.    ID broj,
d.    Uvjerenje o izmirenju poreskih obveza, ne starije od 6 mjeseci,
e.    ZK izvadak (dokaz o vlasništvu za parcelu koja se kandidira),
f.     Prijepis posjedovnog lista za predmetnu parcelu,
g.    Kopija katastarskog plana za predmetnu parcelu,
h.    Idejni projekt uređenja i zaštite zemljišta sa osnovnim podacima i predračunom radova usklađen sa Strategijom poljoprivrednog razvitka i razvitka poljoprivrede u ruralnim područjima HNZ/K za razdoblje 2012-2017 godina („Narodne novine HNŽ/K”, broj 1/2013),
Napomena: Korisnik čiji zahtjev za dodjelu sredstava bude od nadležnog povjerenstva procijenjen kao opravdan, dužan je u ostavljenom roku dostaviti Projekt mjera zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta urađen od ovlaštene institucije kao i dokaz o izvršenoj pedološkoj analizi poljoprivrednog zemljišta.
i.     Potvrda (garancija) općinskog organa nadležnog za prostorno uređenje da kandidirano zemljište nije Prostornim planom određeno za građenje, uz izvod iz Prostornog plana općine za područje na kojem se nalazi kandidirano zemljište
( u skladu sa člankom 22. točka 11. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države „Službene novine FBIH” broj 78/09)
j.     Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata koju izdaju općine ,
k.    Ukoliko se kandidira parcela koja se koristi na temelju ugovora o zakupu zemljišta, treba dostaviti ovjeren ugovor o zakupu zemljišta (sa zemljišno knjižnim izvatkom, kopijom katastarskog plana i posjedovnim listom za predmetnu parcelu),
l.     Dokaz o uplati županijske/kantonalne administrativne takse na zahtjev po Tarifnom broju 1. od 3,00 KM .

Za fizičke osobe
a.    Uredno popunjen zahtjev (prijavu) na obrascu objavljenom na Web stranici Ministarstva www.mpsv-hnz-k.ba potpisana od podnosioca zahtjeva (prijave),
b.   Osobna karta i CIPS-ova prijava,
c.   ZK izvadak (dokaz o vlasništvu za parcelu koja se kandidira), a u slučaju suvlasništava nad kandidiranom parcelom, prilažu se ovjerene izjave svih suvlasnika da su suglasni sa poduzimanjem mjera uređenja i zaštite zemljišta u skladu sa Projektom,
d.   Prijepis posjedovnog lista za predmetnu parcelu,
e.   Kopija katastarskog plana za predmetnu parcelu,
f.     Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata koju
izdaju općine,
g.   Idejni projekt uređenja i zaštite zemljišta sa osnovnim podacima i predračunom radova usklađen sa Strategijom poljoprivrednog razvitka i razvitka poljoprivrede u ruralnim područjima HNZ/K za razdoblje 2012-2017 godina („Narodne novine HNŽ/K”, broj 1/2013),
Napomena: Korisnik čija zahtjev (prijava) za dodjelu sredstava bude od nadležnog povjerenstva procijenjen kao pravdan, dužan je u ostavljenom roku dostaviti projekt mjera zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta urađen od ovlaštene institucije kao i dokaz io završenoj pedološkoj analizi poljoprivrednog zemljišta.
h.   Potvrda (garancija) općinskog tijela nadležnog za prostorno uređenje da kandidirano zemljište nije Prostornim planom određeno za građenje, uz izvod iz Prostornog plana općine za područje na kojem se nalazi kandidirano zemljište
( u skladu sa člankom 22. točka 11. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države „Službene novine FBIH” broj 78/09)
i.     Ukoliko se kandidira parcela koja se koristi po osnovu ugovora o zakupu zemljišta, treba dostaviti ovjeren ugovor o zakupu zemljišta (sa zemljišno knjižnim izvatkom, kopijom katastarskog plana i posjedovnim listom za predmetnu parcelu),
j.     Dokaz o uplati županijske/kantonalne administrativne takse na zahtjev po Tarifnom broju 1. od 3,00 KM.

VI.      Prvenstvo pri odabiru Projekta
Kod odabira projekata, prvenstvo će imati projekti pravnih i fizičkih osoba koji imaju prebivalište/sjedište na području sa kojeg je prikupljena naknada od promjene namjene zemljišta.
Pravne i fizičke osobe imaju pravo po ovom Javnom pozivu kandidirati najviše jedan projekt.

VII.    Visina sredstava
Korisnik može ostvariti sredstva u maksimalnom iznosu do 50% od predračunske vrijednosti investicije, s tim što za pravne osobe maksimalni iznos odobrenih sredstava po projektu je do 20.000,00 KM, a za fizičku osobu do 5.000,00 KM.
Napomena: u slučaju jednako vrjednovanih projekata planirana sredstva će se proporcionalno smanjivati.

VIII.    Vrjednovanje zahtjeva (prijava)
Vrjednovanje dostavljenih zahtjeva (prijava) vršit će stručno povjerenstvo koju je imenovao Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K, a u skladu sa utvrđenim kriterijima koji će biti objavljeni na Web stranici Ministarstva.

IX.         Rok završetka projekta
Korisnik novčanih sredstava dužan je završiti poslove po projektu i o tome izvijestiti Ministarstvo najkasnije u roku od 90 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Napomena:

Ministarstvo ne snosi nikakve troškove u postupku prikupljanja i podnošenja zahtjeva (prijava) po ovom Javnom pozivu, te zadržava pravo prihvatiti ili odbiti zahtjev (prijavu), odgoditi realizaciju podrške i pri tome ne snosi bilo kakvu obvezu prema podnosiocima zahtjeva (prijava), ali je dužno obrazložiti razloge takve odluke.
Sva navedena dokumenta, ne starija od 6 mjeseci dostavljaju se u originalu ili ovjerenim fotokopijama.
Ministarstvo nema obvezu povrata dostavljene dokumentacije.

Nepotpune, te zahtjeve (prijave) pristigle nakon navedenog roka Ministarstvo neće se razmatrati.
Javni poziv objavit će se u „Službenim novinama Federacije BiH”, „Dnevnom avazu” i „Večernjem listu”, kao i na web stranici Ministarstva www.mpsv-hnz-k.ba

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva (prijava) je 30 dana od dana objave Javnog poziva u „Službenim novinama Federacije BiH”.

Zahtjevi (prijave) na Javni poziv, sa navedenom dokumentacijom, dostavljaju se u zapečaćenim kovertama osobno ili putem pošte na adresu:

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija/ kanton
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K
Komisija za provođenje postupka po Javnom pozivu
Ul. Hrvatske mladeži b.b. Mostar,
sa naznakom „Zahtjev (prijava) na Javni poziv za dodjelu sredstava u svrhu uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta – ne otvarati ” .

Informacije vezane za Javni natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom u periodu od 9,00 do 11,00 sati na tel:+ 387 (0) 36 445-929; 36 445-927.

Cijeli tekst javnog poziva zajedno sa prijavama/zahtjevima možete preuzeti OVDJE.

Pročitajte više
Najava 11. Sajma ” Dani šljive Prozor – Rama”

Jedanaesti Sajam poljoprivrede,prehrane i turizma “Dani Šljive Prozor – Rama 2016” održati će se u Prozoru – Rami  u dane 19. i 20.09.2016. godine u organizaciji Općine Prozor -Rama i Agencije za lokalni razvoj Prozor – Rama.
Ponovo je pred nama vrijeme ugodnog i korisnog druženja,novi kontakti,nova znanja,nove ideje,prilika za pravilno vrednovanje vlastitih potencijala i razvojnih planova.

POZIVAMO VAS DA NA SAJMU PREDSTAVITE SVOJE PROIZVODE ILI USLUGE.

Za izlagače koji s ranijih godina sudjelovali na Sajmu,i ove godine smo osigurali besplatan izlagački prostor,te kvalitetne prateće sadržaje.

Ocjenjivačke komisije dodijeliti će  plakete za najbolje ocijenjene voćne rakije,likere,sireve te druge proizvode i usluge.

U privitku dostavljamo prijavni obrazac  te molimo da ga popunite i dostavite e-mailom na adresu: [email protected], [email protected] ili faxom na broj 036/771-342.

Za sve nejasnoće na raspolaganju su Vam iz Službe za razvoj,gospodarstvo,obrt i financije:

 • Stipo ( 036/771-921)
 • Branko (036/771-041)

Rok za prijavu sudjelovanja na Sajmu je 0.9.09.2016 godine.Za uključenje u sajamsku brošuru,potrebno je uz prijavu u elektronskom obliku dostaviti fotografije,logo i sl.

Dobrodošli!

PROGRAM SAJMA :

Ponedjeljak,19.09.2016. godine (I dan Sajma )

08.00-09.30 -Registracija sudionika Sajma

10.30-Doček gostiju

11.00-Službeno otvaranje Sajma

11.30-Izjave za novinare

11.45-Obilazak izložbenog sajamskog prostora,poslovni susreti

13.00-Predstavljanje gastro ponude

13.30-Okrugli stol-radionica na temu turizma

14.00-Početak rada ocjenjivačkih komisija

17.00-Zatvaranje prvog dana Sajma

Utorak,20.09.2016. godine (II dan Sajma )

09.30-Nastavak rada Sajma

10.30-Okrugli stol-radionica na temu poljoprivrede

11.00 Poslovni susreti i pojedinačne prezentacije

14.30-Dodjela nagrada i priznanja (uz zabavni program)

 • proglašenje najboljih projekata iz oblasti turizma,
 • proglašenje najboljih projekata iz oblasti poljoprivrede,
 • proglašenje najboljih projekata iz oblasti prerađevina od voća i povrća,
 • proglašenje dobitnika zlatnih,srebrenih i brončanih medalja za sireve,
 • proglašenje dobitnika zlatnih,srebrenih i brončanih medalja za šljivovicu,
 • proglašenje dobitnika zlatnih,srebrenih i brončanih medalja za likere,
 • dodjela plaketa i zahvalnica

16.00 – Zahvala sudionicima,službeno zatvaranje Sajma

 

Pročitajte više
Završena izrada Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša Općine Prozor-Rama

U okviru izrade Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša Općine Prozor-Rama (LEAP-a), u srijedu, 10 kolovoza u 11h u zgradi HE Rama kao zadnja aktivnost održana je javna rasprava.

Na raspravi je predstavljena i analizirana konačna verzija dokumenta kao i sami proces izrade i uključivanja javnosti, a prisustvovalo je svega 8 osoba. Na temelju upućenih prijedloga uradit će se potrebne ispravke te će nadležne općinske službe gotov prijedlog uputiti na usvajanje Općinskom vijeću Prozor-Rama.

Kao što smo na samom početku naglašavali, LEAP nije samo dokument nego je i proces, te nakon usvajanja slijedi provedba akcijskog plana zaštite okoliša, odnosno izrada i provedba preporučenih projekata s ciljem rješavanja prioritetnih okolišnih problema.

Tim Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama zahvaljuje svima koji su sudjelovali u izradi LEAP-a, osobito svim građanima koji su sudjelovali na okruglom stolu i javnoj raspravi te tako dali svoj doprinos izradi Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša Općine Prozor-Rama.

 

Pročitajte više
JAVNI POZIV za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti SPORTA iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a

 

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNK broj: 01-1-02-1665/16 od 29.07.2016. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK, objavljuje : 

JAVNI POZIV

za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti SPORTA iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona 

1. Pravo učešća

Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve pravne osobe, organizacije i udruženja građana koja su registrovana kod nadležne institucije u HNK, za obavljanje poslova iz tražene djelatnosti i koje nemaju smetnje za učešće na Javnom pozivu

2. Obavezna dokumentacija:

 1. popunjen prijavni obrazac
 2. kopija rješenja o upisu u registar nadležne institucije
 3. identifikacijski poreski broj podnosioca prijave
 4. izmirene obaveze prema Ministarstvu

3. Sredstva za realizaciju projekata iz oblasti sporta u iznosu od 207.000,00 KM dodijelit će se na osnovu bodovnih kriterija:

– za postignute rezultate omladinskih selekcija kategorisanih po značajnosti: 0-100 bodova

– za klubove sa predpionirskom selekcijom: 0-50 bodova

– za klubove sa pionirskom selekcijom: 0-50 bodova

– za klubove sa kadetskom selekcijom: 0-70 bodova

– za klubove sa juniorskom selekcijom: 0-80 bodova

– za programe koji uključuju invalidne osobe i osobe s posebnim potrebama: 0-100 bodova

– za programe koji uključuju specijalne oblike fizičke kulture (ronjenje, planinarenje i sl.) i druge sportove od društvenog interesa: 0-100 bodova

4. Obrazac za prijavu na ovaj Javni poziv može se preuzeti na Protokolu Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a i na Web stranici Vlade HNK: www.vlada-hnz-k.ba.

Popunjene prijave s pratećom dokumentacijom, sa obaveznom napomenom „Za Javni poziv“, dostaviti lično ili poštom na adresu:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK

Stjepana Radića br. 3.

88000 Mostar

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Prijavu za sufinansiranje djelatnosti i projekata iz oblasti sporta za 2016. godinu možete preuzet i OVDJE.

Pročitajte više
Završetak izrade LEAP-a / poziv na javnu raspravu

U okviru izrade Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša Općine Prozor-Rama (LEAP-a) u petak, 29.07. 2016. održan je zadnji sastanak radne skupine. Na sastanku je predstavljena i analizirana radna verzija dokumenta koju je priredila Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama.

Izrada LEPA-a na samom je kraju, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane građane da prisustvuju javnoj raspravi te iznesu svoje mišljenje o izgledu i sadržaju dokumenta koji se može preuzeti u nastavku.    (L E A P)

Javna rasprava će se održati u srijedu 10.08.2016. godine u 11h u dvorani za sastanke HE Rama.

Dobrodošli!

 

Pročitajte više