+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: listopad 2021

Javni poziv za podnošenje prijava za obnovu i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine

Pomoć u obnovi i rekonstrukciji stambenih jedinica u cilju povratka dodjeljuje se u okviru implementacije Programa obnove stambenih jedinica dodjelom građevinskog materijala i sredstava za ugradnju i Programa obnove stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“ raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine.

Sredstva će se osigurati iz Budžeta Federacije BiH „Transfer za raseljena lica i povratnike“, sredstava Kantona, općina, kreditnih sredstava i drugih donatora.

Implementator projekta je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, ili implementator definisan posebnim sporazumom.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Prijava na Javni poziv 2021.

Pročitajte više
EU4AGRI OBJAVIO NOVI POZIV: 1.2 MILIONA KM ZA RAZVOJ RURALNE TRŽIŠNE INFRASTRUKTURE

Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavio je danas Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Kroz projekat EU4AGRI do sada je podržano 45 projekata bosanskohercegovačkih poljoprivrednika i prerađivača sa ukupno 6.3 milion KM bespovratnih sredstava.

Kroz ovaj javni poziv, EU4AGRI će podržati ulaganja u infrastrukturu za aktivnosti povezane s poljoprivredom i ruralnim razvojem, kao što su zelene pijace, stočne pijace, tržnice, otkupne stanice, mobilna sajamska infrastruktura namijenjena za prodaju poljoprivrednih i zanatskih proizvoda, distancirana prodajna mjesta locirana uz regionalne i lokalne ceste i eko prodajne kuće.

Realizacijom ovakvih projekata poboljšava se stanje ruralnih područja čime se ujedno jača i lokalno tržište, te se lokalnim proizvođačima osiguravaju uslovi za planiranje i unapređenje proizvodnje i plasman poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ukupni raspoloživi budžet namijenjen za ovaj Javni poziv iznosi 1.2 miliona KM.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Javnog poziva su isključivo jedinice lokalne samouprave (JLS) dok će biti podržani tržišni infrastrukturni projekti koji će biti na raspolaganju prije svega lokalnim korisnicima koji se bave proizvodnjom unutar sljedećih sektora: sektor voća i povrća uključujući masline i grožđe, sektor stočarstva, sektor mesa, sektor mlijeka, sektor pčelarstva, sektor žitarica i uljarica, sektor ljekobilja, aromatičnog bilja i gljiva i sektor starih i tradicionalnih zanata i rukotvorina.

Rok za prijave je 08. decembar 2021. godine do 17:00 sati. Javni poziv, kao i sva popratna dokumentacija, se nalaze na web stranici projekta eu4agri.ba ili putem ovog linka.

Evropska unija kroz projekat EU4AGRI i dodjelu bespovratnih sredstava za projekte nastavlja podržavati bosanskohercegovačke poljoprivrednike i prerađivače kako bi unaprijedili svoje poslovanje i otvorili nova radna mjesta. Informacije o dosadašnjim dobitnicima bespovratnih sredstava u sklopu ovog projekta  možete naći na www.eu4agri.ba. EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini.

Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

akta.ba

Pročitajte više
Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (godinu dana)

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ br. 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 i br. 5/19), ), člana 11. Zakona o javnim poduzećima u FBiH („Službene novine FBiH“ br. 8/05), člana 17. Statuta Društva Agencije za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama sa sjedištem u Ulici kralja Tomislava bb, 88440 Prozor i Odluke Uprave – direktora Društva br: 79/21 od 15.10.2021. godine, direktor raspisuje:

 J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme (godinu dana)

 1. Projektni asistent
 2. Koordinator za edukaciju i promociju 

I OPĆI UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ISPUNJAVATI:

Svi kandidati koji se prijavljuju na ovaj javni natječaj moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • Da su stariji od 18 godina;
 • Da su državljani Bosne i Hercegovine;
 • Da su fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuju;
 • Da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Da u posljednje tri godine od dana objavljivanja natječaja kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti;
 • Da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX .1. Ustava BiH.
 1. Projektni asistent – jedan (1) izvršitelj

Opis poslova:

– Koordinira rad i brine o pravovremenom izvršavanju poslova na pripremi i kandidiranju projekata iz oblasti rada Agencije prema resornim ministarstvima, državnim fondovima i fondovima EU

– Surađuje s predstavnicima lokalnih i razvojnih agencija i institucija u zemlji i susjednim zemljama i regijama na stvaranju prekograničnih razvojnih projekata

– Samostalno izrađuje projekte u suradnji s drugim djelatnicima Agencije

– Radi na poslovima strateškog planiranja i upravljanja projektima.

– Obavlja i druge poslove koje mu povjeri direktor

 Posebni uvjeti:

– Najmanje Drugi ciklus visokog obrazovanja (VII. stupanj) iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih i društvenih znanosti

– Najmanje 1 godina radnog iskustva

– Komunikacijske i prezentacijske vještine

– Sposobnost timskog rada

– Aktivni govornik engleskog jezika

 1. Koordinator za edukaciju i promociju – jedan (1) izvršitelj

Opis poslova:

– Pisanje tekstova i objavljivanje na službenoj stranici

– Vođenje službenih Facebook stranica od značaja za Agenciju za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama i za Općinu Prozor-Rama (pisanje i publiciranje tekstova)

– Kreiranje fotografija

– Visibility projekata (objavljivanje sadržaja o projektima – od najave do svih značajnih aktivnosti koje se implementiraju) i praćenje vidljivosti projekata

– Organizacija događaja (edukacija, konferencija, promocija, okruglih stolova, radionica…)

– Suradnja sa privrednicima (informacije o aktualnim javnim pozivima, grant sredstvima, seminarima..)

– Suradnja sa medijima (pisanje priopćenja, najave događaja, izjave za medije…)

– Kreiranje tekstova za promotivne materijale

– Kreiranje sadržaja za promociju MSP

– Press clipping

– Pokretanje Vijeća za konkurentnost na području općine Prozor-Rama

 Posebni uvjeti:

– Drugi ciklus visokog obrazovanja (VII. stupanj) struke Odnosi s javnošću

– Najmanje 1 godina radnog iskustva

– Komunikacijske i prezentacijske vještine

– Sposobnost timskog rada

– Aktivni govornik engleskog jezika

 II DOKUMENTACIJA

Kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na Javni natječaj objavljen u skladu sa Uredbom o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije“, br. 4/19 i br. 5/19) koji je obavezno vlastoručno potpisati (obrazac se može preuzeti na web stranici Društva: www.alr.ba, kao i na web stranici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK/Ž).

 Uz prijavni obrazac i kratku biografiju (CV) kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja:

 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom iskustvu;
 • Uvjerenje o državljanstvu ili kopija osobne iskaznice;
 • Ovjerena izjava da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri ili više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo učinjeno s umišljajem u skladu sa kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • Ovjerena izjava da kandidat u zadnje 3 godine nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH (bilo na nivou države ili entiteta);
 • Ovjerena izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Ustava BiH.

– Izabrani kandidati bit će dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti u roku od 8 dana od dana preuzimanja dužnosti.

– Izabrani kandidati bit će dužni dostaviti uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca) u roku od 15 dana od dana preuzimanja dužnosti.

– Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u HNK/Ž („Narodne novine HNK/Ž“, br. 6/18).

Za radna mjesta iz natječaja nije previđen probni rad.

III OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA
Javni natječaj će biti objavljen u Dnevnom listu, Oslobođenju i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Općine Prozor-Rama, te na web stranici Društva (www.alr.ba).

 IV RAZMATRANJE PRIJAVA, INTERVJU, RANG LISTA

Povjerenstvo za provođenje natječajne procedure i izbor kandidata, kojeg imenuje direktor Društva će nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua sa kandidatima predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima i dostaviti prijedloge direktoru Društva. Konačni prijem kandidata izvršiti će direktor Društva, te će se sa izabranim kandidatima sklopiti ugovor o radu na godinu dana.

 V PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave. Natječajnu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 6 (šest) mjeseci od dana objave natječaja. Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta moraju za svako radno mjesto dostaviti posebnu omotnicu sa potpunom dokumentacijom. Za sve informacije možete kontaktirati broj telefona: 036/770-880, svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave s traženom dokumentacijom dostaviti preporučeno poštom na adresu:

 

Agencija za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama
Kralja Tomislava bb, 88 440 Prozor
s naznakom:
Prijava na natječaj za radno mjesto
„ točan naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje“

– NE OTVARATI-

 

 

Br: 80/21                                                                                           Direktor Danijel Burečić

U Prozoru, 21.10.2021. godine.

Pročitajte više
3 miliona KM za investicije u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u BiH

U okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Evropska unija,  objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.

Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 3 miliona KM, Evropska unija podržat će ulaganja u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja u BiH.

Realizacijom ovih projekata nastoji se podržati modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora i poboljšanje ruralne ekonomije. Glavni cilj je povećati konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, poslova i usluga ublažavajući negativne ekonomske efekte pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, osiguravajući kontinuitet njihovog poslovanja.

Na javni poziv mogu se prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se aktivno bave vinarstvom, preradom maslina, voća, povrća, mlijeka, mesa, preradom jaja, preradom i konzerviranjem ribe,   preradom žitarica, gljiva, začinskog bilja, ljekobilja i meda. Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 300.000 KM (bez PDV-a). Za svaki projekat, podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 35% ukupnog iznosa predložene investicije, dok 65% troškova investicije finansira Evropska unija kroz ovaj javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 03. decembar 2021. godine do 17:00 sati. Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem ovog linka ili direktno putem web stranice eu4agri.ba.

Kroz projekat EU4AGRI do sada je podržano 45 investicija bosanskohercegovačkih poljoprivrednika i preduzeća sa investicijama ukupne vrijednosti  10.7 miliona KM od čega je 6.3 miliona KM finansirala EU.

U sklopu EU4AGRI, EU pruža podršku jačanju konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u BiH. Kroz EU4AGRI-Recovery, EU pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i operatere ruralnog turizma, te osiguranje kontinuiteta njihovog poslovanja, dok se kroz EU4BusinessRecovery utiče na smanjenje posljedica izazvanih pandemijom na poljoprivredna i turistička preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća. Za sva tri projekta Europska unija izdvojila je 38 miliona eura.

Projekte provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) u partnerstvu sa Češkom razvojnom agencijom (za EU4AGRI i EU4AGRI-Recovery) i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH i Međunarodnom organizacijom rada (ILO) (za EU4BusinessRecovery).

Pročitajte više
2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu

Objavljen je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu.

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu.

Prijava projekata odnosno prijava za pomoć ugroženim pojedincima se podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Nakon što se e-prijavni obrazac konačno preda i spremi putem računalnog sustava dostupnog na mrežnoj stranici https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/eprijave/, potrebno ga je ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom (u slučaju A kategorije) odnosno ispisati i vlastoručno potpisati (u slučaju B i C kategorije) te zajedno s ostalom traženom dokumentacijom u papirnatom obliku, dostaviti poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska s naznakom: „Za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu“

Ukoliko prijavitelj – ugroženi pojedinac (C kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C-papirnata prijava.
Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 4. studenog 2021. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-653, +3851/6444-669 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: [email protected]

e-prijavni obrazac na: https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/eprijave/

Pročitajte više