+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

O nama

Mi smo inovativna razvojna agencija

koja djeluje na području općine Prozor - Rama

Tko je Agencija za razvoj?

Tko smo mi?

Agencija za lokalni razvoj Prozor Rama je pokretač promjena u općini Prozor – Rama.

Gospodarski razvoj lokalne sredine bit će u skladu sa donesenim planovima i strategijama na općinskoj razini, koje su suplementarne sa strategijama na županijskoj i državnoj razini.

Kako smo nastali?

Agencija za lokalni razvoj Prozor Rama d.o.o. je osnovana od strane Općine Prozor – Rama sa zadatkom da prati prioritete u razvoju Općine, da priprema, koordinira, realizira projekte te uspostavlja partnerstva za implementaciju razvojnih projekata općine Prozor – Rama.

Šta radimo?

Agnecija ima ključnu ulogu u identificiranju novih razvojnih mogućnosti; definiranju lokalne strategije; pomaganju i usmjeravanju razvoja malih, srednjih poduzetnika, upravljanju projektima, privlačenju domaćih i stranih investicija; sudjelovanju u programima pomoći Europske Unije; uspostavljanju poduzetničkih zona i inkubatora, a posebnu ulogu ima u razvoju ruralnih područja i turizma.

Šta želimo postići?

Kako razmišljamo?

Mi vjerujemo da svojim znanjem, radom i upornošću možemo postati nosilac pozitivnih promjena u našoj općini. Mislimo da naša sredina ima dovoljno razvojnog potencijala i da  ti potencijali kroz naš aganžman mogu doći do punog izaržaja, kako bismo pokrenuli pozitivna ulagačka i poduzetnička dešavanja u našoj općini od kojih će imati  koristi svi naši sugrađani.

Šta je naš glavni cilj?

Naš cilj je promoviranje privrede, podrška razvoja malih i srednjih poduzeća, stvaranje uslova za ostvarivanje novih radnih mjesta i poboljšanje ukupne ekonomske situacije na području općine Prozor – Rama.

Koja je naša vizija?

Vizija Agencije za lokalni razvoj Prozor – Rama je da postane prepoznatljivi partner i priznati nosilac lokalnog ekonomskog razvoja koji uspješno doprinosi ne samo prosperitetu općine Prozor – Rama, već i razvoju drugih zajednica u okruženju.

O Agenciji za razvoj

informacije i aktivnosti

Povijest nastanka

  • Općinsko vijeće Prozor Rama donosi Odluku o osnivanju Agencije za lokalni razvoj d.o.o. Prozor Rama
  • Društvo sa ograničenom odgovornošću (Agencija za lokalni razvoj doo Prozor Rama ). upisano je u Sudski registar Općinskog suda u Mostaru, Rješenjem broj: Tt-O-442/15 od 26.6.2015.godine.
  • Upisom u Sudski registar Društvo je steklo status pravnog lica.
  • Zvanični početak rada Agencije za lokalni razvoj d.o.o. Prozor Rama je 17.7.2015.godine.

Aktivnosti

Od dana svog osnutka Agencija za lokalni razvoj Prozor – Rama između ostalih ,ima zadaću tehničkog tajništva Vijeća za konkurentnost,a direktor agencije sudjeluje na sastancima kao član gore spomenutog vijeća.

Agencija će u ovom segmentu i dalje pružati tehničku podršku radu vijeća za konkurentnost te provođenje istraživanja u svrhu identificiranja ključnih pitanja na relaciji privatni –javni sektor,te aktivno sudjelovati u diskusijama s svojim konstruktivnim prijedlozima.

Budući da je jedna od zadaća Agencije za lokalni razvoj i ona projektna, cilj Agencije kroz poslovno razdoblje će biti aktivno pripremanje projektnih prijedloga.

U budućem vremenskom periodu Agencija za lokalni razvoj Prozor – Rama planira aktivno sudjelovati na natječajima za raspodjelu sredstava iz federalnih,županijskih te određenih inozemnih izvora finansiranja.

Navedene projekte aktivnosti Agencije namjerava ostvariti samostalno ili u suradnji s odgojnim,obrazovnim ili zdrastvenim institucijama.

U sklopu tehničke pomoći Općini Prozor – Rama Agencija će kroz 2016.godinu sudjelovati u izradi Investicijskog vodiča,Prezentacije Općine Prozor –Rama za ulagače i prezentaciju za turizam, biltene općine Prozor – Rama,te izradi baze podataka gospodarskih subjekata i popis brownfield lokacija.

Jedan od projekata u 2016 godini koji Agencija namjerava realizirati jeste izrada Lokalnog akcijskog plana zaštite okoliša općine Prozor –Rama (LEAP). Naime, Agencija je na javnom natječaju dala najprihvatljiviju ponudu ,te je odabrana od strane Općine kao realizator izrade LEAP-a.

Partneri sa kojima surađujemo

na ostvarenju svojih ciljeva

US AID - američka agencija za razvoj
REDAH - regionalna agencija za razvoj
Europska agencija za razvoj
Švicarska agencija za razvoj
BFC SEE
GIZ
German Cooperation

Trebate stručnu pomoć na nekom projektu? Obratite nam se!