+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: studeni 2018

Poslovna i investiciona konferencija Bosna i Hercegovina – Kina (Ningbo)

Općina Ningbo iz NR Kine predložila je organizaciju „ Poslovne i investicione konferencije Bosna i Hercegovina – Kina (Ningbo)“ na kojoj će učešće uzeti delegacija od 40 do 50 zvaničnika i privrednika iz sektora proizvodnje automobila, proizvodnje mašina, tekstila i odjeće, biofarmaceutike, IT-a, poljoprivrede, prehrane, turizma, međunarodne trgovine, logistike itd.

Agencija za unapređenje stranih investicija (FIPA),  Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Spoljnotrgovinskom komorom BiH,  je započela sa pripremom navedene konferencije koja se održava danas 29.11. u Sarajevu u zgradi Parlamentarne skupštine BiH.

U  okviru predviđene agende planirano je održavanje B2B sastanaka bh kompanija i predlagača investicionih projekata sa kineskim kompanijama koje će uzeti učešće na konferenciji.

FIPA je kineskoj strani proslijedila bazu investicionih projekata i investicionih lokacija i oni su pokazali poseban interes za neke od projekata među kojima je i projekt  Dairy development in Municipality of Prozor – Rama  .

U ime općine Prozor – Rama na konferenciji će prisustvovati rukovoditelj Službe za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije Josip Juričić i direktor Agencije  za lokalni razvoj Prozor – Rama dr. Ivica Faletar.

 

Pročitajte više
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu financijske potpore projektima povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu

Na temelju Programa pomoći Vlade Republike  Hrvatske za povratak Hravata u Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranje održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu.

Cijeli tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Pročitajte više
Održana završna konferencija projekta “Razvoj turizma na tri jezera”

Danas je u Centru za kulturu u Mostaru s početkom u 11h održana završna konferencija projekta “Razvoj turizma na tri jezera.”

Projekt je sufinanciran iz  zajedničkog Programa Europske Unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal, a provelo ga je Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK uz partnere: Općinu Jablanica, Općinu Prozor-Rama i Općinu Posušje. Ukupna vrijednost projekta je 192.566,70 KM (partnerske općine financiraju 20,55%).

Koordinatorica projekta Amela Bećirović predstavila je rezultate projekta od kojih posebno vrijedi istaknuti promotivne video materijale, interaktivnu web stranicu sa svim mapiranim turističkim resursima te brošure s kartom područja triju jezera. Kao glavni rezultat projekta promovirana je nova turistička destinacija – područje triju jezera: Ramskog jezera, Jablaničkog jezera i jezera Tribistovo koja je već danas uvrštena u ponudu Turističke agencije Supersoft d.o.o. Mostar.

U okviru konferencije upriličeno je i potpisivanje sporazuma o međuopćinskoj suradnji na području razvoja turizma. Sporazum su potpisali predstavnici Općine Prozor-Rama, Općine Posušje i Općine Jablanica.

O projektu sa strane korisnika govorili su Nada Šarić (ljekovito bilje, parfemi) iz Posušja, Dervo Gabela (Kamp Miris ljeta Ostrožac) iz Jablanice i Jelena Ćališ (Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama) iz Rame.

U okviru projekta “Razvoj turizma na tri jezera” Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama bila je jedan od mapiranih turističkih resursa s područja općine Prozor-Rama. Također, Agencija je sudjelovala u provedbi projekta ispred Općine Prozor-Rama kao projektnog partnera, odnosno koordinirala je gotovo sve projektne aktivnosti na području naše općine.

Najznačajniji rezultati ovog projekta iz gledišta Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama: mapirani su najvažniji turistički resursi; izrađeni su kvalitetni promotivni materijali i web stranica; izrađeni su važni dokumenti Turistička ponuda Ramskog jezera, Integrirana turistička ponuda tri jezera, Plan promocije i Smjernice razvoja turizma općine Prozor-Rama; ojačana je suradnja između pružatelja usluga u turizmu; ojačani su kapaciteti zaposlenika Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama na području provedbe projekata i aktivnosti u turizmu.

 

Pročitajte više
Javni oglas/natječaj za dodjelu donacija Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u 2018. godini

Na osnovu člana 4. i 5. Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“, broj:13/03), člana 77. stav (1) tačka r) Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-2.1-1881/16 od 25.02.2016. godine i broj: 00.1-1.1-27474/17-5 od 23.10.2017. godine i člana 20. Pravilnika za dodjelu donacija u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-1.2–19333/16 od 25.08.2016.godine i broj: 00.1-08-104894/18 od 22.10.2018. godine, Komisija za dodjelu donacija Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, o b j a v l j u j e:

J A V N I   O G L A S / N A T J E Č A J
ZA DODJELU DONACIJA DIONIČKOG DRUŠTVA
BH TELECOM SARAJEVO U 2018. GODINI

I Predmet oglasa / natječaja

Predmet Javnog oglasa / natječaja je dodjela donacija koje u 2018. godini dodijeljuje Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pravnim licima, kao podršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti, na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine, iz oblasti djelovanja:
a)  Osnovnih i srednjih škola (finansiranje ili sufinansiranje nabavke IT opreme za potrebe opremanja informatičkih kabineta);
b)  Javnih kuhinja (nabavka namirnica i/ili kuhinjske opreme);
c)  Amaterskih sportskih klubova koji uključuju i amaterske sportske klubove lica sa invaliditetom;
d)  Udruženja/ustanova koji se bave brigom o djeci sa posebnim potrebama i djeci sa poremećajem u razvoju.

Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima – novcu, uplatom na transakcijski račun korisnika – primaoca donacije.

II Pravo učešća za dodjelu donacija

Pravo učešća za dodjelu donacije kroz programe ili projekte ili aktivnosti imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz tačke I ovog javnog oglasa/natječa.

III  Uslovi za dodjelu donacija

Da bi Korisnik (pravno lice) ostvario poslovnu saradnju sa Društvom za dodjelu donacija, potrebno je da ispunjava sljedeće uslove:
–  da je registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine,
–  da dostavi popunjen obrazac Prijave za dodjelu donacije sa svim traženim / potrebnim dokumentima navedenim u tački V Zahtjeva za dodjelu donacija ovoga Javnog oglasa / natječaja.

Kod odabira dobitnika donacije prednost će imati korisnici usluga Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo što se dokazuje dostavom kopije dokumenta da je korisnik usluge Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (ne starije od 3 mjeseca).

Prijava / aplikacija na Javni poziv za dodjelu donacija koje daje Društvo će biti odbačena u slučaju da:
a) Korisnik dostavi lažnu, nepotpunu i netačnu dokumentaciju;
b) Korisnik netačno i nepotpuno popuni prijavu za Javni oglas / natječaj;
c) program ili projekat ili aktivnost bude u suprotnosti sa poslovnom strategijom Društva;
d) program ili projekat ili aktivnost u vrijeme podnošenja prijave ili donošenja odluke bude završen.

IV Kriteriji za odabir i dodjelu donacija

Kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vrši se na osnovu sljedećih kriterija:
•  dobrobit za društvenu zajednicu,
•  ispunjenje uslova za dodjelu donacija.

V Zahtjev za dodjelu donacija

Zahtjev za dodjelu donacija podnosi se na obrascu: „Prijava za dodjelu donacija“, koji se može preuzeti na protokolu u sjedištu Društva, protokolima regionalnih direkcija ili sa web stranice Društva.
(https://www.bhtelecom.ba/index.php?id=7314), uz koji se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:

1/  Popunjen obrazac Prijave za dodjelu donacija sa svim traženim / potrebnim dokumentima navedenim u tački V Zahtjeva za dodjelu donacija;
2/  Fotokopija Rješenja/Odluke o registraciji/osnivanju podnosioca, izdato od strane ovlaštenog organa, iz kojeg se može utvrditi status podnosica prijave (lica ovlaštena za zastupanje, djelatnost i dr.);
3/  Fotokopija Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj – JIB) i identifikacijski broj obveznika neoporezivih poreza – PDV broj, ako postoji;
4/  Prijedlog programa ili projekta koji se kandiduje za dodjelu donacije sa specifikacijom troškova  finansiranja ili sufinansiranja realizacije programa/projekta (nabavka opreme/tehničkih i drugih sredstava potrebnih za rad podnosioca zahtjeva);
5/  Fotokopiju ugovora sa poslovnom bankom ili drugi odgovarajući dokaz o otvaranju/posjedovanju transakcijskog računa (subjekt – budžetski korisnik je u obavezi da dostavi podatke koji dokazuju da je u sistemu trezorskog poslovanja);
6/  Izvještaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu, osim u slučaju da je pravno lice osnovano u prethodnoj godini)
7/  Potvrda/ Izjava o broju učenika/ korisnika javne kuhinje /članova sportskog kluba / djece koja su korisnici usluga udruženja/ustanove.

NAPOMENA: 

Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena Prijava za dodjelu donacija sa pripadajućom traženom dokumentacijom navedenoj u glavi V ovog Javnog oglasa / natječaja, neće biti prihvaćena i uzeta u razmatranje.

Prijava za dodjelu donacija mora biti čitko, uredno i u potpunosti popunjena, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe podnosioca prijave.

VI Podnošenje prijave za dodjelu donacija

Prijava za dodjelu donacija, sa navedenom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu:
Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo
ul. Franca Lehara br. 7
71000 Sarajevo
s naznakom: „Prijava na Javni oglas / natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini“
– NE OTVARATI – 

U obzir će se uzeti samo one prijave koje ispunjavaju uslove iz poglavlja III, IV i V i koje su podnesene u roku, s kompletnom traženom dokumentacijom ovog Javnog oglasa / natječaja i uz uredno popunjenu Prijavu za dodjelu donacija.

Javni oglas / natječaj ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana objavljivanja u printanim medijima i sve prijave koje budu upućene/dostavljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati podnosiocu prijave.

VII Ostale napomene

Nakon provedene procedure, u skladu sa Pravilnikom za dodjelu donacija u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, svi korisnici koji budu odabrani kao dobitnici donacija bit će obavješteni o dodjeli i sa njima će se zaključiti ugovor o dodjeli donacije.

Konačan spisak dobitnika donacija, namjena donacije kao i dodijeljeni iznos, Društvo će objaviti u Službenim novinama Federacije BiH i na svojoj web stranici.

Broj: 00.1-11-104941/18

Sarajevo, 30.10.2018. godine

KOMISIJA ZA DODJELU DONACIJA 

DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO

Javni oglas/natječaj za dodjelu donacija Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u 2018. godini objavljen je u sredstvima javnog informisanja (Oslobođenje i Dnevni avaz) dana 31.10.2018. godine.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Pročitajte više
JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/2

Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša FBiH donio je na 20. sjednici, održanoj 07.11.2018. godine, Odluku o raspisivanju Javnog konkursa za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, te Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK2018/2.

Predmet “Javnog konkursa za dodjelu sredstava u vidu finansijske pomoći kao podrška realizaciji programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2018. godinu – JK 2018/2” (u daljem tekstu: Javni konkurs) je prikupljanje prijava za programe/projekte za raspodjelu sredstava, a koji će se odnositi na sljedeće programske aktivnosti:

  • LOT 1. Projekti zaštite voda od značaja za FBiH po Odluci Vlade FBiH („Službene novine FBiH“, br. 8/13) – raspoloživi budžet: 700.000,00 KM
  • LOT 2. WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije u FBiH – raspoloživi budžet: 1.600.000,00 KM
  • LOT 3. Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH – raspoloživi budžet: 1.380.000,00 KM
  • LOT 4. Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša – raspoloživi budžet: 530.000,00 KM
  • LOT 5. Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka raspoloživi budžet: 97.000,00 KM
  • LOT 6. Projekti zaštite prirode – raspoloživi budžet: 128.000,00 KM
  • LOT 7. Projekti zaštite i remedijacije tla – raspoloživi budžet: 266.000,00 KM
  • LOT 8. Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša – raspoloživi budžet: 250.000,00 KM
  • LOT 9. Projekti upravljanja otpadom – raspoloživi budžet: 270.000,00 KM

Cijeli tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Pročitajte više
Grantovi Vlade Japana

Vlada Japana je prvi put 1989. godine pokrenula program pomoći pod nazivom “Grass Roots Projects (GAGP)”, temeljni projekti, kao dodatak Generalnom programu pomoći vlade Japana. Od 1996 godine. preko 180 projekta u ukupnom iznosu od cca. 10 miliona EUR / 19 miliona KM je implementirano u Bosni i Hercegovini u okviru GAGP programa.

Iako obje sheme imaju za cilj pružanje pomoći zemljama u razvoju u namjeri da im pomogne da zadovolje osnovne ljudske potrebe i riješe socijalno-ekonomske izazove, GAGP je fokusiran na podršku lokalnim zajednicama, odnosno direktno stanovništvu.

U okviru GAGP grantovi se dodjeljuju javnim institucijama (općinama i općinskim javnim poduzećima), osnovnim školama, domovima zdravlja ili organizacijama civilnog drustva koje sprovode relativno male projekte.

Prioriteti

Unutar programa GAGP Japan podržava širok spektar projekata koji se baziraju na osnovne ljudske potrebe, kao i koji se baziraju na sigurnost. U Bosni i Hecegovini većina projekata koji se implementiraju unutar GAGP spada u sljedeće kategorije:
– Pomoć aktivnostima za deminiranje
– Javno zdravstvo
– Obrazovanje
– Socijalna zaštita
– Ruralni razvoj

Aplikanti

Prihvatljivi aplikanti su: javne institucije (općine i općinska javna poduzeća), osnovne škole, domovi zdravlja i lokalne i međunarodne organizacije civilnog drustva

Neprihvatljivi aplikanti su: fizička lica, organizacije centralne vlasti (prihvatljivi samo u izuzetnim slučajevima) obdaništa, istrazivački instituti, institucije višeg obrazovanja, bolnice, političke organizacije, vjerske ustanove.

Grant

GAGP finansira izgradnju i/ili nabavku opreme i/ili materijala. Svi predloženi materijali, oprema i usluge, treba da budu nabavljeni od domaćih dobavljača.

Grantovi isključivo pokrivaju troškove nabavke robe/usluga bez PDV-a.

Administrativni i operativni troškovi nisu prihvatljivi.

Maksimalan iznos raspoloživih sredstava po projektu je 10 miliona JPY (približno 80,000.00 EUR-a ili 156,000.00 KM), osim za projekte pomoći aktivnostima za deminiranje gdje maksimalan iznos granta može biti veći od 10 miliona JPY.

GAGP neće pružiti finansijsku potporu za projekte kao što su kulturno sportski događaji, aktivnosti vezane za biznis, niti za aktivnosti koje se odnose na religiju.

Podnošenje aplikacije i procedure koje treba da se slijede
1. Dostava aplikacije
Aplikacija se ispunjava na lokalnom ili engleskom jeziku, te dostavlja putem pošte na adresu ambasade: Bistrik 9, 71 0000 Sarajevo. Aplikacija se može dostaviti tokom cijele godine.

2. Provjera i odobravanje
Po primitku aplikacije, Ambasada Japana provjerava cilj, troškove i očekivani socijalno-ekonomski pozitivni uticaj projekta. Za sve projekte koji su uzeti u razmatranje Ambasada će napraviti pred-selekciju onih projekata koji odgovaraju ciljevima GAGP i osoblje Ambasade će upriličiti posjetu potencijalnom projekt području. Ambasada će ih predložiti Ministarstvu inostranih poslova Japana koje je krajnja institucija koja odobrava projekte.

3. Grant Contract (G/C) – Grant ugovor
Po konačnom odobrenju, ambasada Japana i organizacija koja prima pomoć će zaključiti ugovor (G/C) koji uključuje naziv, cilj i sadržaj projekta, naziv organizacije primaoca pomoći, visinu iznosa koji će biti obezbjeđen putem GAGP i stavke o ispravnom utrošku sredstava.

4. Trošenje sredstava
Nakon toga, korisnik granta će zaključiti ugovor o nabavci (P/C) za robu i/ili usluge sa dobavljačem. Ambasada će pregledati P/C (ili dokaz/predračun) da bi ustanovila da li je ista odgovarajuća.
U načelu trajanje projekta (vrijeme neophodno za nabavku robe i /ili usluga) bi trebalo biti do jedne godine dana.

5. Izvještavanje
Ambasada će tražiti od primaoca GAGP granta da pripremi i dostavi izvještaj o stanju projekta i to dva puta ukoliko se radi o standardnom projektu, a ukoliko je obim projekta veći broj traženih izvještaja će biti veći. Osoblje Ambasade može posjetiti mjesto projekta da bi se uvjerilo da se sredstva koriste za namjenu za koju su odobrena.

 

Više informacija: http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/BHS/EconomicGAGP.html

Pročitajte više
Grantovi Njemačke ambasade iz oblasti kulture

Njemačka ambasada u Sarajevu podržava projekte iz oblasti kulture u Bosni i Hercegovini

I u 2018. godini želimo podržati interesantne i održive projekte.

Kod njemačke kulture se naravno odmah misli na velike klasike i uspješne umjetnike modernog doba: od Goethea do Grassa, od Beethovena do Zimmera, od Dürera do Beuysa, od Knef do Potente. Međutim, njemačka kultura je mnogo više od toga: režiseri turskog porijekla Fatih Akın i Bora Dagtekin dobijaju njemačke i međunarodne nagrade i pune kino sale. Veliki pašnjaci u okolini sjevernonjemačkog grada Wackena se svakog ljeta pretvore u najveću evropsku binu za Heavy Metal. Izvođači šlagera kao Helene Fischer i komičari kao Mario Barth pune čitave stadione. Slike Gerharda Richtera spadaju među najskupljim slikama jednog živog slikara na tržištu umjetnina. Postoji bezbroj talentovanih umjetnika, od kojih je jedan dio komercijalno uspješan, i dio onih koji imaju veliki uspjeh u svom domenu.

Ambasada rado podržava projekte, koji na originalan način prikazuju razne aspekte njemačke kulture u raznovrsnim fasetama.

Kada govorimo o radu Ambasade iz oblasti kulture onda se ne radi samo o tome da predstavimo Njemačku u Bosni i Hercegovini – važnija je ideja razmjene: kako možemo spojiti umjetnike iz obje države i time ojačati kulturne odnose između dvije zemlje? Na koji način talenti iz Bosne i Hercegovine mogu izvući dugoročnu korist iz ovih susreta sa njemačkim umjetnicima? Projekti koji mogu dati dobar odgovor na ovo pitanje su u Ambasadi dobro došli.

Da li Vi imate originalne i održive ideje? Da li raspolažete resursima i kompetencijama da sprovedete ovakve projekte iz oblasti kulture? Da li tom idejom možete oduševiti talente u zemlji i ubijediti i druge institucije? Onda Ambasadi pošaljite projektni zahtjev.

Ako se kod projekta jasno prepoznaje povezanost s Njemačkom, imate uvjerljiv koncept, ukoliko je finansiranje (barem djelimično) osigurano i ako su lokalne institucije spremne da daju svoj vlastiti doprinos, onda će Ambasada moći podržati projekat. Molim Vas da u vezi ovoga pažljivo pročitate info list do kojeg će Vas odvesti link i vodite računa o tačno određenim pravilima koja se tu nalaze (posebno nije moguće dvostruko finasiranje sa Goethe Institutom).

Molimo Vas da vodite računa i o tome da je budžet Ambasade ograničen i da se trebaju izabrati i podržati raznoliki projekti. Velike manifestacije se ne mogu podržati. Ambasada podržava samo one projekte koji će u roku jedne budžetske godine (od januara do decembara) biti okončani. Za razvijanje dugoročnih zajedničkih projektnih ideja obratite se Goethe Institutu u Sarajevu: www.goethe.de/BiH

U vezi finansijske podrške za projekte iz oblasti sporta, odgovarajuće informacije i formulare možete dobiti i putem maila: [email protected]

Informativni list za podršku projekata iz oblasti kulture

Institucije i udruženja sa sjedištem u Bosni i Hercegovini mogu predati zahtjev za finansijsku podršku projekata iz oblasti kulture.

Ambasada u tu svrhu ima formular na dva jezika. Ovaj formular se u potpunosti mora ispuniti, potpisuju ga dvije odgovorne osobe za projekat i zajedno sa detaljnim planom finansiranja (BAM ili EUR) u originalu dostavljaju odjelu za kulturu Njemačke ambasade.

Detaljne informacije možete pronaći u informativnom listu:Informativni list

Obrasci :

Obrazac za apliciranje

Uzorak plana

Proof of Employment of Funds

Izvor:https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/grantovi-njemacke-ambasade-iz-oblasti-kulture/

Pročitajte više