+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Javni oglas/natječaj za dodjelu donacija Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u 2018. godini

Na osnovu člana 4. i 5. Zakona o donacijama preduzeća u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“, broj:13/03), člana 77. stav (1) tačka r) Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-2.1-1881/16 od 25.02.2016. godine i broj: 00.1-1.1-27474/17-5 od 23.10.2017. godine i člana 20. Pravilnika za dodjelu donacija u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-1.2–19333/16 od 25.08.2016.godine i broj: 00.1-08-104894/18 od 22.10.2018. godine, Komisija za dodjelu donacija Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, o b j a v l j u j e:

J A V N I   O G L A S / N A T J E Č A J
ZA DODJELU DONACIJA DIONIČKOG DRUŠTVA
BH TELECOM SARAJEVO U 2018. GODINI

I Predmet oglasa / natječaja

Predmet Javnog oglasa / natječaja je dodjela donacija koje u 2018. godini dodijeljuje Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pravnim licima, kao podršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti, na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine, iz oblasti djelovanja:
a)  Osnovnih i srednjih škola (finansiranje ili sufinansiranje nabavke IT opreme za potrebe opremanja informatičkih kabineta);
b)  Javnih kuhinja (nabavka namirnica i/ili kuhinjske opreme);
c)  Amaterskih sportskih klubova koji uključuju i amaterske sportske klubove lica sa invaliditetom;
d)  Udruženja/ustanova koji se bave brigom o djeci sa posebnim potrebama i djeci sa poremećajem u razvoju.

Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima – novcu, uplatom na transakcijski račun korisnika – primaoca donacije.

II Pravo učešća za dodjelu donacija

Pravo učešća za dodjelu donacije kroz programe ili projekte ili aktivnosti imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti iz tačke I ovog javnog oglasa/natječa.

III  Uslovi za dodjelu donacija

Da bi Korisnik (pravno lice) ostvario poslovnu saradnju sa Društvom za dodjelu donacija, potrebno je da ispunjava sljedeće uslove:
–  da je registrovano pravno lice na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine,
–  da dostavi popunjen obrazac Prijave za dodjelu donacije sa svim traženim / potrebnim dokumentima navedenim u tački V Zahtjeva za dodjelu donacija ovoga Javnog oglasa / natječaja.

Kod odabira dobitnika donacije prednost će imati korisnici usluga Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo što se dokazuje dostavom kopije dokumenta da je korisnik usluge Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (ne starije od 3 mjeseca).

Prijava / aplikacija na Javni poziv za dodjelu donacija koje daje Društvo će biti odbačena u slučaju da:
a) Korisnik dostavi lažnu, nepotpunu i netačnu dokumentaciju;
b) Korisnik netačno i nepotpuno popuni prijavu za Javni oglas / natječaj;
c) program ili projekat ili aktivnost bude u suprotnosti sa poslovnom strategijom Društva;
d) program ili projekat ili aktivnost u vrijeme podnošenja prijave ili donošenja odluke bude završen.

IV Kriteriji za odabir i dodjelu donacija

Kvalifikacija i ocjena prispjelih prijava za odabir i dodjelu donacija vrši se na osnovu sljedećih kriterija:
•  dobrobit za društvenu zajednicu,
•  ispunjenje uslova za dodjelu donacija.

V Zahtjev za dodjelu donacija

Zahtjev za dodjelu donacija podnosi se na obrascu: „Prijava za dodjelu donacija“, koji se može preuzeti na protokolu u sjedištu Društva, protokolima regionalnih direkcija ili sa web stranice Društva.
(https://www.bhtelecom.ba/index.php?id=7314), uz koji se obavezno prilaže sljedeća dokumentacija:

1/  Popunjen obrazac Prijave za dodjelu donacija sa svim traženim / potrebnim dokumentima navedenim u tački V Zahtjeva za dodjelu donacija;
2/  Fotokopija Rješenja/Odluke o registraciji/osnivanju podnosioca, izdato od strane ovlaštenog organa, iz kojeg se može utvrditi status podnosica prijave (lica ovlaštena za zastupanje, djelatnost i dr.);
3/  Fotokopija Uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj – JIB) i identifikacijski broj obveznika neoporezivih poreza – PDV broj, ako postoji;
4/  Prijedlog programa ili projekta koji se kandiduje za dodjelu donacije sa specifikacijom troškova  finansiranja ili sufinansiranja realizacije programa/projekta (nabavka opreme/tehničkih i drugih sredstava potrebnih za rad podnosioca zahtjeva);
5/  Fotokopiju ugovora sa poslovnom bankom ili drugi odgovarajući dokaz o otvaranju/posjedovanju transakcijskog računa (subjekt – budžetski korisnik je u obavezi da dostavi podatke koji dokazuju da je u sistemu trezorskog poslovanja);
6/  Izvještaj o finansijskom poslovanju za prethodnu godinu, osim u slučaju da je pravno lice osnovano u prethodnoj godini)
7/  Potvrda/ Izjava o broju učenika/ korisnika javne kuhinje /članova sportskog kluba / djece koja su korisnici usluga udruženja/ustanove.

NAPOMENA: 

Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena Prijava za dodjelu donacija sa pripadajućom traženom dokumentacijom navedenoj u glavi V ovog Javnog oglasa / natječaja, neće biti prihvaćena i uzeta u razmatranje.

Prijava za dodjelu donacija mora biti čitko, uredno i u potpunosti popunjena, ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe podnosioca prijave.

VI Podnošenje prijave za dodjelu donacija

Prijava za dodjelu donacija, sa navedenom dokumentacijom, dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu:
Dioničko društvo BH TELECOM Sarajevo
ul. Franca Lehara br. 7
71000 Sarajevo
s naznakom: „Prijava na Javni oglas / natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini“
– NE OTVARATI – 

U obzir će se uzeti samo one prijave koje ispunjavaju uslove iz poglavlja III, IV i V i koje su podnesene u roku, s kompletnom traženom dokumentacijom ovog Javnog oglasa / natječaja i uz uredno popunjenu Prijavu za dodjelu donacija.

Javni oglas / natječaj ostaje otvoren 14 (četrnaest) dana od dana objavljivanja u printanim medijima i sve prijave koje budu upućene/dostavljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Dokumentacija priložena uz prijavu neće se vraćati podnosiocu prijave.

VII Ostale napomene

Nakon provedene procedure, u skladu sa Pravilnikom za dodjelu donacija u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, svi korisnici koji budu odabrani kao dobitnici donacija bit će obavješteni o dodjeli i sa njima će se zaključiti ugovor o dodjeli donacije.

Konačan spisak dobitnika donacija, namjena donacije kao i dodijeljeni iznos, Društvo će objaviti u Službenim novinama Federacije BiH i na svojoj web stranici.

Broj: 00.1-11-104941/18

Sarajevo, 30.10.2018. godine

KOMISIJA ZA DODJELU DONACIJA 

DIONIČKOG DRUŠTVA BH TELECOM SARAJEVO

Javni oglas/natječaj za dodjelu donacija Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo u 2018. godini objavljen je u sredstvima javnog informisanja (Oslobođenje i Dnevni avaz) dana 31.10.2018. godine.

Obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE.

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti