+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: studeni 2021

ZAKLJUČAK O NACRTU PRORAČUNA ZA 2022. GODINU

Na temelju članka 19. Statuta općine Prozor-Rama-Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/01), Općinsko Vijeće Prozor-Rama na sjednici održanoj dana 22.11.2021.godine,   d o n o s i

Z A K L J U Č A K

 

 1. Prihvaća se Nacrt Proračuna općine Prozor Rama za 2022. godinu kao dobra osnova za izradu prijedloga Proračuna. Nacrt čini sastavni dio ovog Zaključka.
 2. O Nacrtu Proračuna provest će se javna rasprava 7.12.2021.godine (utorak) u 11,00 sati u  prostorijama Kinodvorane u Prozoru.
 3. Za provođenje javne rasprave zadužuje se Općinski Načelnik.
 4. Pravo sudjelovanja na javnoj raspravi imaju sve zainteresirane pravne i fizičke osobe iz Općine Prozor-Rama.  Nacrt Proračuna bit će objavljen na web stranici općine Prozor-Rama i oglasnoj ploči općine.
 5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a ima se objaviti u „Službenom glasniku općine Prozor-Rama“.

 

                                                PREDSJEDNIK
Ibro Pelcić
Pročitajte više
Javni poziv

 

Bosna i Hercegovina (BiH) je sa Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj (IFAD) zaključila kreditni Sporazum o finansiranju Projekt razvoja ruralnih poduzeća I poljoprivrede (Rural Enterprises and Agricultural Development Project (READP). Projekat će pružiti podršku jačanju odabranih pod-sektora (lanaca vrijednosti) kroz implementaciju pojedinačnih prihvatljivih biznis planova (BP), koji su glavni instrument za utvrđivanje potreba ulaganja u poslovanje i razvoj kapaciteta svih aktera u odabranim lancima vrijednosti u okviru klastera projekta.

Ured za koordinaciju projekata (PCU), pri Federalnom ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  je zadužen za cjelovitu provedbu Projekta, a dio sredstava je namijenjen za su-financiranje aktivnosti utvrđenih u biznis planovima.

Ovim putem Ured za koordinaciju projekata (PCU) poziva zainteresirane poslovne subjekte (mala i srednja poduzeća ili zemljoradničke/poljoprivredne zadruge) koje se bave otkupom, doradom, pakovanjem i prometom proizvoda i repromaterijala za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (BIZNIS LIDERE), da dostave Izjave o zainteresiranosti za učešće u Projektnim aktivnostima vezanim za predloženu poslovnu ideju.

Kao Izjavu o zainteresiranosti, potrebno je dostaviti popunjen OBRAZAC O ZAINTERESIRANOSTI, koji također možete dobiti na Vaš zahtjev kod Ureda za koordinaciju projekta (PCU) putem e-mail adrese: [email protected] .

Uz OBRAZAC O ZAINTERESIRANOSTI je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. 1. Kopiju dokaza o registraciji u odgovarajućem registru pravnih subjekata zemlje u kojoj je registrirana,
 2. 2. Finansijski izvještaj za posljednje dvije godine (Bilans stanja i uspjeha), ovjeren od FIA-e,
 3. 3. Sažetak poslovnog plana (KONCEPT) za sufinansiranje ulaganja u skladu sa predloženim Obrascem.

Obrazac o zainteresiranosti sa zahtijevanim dokumentima je potrebno dostaviti u zapečaćenim kovertama  lično ili putem pošte najkasnije do 21. decembra 2021. godine do 12:00 sati na sljedeću adresu:

URED ZA KOORDINACIJU PROJEKATA – PCU

Ul. Grbavička br. 4/II, 71000 Sarajevo (poslovna zgrada Unionivest dd na Grbavici)

sa naznakom:

“IZJAVA O ZAINTERESIRANOSTI DOSTAVU POSLOVNOG PLANA – READP”

Ne otvarati osim u prisustvu Komisije

Subjekti, čije POSLOVNE IDEJE budu ocijenjene prihvatljivim u skladu sa utvrđenim kriterijima Projekta, biti će pozvani da sačine i dostave detaljan POSLOVNI PLAN.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Pročitajte više
Raspisan natječaj za sudjelovanje u projektu digitalne transformacije malih i srednjih poduzeća u FBiH

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je javni natječaj za odabir korisnika grantova tekućeg transfera za projekt Digitalna transformacija MSP-a za 2021. godinu.

Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grantova za realizaciju njihovih projekata u cilju jačanje konkurentnosti i rasta MSP-a kroz provedbu mjera podrške za digitalnu transformaciju malih i srednjih poduzeća i jačanja otpornosti MSP-a na krizu izazvanu COVID-19.

Prijave se dostavljaju do 26. studenog/novembra 2021. godine, odnosno, prihvaćaju se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije s navedenim datumom.

Koji sektori imaju pravo učešća na natječaju pogledajte detaljnije na stranici Ministarstva..

Pročitajte više
Prvi krug prijava za dodjelu grantova u turizmu – Projektom predviđena dodjela 300.000 USD

Sredinom rujna/septembra USAID je objavio poziv za dodjelu grantova za inovacije u marketingu, partnerstvima i kapacitetima usmjerene na održivost u sektoru turizma.

Predviđena su tri kruga prijava, od kojih prvi traje do 24. studenog/novembra, a druga dva termina za prijave su do 31. siječnja/januara i 22. ožujka/marta 2022. godine.

Projekt USAID-a pod nazivom “Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini” (USAID Turizam) koji provodi Chemonics International objavio je poziv na podnošenje konceptnih dokumenata i aplikacija za dodjelu grantova radi provedbe aktivnosti koje su usmjerene na unapređenje konkurentnosti i uspješnosti sektora turizma i povezanih lanaca vrijednosti u sektoru poljoprivrede. USAID Turizam planira dodijeliti bespovratna sredstva (grantove) lokalnim neprofitnim i profitnim nevladinim organizacijama NVO, lokalnim zadrugama, udruženjima i privrednim društvima koji su propisno registrirani u skladu sa zakonima BiH.

Cilj programa grantova projekta USAID Turizam je da posluži kao katalizator za investicije koje će značajno povećati konkurentnost u turističkom sektoru, navodi se objavljenom pozivu.

Ukupna okvirna vrijednost grantova koja se dodjeljuju na osnovu ovog poziva je 300.000 USD.

Potencijalna područja podrške projekta USAID Turizam:

 • Poticajno poslovno okruženje za podršku konkurentnost;
 • Razvoj turističkih resurs;
 • Marketing i prodaja destinacije i proizvoda;
 • Poboljšan pristup financijama;
 • Promoviranje raznolikosti, jednakosti i inkluzije u turizmu;
 • Uspostavljanje javno-privatnog partnerstva;
 • Razvoj ljudskog kapital;
 • Zaštita prirode i okoliša.

 

Iako će USAID Turizam razmatrati aplikacije za dodjelu grantova koji se odnose na bilo koju od ovih aktivnosti u nastavku su navedeni prioriteti utvrđeni za 2022. godinu:

• suradnički marketing s ciljem povećanja broja dolazaka i poboljšanje pozicioniranja brenda;
• implementacija programa pod nazivom Najljepša sela Bosne i Hercegovine;
• pokretanje i implementacija Hercegovačke vinske rute;
• pokretanje i implementacija Inicijativa razvoja ljudskog kapitala.

Predviđeno je da se svaka dodjela granta može kretati između 5.000 i 50.000 KM, ali konačni iznos će zavisiti od aktivnosti koje se realiziraju u okviru tog granta i ishoda pregovora te može biti manji ili veći od tog raspona.

Očekuje se da će realizacija aktivnosti za koje je dodijeljen grant prema ovom pozivu trajati najviše jednu godinu.

Pročitajte više