+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: siječanj 2021

Javni poziv za odabir jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine za pripremu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada

Javni poziv za odabir jedinica lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine za pripremu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za pripremu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Federaciji Bosne i Hercegovine za čiju teritoriju postoji Plan upravljanja otpadom[1].

Kako je definisano Članom 9 Zakona o upravljanju otpadom Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 33/03, 72/09, 92/17), svaki kanton donijet će Plan upravljanja otpadom na svom području, u skladu sa Federalnim planom upravljanja otpadom. U skladu sa Članom 10 navedenog Zakona, Kantonalnim propisom utvrdit će se zadaci općina u izradi općinskih planova upravljanja otpadom.

Općinski plan upravljanja otpadom treba da sadrži najmanje:

–          programe o skupljanju opasnog otpada iz domaćinstava;

–          programe za korištenje komponenti iz komunalnog otpada;

–          programe za smanjenje procenta biorazgradivog otpada i ambalažnog otpada u komunalnom otpadu;

–          programe za podizanje javne svijesti u upravljanju otpadom;

–          lociranje postrojenja za upravljanje otpadom;

–          saradnja između općina radi postizanja zadatih ciljeva.

Sa ciljem upotpunjavanja informacija općinskih planova upravljanja otpadom za donošenje dugoročnih odluka vezanih za ovu oblast, kroz ovaj javni poziv je planirana izrada zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada. Studije izvodljivosti će obuhvatati procjenu i testiranje različitih nisko-karbonskih alternativa vezanih za: pogonska goriva koja koriste vozila za transport otpada, optimiziranje ruta transporta otpada, kapacitet i opterećenost vozila, korištenje informacionih tehnologija u ovoj oblasti itd.

Doprinos pripreme zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada za JLS u FBiH se ogleda u:

–        Konzistentnoj implementaciji i ispunjavanju ciljeva općinskih i/ili kantonalnih planova upravljanja otpadom, ali i ciljeva Federalnog plana upravljanja otpadom;

–        Uspostavljanju okvira za održivo postupanje sa otpadom kroz održivo upravljanje proizvedenim otpadom što podrazumijeva i smanjenje pripadajućih emisija gasova sa efektom staklenika;

–        Otvaranju mogućnosti za povećanje broja domaćinstava obuhvaćenih organizovanim sakupljanjem otpada;

–        Otvaranju mogućnosti za odvojeno sakupljanje otpada i reciklažu;

–        Otvaranju mogućnosti za poboljšanje infrastrukture za upravljanje komunalnim otpadom;

–        Identificiranje „crnih tačaka“ u sistemu i stvaranje preduvjeta za njihovo uklanjanje.

O PROJEKTU „POKRETANJE OKOLIŠNOG FINANSIRANJA U SVRHU NISKO-KARBONSKOG URBANOG RAZVOJA“

Aktivnost pripreme zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada za odabrane JLS u Federaciji Bosne i Hercegovine će se realizovati zajedničkim finansiranjem Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (kroz UrbanLED projekat; puni naziv projekta je „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ a isti finansira Globalni fond za okoliš) i odabranih JLS (općina ili gradova).

Cilj UrbanLED projekta je investiranje u pokretanje koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja u BiH (eng. low-carbon urban development – LCUD), smanjenje emisija gasova sa efektom staklenika, povećanje raznovrsnosti i obima investicija u LCUD u BiH (uklanjanje finansijskih prepreka, građenje kapaciteta, unapređenje regulatornih okvira itd.), promoviranje njihove šire upotrebe od strane jedinica lokalne samouprave i privatnog sektora. Kroz projekat se pruža tehnička asistencija za kreiranje finansijskih mehanizama i shema finansiranja u okviru sistema za finansiranje zaštite okoliša u BiH kao i pružanje podrške za implementaciju relevantnih strateških i legislativnih dokumenata na entitetskom i nivou BiH. Transformiranjem tržišta se kreira i dalje razvija mogućnost za poslovne subjekte (kao što je ESCO) i javna preduzeća zadužena za upravljanje otpadom kako bi se uključili u pružanje nisko-karbonskih proizvoda i usluga u urbanim sredinama u BiH.

Kroz jednu od svojih komponenti, Projekat se bavi uvođenjem koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja u upravljanje otpadom i njemu pripadajuću logistiku. Kroz realizaciju ove projektne komponente, u FBiH je planirano sufinansiranje izrade zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada za odabrane JLS, te implementaciju najmanje jednog LCUD projekta u oblasti upravljanja otpadom; nominiranog kroz pripremljene studije.

Kriteriji pomoću kojih će se ocijeniti kvalifikovanost JLS kroz ovaj javni poziv su:

–        Postojanje strateške dokumentacije relevantne za upravljanje otpadom;

–        Stanje sistema upravljanja otpadom, uključujući broj stanovnika uključenih u organizovano prikupljanje otpada u relativnom omjeru (odnos ukupnog broja stanovnika u JLS i broja stanovnika uključenih u organizovano prikupljanje otpada);

–        Stanje transportnih vozila i transportnih praksi za prikupljanje i odvoz otpada u JLS;

–        Spremnost JLS i/ili resornog kantonalnog ministarstva i/ili javnog ili privatnog komunalnog preduzeća za sufinansiranje izrade zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada i studijom predloženih LCUD projekata.

USLOVI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Jedinice lokalne samouprave će biti odabrane na temelju evaluacije prema sljedećim kriterijima:

           I.                              Popunjena Prijava:

–        Popuniti osnovne podatke o aplikantu, prema Prilogu I.

         II.                              Priložena dokumentacija:

Prijava za izradu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolišno prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada:

–        Sporazum načelnika JLS i javnog ili privatnog komunalnog poduzeća, koje je zaduženo za prikupljanje i odvoz komunalnog otpada u predmetnoj JLS, za izradu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada i za implementaciju studijom predloženih LCUD projekata.

–        Izjava o spremnosti za aktivnu saradnju sa stručnim timom i dostavu podataka i dokumenata potrebnih za izradu zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada. Izjava treba da sadrži nominaciju najmanje dva predstavnika aplikanta i partnera koji će pružati podršku u procesu izrade zelenih logističkih šema i implementacije studijom predloženih LCUD projekata.

–        Izjava o spremnosti za sufinansiranje pripreme zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada sa 30% ili više ukupno potrebnih sredstava. Izvor sufinansiranja može biti: općina, grad, resorno kantonalno ministarstvo, javno ili privatno komunalno podruzeće.

–        Izjava o spremnosti za sufinansiranje LCUD projekata proisteklih iz zelenih logističkih šema i studije izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada, sa 30% ili više ukupno potrebnih sredstava. Izvor sufinansiranja može biti: općina, grad, resorno kantonalno ministarstvo, javno ili privatno komunalno podruzeće.

–        Plan upravljanja otpadom koji je urađen i usvojen na nivou JLS-a ili na nivou kantona (ukoliko ne postoji plan upravljanja na nivou JLS).

Napomene:

1.         Prijave koje ne sadrže potrebnu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.

2.         Ukoliko JLS bude odabrana kao pilot JLS/e za provedbu LCUD projekata koji su predviđeni izrađenim zelenim logističkim šemama za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada, vrijednost učešća u finansiranju od strane prethodno navedenih izvora sufinansiranja[2] je minimalno 30% od vrijednosti investicije. Ukoliko očekivana vrijednost investicije u bilo kojoj fazi projektnog procesa prekorači procjenjeni iznos, uz saglasnost strana povećava se vrijednost učešća u finansiranju od strane JLS, UNDP-a i ostalih strana, shodno inicijalnom procentu sufinansiranja.

OSNOVNI KRITERIJ ODABIRA

1)             Postojanje Plana upravljanja otpadom na nivou JLS – do 10 bodova

2)             Postojanje Plana upravljanja otpadom na nivou kantona – do 5 bodova

3)             Postojanje druge relevantne strateške dokumentacije (LEAP, SECAP itd.) – do 5 bodova

4)             Podaci o broju stanovnika koji su uključeni u organizovano prikupljanje otpada u relativnom omjeru (odnos ukupnog broja stanovnika u JLS i broja stanovnika uključenih u organizovano prikupljanje otpada) – do 20 bodova

5)             Organizovani odvoz komunalnog otpada na regionalnu sanitarnu deponiju – do 10 bodova

6)             Spremnost za sufinansiranje pripreme zelenih logističkih šema za upravljanje otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada sa 30% ili više ukupno potrebnih sredstava. Izvor sufinansiranja može biti: općina, grad, resorno kantonalno ministarstvo, javno ili privatno komunalno podruzeće – do 25 bodova

7)             Spremnost za sufinansiranje LCUD projekata proisteklih iz zelenih logističkih šema i studije izvodljivosti za okolinski prihvatljivo prikupljanje i transport komunalnog otpada sa 30% ili više ukupno potrebnih sredstava. Izvor sufinansiranja može biti: općina, grad, resorno kantonalno ministarstvo, javno ili privatno komunalno podruzeće – do 25 bodova

VREDNOVANJE APLIKACIJA

Vrednovanje i rangiranje aplikacija pristiglih na Javni poziv vršit će posebna Komisija koju sačinjavaju uposlenici UNDP BiH. Izbor JLS za koje će izraditi lokalni planovi upravljanja otpadom sa studijom izvodljivosti za okolinski prihvatljiv transport i upravljanje otpadom vršit će se na osnovu ocjene Komisije, korištenjem gore navedenih kriterija, te vrednovanjem kriterija metodom ponderisanih vrijednosti pomoću koje će se izvršiti konačno bodovanje i napraviti rang lista pristiglih aplikacija.

Rezultati Javnog poziva će biti objavljeni na službenoj internet stranici UNDP BiH, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Prije donošenja konačne odluke o odabiru, UNDP BIH zadržava pravo da zatraži dodatna pojašnjenja od aplikanata, kao i pravo odbijanja pristiglih aplikacija bez posebnog obrazloženja.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Dokumentaciju za aplikaciju, u skladu sa gore navedenim uslovima, treba dostaviti u jednom štampanom primjerku i/ili jednoj elektronskoj verziji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava za učešće u implementaciji Projekta „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja“ na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BIH)

Zmaja od Bosne b.b.

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Rok za dostavljanje prijava je 15. februar 2021. godine.

Zainteresovani aplikanti mogu dobiti dodatne informacije i objašnjenja postavljanjem pitanja na e-mail: [email protected] pri čemu u naslovu poruke (Subject) treba navesti „Pokretanje okolišnog finansiranja u svrhu nisko-karbonskog urbanog razvoja – poziv za prijave” najkasnije do 10. februara 2021. godine.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti ovdje.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje

[1] Plan upravljanja otpadom može biti pripremljen na nivou JLS ili na nivou kantona (ukoliko ne postoji plan upravljanja otpadom na nivou JLS).

[2] Izvor sufinansiranja može biti: općina, grad, resorno kantonalno ministarstvo, javno ili privatno komunalno podruzeće.

Pročitajte više
6. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda

Gospodarski subjekti s područja Bosne i Hercegovine i Švedske po šesti put mogu aplicirati za bespovratna sredstva iz Challenge fonda. Javni poziv otvoren je do 12. februara/veljače 2021. godine do 16:00 sati.

Raspoloživi fond za ovaj poziv je oko 420.000 EUR. Sredstva su namijenjena gospodarskim subjektima sa inovativnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrirani najmanje šest mjeseci, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 eura, dok korisnici iz kategorije mikro, malih i srednjih poduzeća do 250 zaposlenih, koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine, mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 eura. Aplikanti moraju osigurati i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta, čija realizacija ne može biti kraća od 3 mjeseca niti duža od 6 mjeseci.

Sve pristigle prijave će biti ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterija – inovativnost, izvodljivost i održivost poslovne ideje i društvena korist. Prilikom evaluacije, prednost imaju vlastite inovacije gospodarskih subjekata u odnosu na nabavku gotovog inovativnog rješenja proizvoda ili nabavljene tehnologije, koje će doprinijeti razvoju novog proizvoda, usluge ili procesa na tržištu, te imati širu društvenu korist.

Prijave na ovaj poziv moraju biti podnesene isključivo u elektronskoj formi na stranici www.c2c.ba u skladu s uputama koja se nalaze u dokumentu Vodič/Smjernice za aplikante. Ovaj dokument je sastavni dio Aplikacijskog paketa kojeg možete preuzeti na ovom linku.  

Za dodjelu bespovratnih sredstava iz Challenge fonda na prethodnih 5 poziva prijavljeno je 2.574 aplikacija. Do sada je implementirano 89 projekata koji su podržani sa oko 1.816.000 eura, a u toku je implementacija još 70 projekata.

Ukupni rasploživi Challenge fond je oko 3,9 miliona eura.

Challenge fond uspostavljen je u okviru projekta Challenge to Change koji financijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju /Sida/, a provode ga Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Razvojna agencija Republike Srpske. Partner u projektu je i regija Ostergotland, Istočna Švedska.

Pročitajte više
Otvoren treći po redu javni poziv projekta Evropske unije EU4AGRI: 3,5 MILIONA KM BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

Projekat Evropske unije EU4AGRI objavio je danas javni poziv vrijedan 3,5 miliona KM za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u BiH s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolisane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi, te stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta. Ovaj javni poziv je treći po redu objavljen kroz projekat EU4AGRI kako bi se podržao ruralni razvoj, pogotovo u periodu trajanja COVID-19 pandemije i oporavka od krize prouzrokovane njom.

Na javni poziv se mogu prijaviti fizička lica, obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektorima: proizvodnja mlijeka; proizvodnja mesa;  uzgoj žitarica i uljarica; uzgoj voća uključujući vinogradarstvo i masline; uzgoj povrća (povrtlarstvo) i proizvodnja jaja. Podnosioci mogu da podnesu prijave isključivo samostalno.

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom javnom pozivu iznose do 3,5 miliona KM. Svaki podnosilac prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 30.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a). Za svaku investiciju  podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 35% od ukupnog iznosa investicije, izuzev za sektor proizvodnje voća i povrća gdje vlastito sufinansiranje iznosi minimalno 20%.

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu ovdje.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. februar 2021. godine do 15.00 sati.

Prva info sesija u vezi ovog javnog poziva održana je online putem Facebook stranice projekta EU4AGRI u utorak, 22. decembra 2020. godine s početkom u 11.00. Snimak je dostupan na stranici.

Druga info sesija u vezi ovog javnog poziva bit će održana online putem Facebook stranice projekta EU4AGRI u četvrtak, 14. januara 2021. godine s početkom u 14.00.

Okvirnu listu svih javnih poziva projekta EU4AGRI možete preuzeti ovdje.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Pročitajte više