+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: travanj 2022

Zavod sufinansira samozapošljavanje i zapošljavanje u oblasti poljoprivrede
Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na  održanoj sjednici  26.4.2022. godine , između ostalog, donio Odluku o usvajanju Programa sufinansiranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2022 i Odluku o usvajanju Programa sufinansiranja zapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2022.

Pozivaju potencijalni korisnici (poslodavci i nezaposlene osobe) da se informišu o programima radi eventualnog učešća.

Linkovi programa i obrasci zahtjeva za učešće dostupni su u nastavku:

Program sufinansiranja samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2022
Obrazac prijave

Program sufinansiranja zapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2022 
Obrazac prijave 

Pročitajte više
JAVNI POZIV za učešće u programu podrške projektima održivog povratka – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2022. godini

JAVNIPOZIV
za učešće u programu podrške projektima održivog povratka –
Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2022. godini

I – PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava koja se dodjeljuju obrtnicima/samostalnim preduzetnicima i MSP (malim i srednjim preduzećima) za sufinansiranje njihovih Start up projekata u cilju pružanja podrške održivom povratku na prostoru BiH.

II – PRAVO NA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na dodjelu sredstava imaju:
(1) Obrtnici/samostalni preduzetnici i MSP:
a. koji su osnovani kao poslovni subjekti, odnosno su osnovani sa ciljem ostvarivanja profita
vršenjem registrirane djelatnosti ili su pokrenuli postupak registracije poslovnog subjekta;
b. koji danom apliciranja imaju najmanje jednog prijavljenog zaposlenika;
c. čiji su vlasnici ili osnivači povratnici, ili članovi povratničkih domaćinstava, u prijeratno mjesto
prebivališta na području Brčko Distrikta i općina Federacije Bosne i Hercegovine, definisanih u
stavu (2) ovog Javnog poziva ili manjinski povratnici u prijeratno mjesto prebivališta na području
Republike Srpske;
d. koji su u početnoj fazi poslovanja, maksimalno do 18 mjeseci starosti na dan objave javnog
poziva;
e. koji su danom apliciranja registrirani, ili se nalaze u fazi registracije, po važećim zakonskim
propisima:
i. obrtnici/samostalni preduzetnici registrirani u općini povratka,
ii. MSP kod nadležnog suda za općinu povratka.
f. koji imaju konkretnu poslovnu ideju za razvoj ili proširenje sopstvenog biznisa.

Nisu prihvatljive aplikacije Start-up firmi:

– čija je osnovna djelatnost u oblasti: namjenske industrije i igara na sreću;
– koje su registrirane kao radnje “u pripremi”, „za privremeni“, „za sezonski rad“ i slično, kao i
dopunske ili dodatne djelatnosti, te komercijalna/nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva i
zadruge.
(2) Pravo na dodjelu sredstava imaju subjekti iz stava (1) ovog člana ako ispunjavaju navedene uslove i
imaju registrovanu djelatnost:
a. na području općina entiteta RS-a,
b. Brčko Distrikta i
c. na području sljedećih općina u entitetu FBiH: Odžak, Orašje, Domaljevac-Šamac, Čelić,
Doboj Istok, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Sapna, Teočak, Goražde , Foča FBiH, Pale FBiH,
Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Čapljina, Mostar, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres,
Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica,
Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Dobretići, Donji Vakuf, Jajce, Kiseljak, Doboj Jug, Olovo,
Vareš, Zavidovići i Žepče.
(3)Ukoliko podnosilac prijave ne ispunjava naprijed navedene uslove, prijava neće biti uzeta u dalje
razmatranje, osim za aplikante koji su u postupku registracije, a koji su obavezni u toku provođenja
javnog poziva, najkasnije do dana donošenja konačne rang liste, dostaviti sve potrebne dokaze.

III – NAMJENA UTROŠKA I MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA
(1) Nepovratna sredstva će se koristiti za:
a) izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata;
b) nabavku osnovnih sredstava, opreme i alata, unajmljivanje poslovnog prostora/objekta;
c) ulaganje u obrtna sredstva, edukaciju i obuku vlasnika/uposlenika (do 20% od ukupne vrijednosti
investicije).
(2) Sredstva za namjene iz stava (1) ovog člana će se odobriti na slijedeći način:

I. Uplata sredstava za namjene iz prethodnog stava će se izvršiti na račun korisnika, a nakon
dostavljanja instrumenata osiguranja za uredno ispunjenje obaveza iz ugovora i predračuna za
planirana ulaganja, ili ako je to Ugovorom definisano, za plaćanje direktno na račun
firme(dobavljača), a prema dostavljenim predračunima za planiranu nabavku, u iznosu do
maksimalno 15.000,00 KM;
II. Konačan iznos sredstava koji će biti odobren po svakom pojedinačnom projektu, zavisit će od
projekta, vrste djelatnosti i ocjene biznis plana od strane Komisije za razmatranje prijava na javni
poziv, kao i broja zaprimljenih prijava sa ispunjenim općim uslovima i ukupnog budžeta izdvojenog
za ovaj program po regionalnom principu. Veći iznosi sredstava odobrit će se za projekte koji se
odnose na proizvodne djelatnosti, tradicionalne i stare zanate, te projekte koje pokreću osobe mlađe
životne dobi(do 35 godina), te aplikante koji do sada nisu koristili pomoć iz drugih izvora, a što će
biti regulisano posebnim pravilnikom;
(3) Svako korištenje odobrenih sredstva suprotno namjenama utvrđenim stavom (1) ovog člana
smatra se nenamjenskim.

IV – CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI

Ciljevi koji se žele postići su:
Povećati stepen održivosti, razvoj i jačanje startup-a u vlasništvu povratnika.
Korisnici se ugovorom obavezuju da će se predmetnim biznisom nastaviti baviti u periodu ne kraćem od 24 mjeseca od dana dodjele granta, što će dokazati dostavljanjem izvještaja o radu na godišnjem nivou. Isti će u navedenom periodu biti predmet kontrola na terenu koje će provoditi Komisije za monitoring Ministarstva.

V – NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidat prilikom prijave na Javni poziv dostavlja:
A. OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:

I. PRIJAVNI OBRAZAC (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom firme), koji čini sastavni dio ovog
Programa i koji se može dobiti u Ministarstvu, na adresi Hamdije Čemerlića br.2, Sarajevo, ili
putem web stranice Ministarstva www.fmroi.gov.ba.

II. BIZNIS PLAN (popunjen na obrascu Ministarstva, potpisan i ovjeren pečatom firme), koji čini
sastavni dio ovog Programa i koji se može dobiti u Ministarstvu, na adresi Hamdije Čemerlića
br.2, Sarajevo, ili putem web stranice Ministarstva.

III. DOKAZI O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU:

1. Rješenje o registraciji ili dokaz da je podnesen zahtjev za registraciju poslovnog subjekta.
(Original ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca);
2. Uvjerenje/ o poreznoj registraciji kod Porezne uprave – JIB broj (kopija uvjerenja u 2
primjerka)
3. Dokaz da poslovni subjekt posjeduje aktivan transakcijski račun (Ugovor o otvaranju računa
ili potvrda sa brojem računa izdata od strane banke ne stariji od 3 mjeseca)
4. Potvrda/uvjerenje/izjava o ostvarenom povratku u prijeratno prebivalište za vlasnika(e) ili
osnivača obrta/preduzetnika ili MSP, izdato/ovjereno od strane nadležnog organa za općinu
povratka (Iznimno će se uvažiti i lična izjava vlasnika/povratnika uz potvrdu općine koja nije
u mogućnosti izdati Uvjerenja, Izjave i Potvrda općine -original ili ovjerena kopija, ovjera ne
starija od 30 dana);
5. Izvještaj iz CIPS evidencije o stalnom mjestu prebivališta za vlasnika ili osnivača
obrta/preduzetnika ili MSP, ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija);
6. Lista osiguranih lica za obveznika ne starija od 30 dana u odnosu na dan prijave na javni poziv,
izdata od nadležne Poreske uprave.(original ili ovjerena kopija);
7. Predračun, ponuda ili predugovor za planiranu investiciju usaglašen sa Biznis planom
(predmet je bodovanja uz biznis plan ako se dostavi uz prijavu, a obavezno se dostavlja
najkasnije na dan potpisivanja ugovora).

Napomena:
– Aplikanti koji su prilikom prijave na Javni poziv dostavili dokaz o pokretanju postupka
registracije poslovnog subjekta, obavezni su u toku provođenja javnog poziva, a najkasnije do
dana donošenja konačne rang liste, dostaviti gore navedenu obaveznu dokumentaciju od 1, 2,
3 i 6, a u protivnom će njihova prijava biti odbijena.
-Ukoliko je više lica osnivač ili vlasnik obrta/poduzetnik ili MSP-a u tom slučaju sva lica moraju
dostaviti Potvrde o povratku i Izvještaj iz CIPS evidencije.

B. DOKUMENTACIJU ZA BODOVANJE:

1. Preporuka lokalne zajednice (općine) i/ili razvojne agencije sa iskazanim mišljenjem o
zastupljenosti i ekonomskom potencijalu predmetnog biznisa na ciljanom području.
2. Diploma/certifikat o završenoj obuci ili školovanju za bavljenje predmetnom djelatnošću
(certifikati iz inostranstva trebaju biti prevedeni na bosanski/hrvatski/srpski jezik);
3. Dokazi o sufinansiranju projekta od strane aplikanta (lično učešće) ili od strane drugih donatora
( lična izjava na propisanom obrascu Ministarstva);
4. Izjava aplikanta o ranijem korištenju grant sredstava ili donacija, od strane FMROI za
održivost povratka i/ili drugih donatora (Izjavu daju vlasnik/vlasnici u lično ime i u ime svih
članova domaćinstva).
Za korisnike donacija, izjava obavezno treba da sadrži vrstu pomoći koju su koristili, za koje
namjene, naziv donatora i koje ukupne vrijednosti u KM, te ime prezime i srodstvo sa članovima
domaćinstva u čije ime je izjava data. Izjava mora biti ovjerena i potpisana od strane ovlaštene
osobe /podnosioca prijave. Tačnost izjave će provjeriti Ministarstvo, u slučaju da se utvrdi da je
data Izjava u neskladu sa postojećom bazom podataka Ministarstva ili dostupnim podacima iz
drugih izvora, odnosno ako je data lažna izjava, kao i u slučaju Korisnika donacija (grantova) koji
nisu adekvatno opravdali utrošak ranije odobrenih sredstava, Ministarstvo zadržava pravo da
aplikanta/ podnosioca prijave isključi iz dalje procedure Javnog poziva. Aplikanti ili članovi
istog domaćinstva koji su prethodne godine koristili sredstva po istom programu Ministarstva
nemaju pravo ponovnog učešća. (Obrazac izjave je sastavni dio prijavnog obrasca i obavezno se
popunjava i posebno ovjerava pečatom firme);
5. Dokaz o pripadnosti vlasnika/osnivača ranjivim kategorijama društva (žene, lica mlađe
životne dobi (do 35 godina), članovi šehidskih porodica odnosno porodice poginulog borca, RVI,
porodice nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, demobilisani borci, osobe sa invaliditetom i
sl.) uvjerenja ili potvrde izdate od nadležnog organa, kojim dokazuje da je vlasnik(ci)/osnivač(i)
poslovnog subjekta pripadaju odeđenoj ranjivoj kategoriji, a za kategoriju „žene, lica mlađe životne
dobi“ dovoljni su obavezni dokazi pod rednim brojevima: 1 i 5 .
Napomena: Navedena dokumentacija pod 1,2,3 i 5 nije obavezna ali će se takođe vrednovati prilikom izbora korisnika.

VI – NAČIN IZBORA KORISNIKA

Izbor korisnika po osnovu ovog javnog poziva će vršiti komisija koju imenuje Federalni ministar. Komisija će razmatrati prijave u skladu i Programom – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika, broj: 03-32-3-66/22 od 19.04.2022.godine i odredbama ovog javnog poziva.

VII – NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Dostavljanje prijava na Javni poziv se vrsi preporučeno poštom ili lično, na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Hamdije Čemerlića br.2 , 71000 Sarajevo
“Prijava na Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju startup-a u 2022. godini”
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tačnu adresu)

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/294-139 (140)
Preliminarne, a nakon provedenog žalbenog postupka i konačne rang liste, po ovom Javnom pozivu će biti objavljene na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, a obavijest o donošenju istih u dnevnim novinama u kojima je objavljen i ovaj Javni poziv.

Potrebna dokumentacija :

 

Pročitajte više
IZBOR PREDSTAVNIKA OCD 2022. OPĆINA PROZOR-RAMA

Općina Prozor-Rama poziva zainteresirane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području općine Prozor-Rama.

Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva bio je objavljen od 8.3. do 5.4.2022. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.

Prema pravilima, u ponovljenom javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacijama civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član evaluacijske komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalificirani.

Ovaj ponovljeni poziv je otvoren od 20. do 25.4.2022. godine, a zainteresirani se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese: [email protected]. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu maju/svibnju 2022. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Prozor-Rama.

Pročitajte više
Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti jedan je od interesa Republike Hrvatske. U tom cilju, nastavljajući pružati potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu.
Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni natječaj su pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini te fizičke osobe sa sjedištem i prebivalištem u Bosni i Hercegovini – registrirane u poljoprivredi u skladu s nacionalnim propisima.

Pravne osobe mogu prijaviti programe i projekte za skupinu prioritetnih područja:

  • infrastrukturni programi/projekti i drugi programi/projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi ostanak, opstanak i povratak Hrvata u Bosni i Hercegovini,
  • izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama,
  • potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku koja osiguravaju pravo na informiranje,
  • nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za odgojno-obrazovne ustanove i javne knjižnice, te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja,
  • izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, učeničkih i studentskih domova do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku,
  • izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih i socijalnih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja,
  • potpora ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, maslinarstvu, vinogradarstvu, pčelarstvu, ribarstvu, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja rasplodnog podmlatka uzgojno valjanih domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, izgradnja, adaptacija i opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata i drugih ulaganja u području poljoprivrede.

Fizičke osobe mogu prijaviti programe i projekte za skupinu prioritetnih područja – poljoprivreda:

  • potpora ratarstvu, stočarstvu, voćarstvu, maslinarstvu, vinogradarstvu, pčelarstvu, ribarstvu i to za operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja rasplodnog podmlatka domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada, izgradnja, adaptacija i opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata i drugih ulaganja u području poljoprivrede.

Prednost u dobivanju financijske potpore imat će programi i projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim i fizičkim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica, programi i projekti koji uključuju opstojnost i stabilnost ustanova te stvaranje i očuvanje radnih mjesta, kao i programi i projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost.

Prijava programa/projekata se obvezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava (poveznica: https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/), potrebno je preuzeti prilog Izjava prijavitelja o točnosti podataka za pravne osobe, odnosno Izjava prijavitelja o točnosti podataka i provedbi programa/projekta za fizičke osobe, ispisati te ovjeriti potpisom (osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe/fizičke osobe) i pečatom (ovjeravaju pravne osobe). Ovjereni dokument potrebno je učitati u sustav, a izvornik istoga pripremiti za slanje sukladno uputi niže.

Pravne osobe u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju ovjerenu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka, zajedno s potvrdama/uvjerenjima da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i/ili potvrdama/uvjerenjima o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od 6 mjeseci). Fizičke osobe u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju ovjerenu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka i provedbi programa/projekta zajedno s potvrdom/uvjerenjem da se protiv prijavitelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i/ili potvrdu/uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od 6 mjeseci).

Prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti preporučeno poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom „za Javni natječaj za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu“.

Svu ostalu traženu dokumentaciju potrebno je učitati u sustav, prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava.

Upute za popunjavanje e-prijavnog obrasca, obrazac izjave o partnerstvu kao i ogledni primjerak Izjave prijavitelja o točnosti podataka za pravne osobe i ogledni primjerak Izjave prijavitelja o točnosti podataka i provedbi programa/projekata za fizičke osobe dostupni su u privitku.

Ukoliko ste se već registrirali i aktivirali Korisnički račun za prijavu na neki od ranijih natječaja/poziva putem računalnog sustava, s obzirom da je u primjeni nova aplikacija za prijavu, potrebno je ponovno provesti postupak registracije.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i traje zaključno do 19. svibnja 2022. godine.

Dodatne informacije vezane uz podnošenje prijave možete dobiti radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati na brojevima telefona: +385 (0)1/6444-682, +385 (0) 1/6444-662 ili na e-mail adresu: [email protected]

Pročitajte više
Objavljen Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu

Objavljen Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu

Na 253. hitnoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 15.04.2022. godine, Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 106.000.000,00 KM.

Budžetom FBiH za 2022. godinu odobrena sredstva za poticaj poljoprivredi veća su za 19 miliona KM u odnosu na prošlogodišnji budžet a Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu planirana sredstava za poticaje biljnoj i animalnoj proizvodnji su veća od prošlogodišnjih.

Za novčanu podršku biljne proizvodnje osigurano je 16.165.000 KM, te su u Program novčanih podrški uvedene i nove kulture koje do sada, prije svega zbog nedostatka sredstava, nisu bile uključene. Tako je u okviru mjere koja se odnosi na krmno bilje uvedena podrška za travno-djetelinske smjese i djeteline, kao zamjenu za skupe uvozne koncetrate. Kod povrća je prvi put uvedena podrška za proizvodnju kupusa, kelja, lubenice i graha, zatim kod voća je uvedena podrška za uzgoj oraha, badema, borovnica, brusnica i aronije.

Za animalnu proizvodnju je predviđen iznos od 71.025.000 KM, a uvedena je novčana podrška i za peradarsku proizvodnju, te su planirana sredstva za uzgoj brojlera, odnosno tov pilića.

Preostala sredstva su usmjerena u strukturne mjere u okviru modela ruralnog razvoja i modela ostalih vrsta podrški. Raspoloživi iznos od 14.170.000 KM namijenjen je za strukturne mjere, odnosno mjere ruralnog razvoja.

Novčane podrške za ruralni razvoj usmjerene su i u mjere za povećanje konkurentnosti i zaštitu ruralnog okoliša. U okviru mjera za povećanje konkurentnosti koje su ključne za opstanak i razvoj poljoprivrednih gazdinstava i prehrambene industrije, predviđeno je 12.100.000 KM. Riječ je o sredstvima namijenjenim za podršku investicijama u poljoprivredne mašine i priključne uređaje, opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju, te nabavku rasplodne stoke, kao i izgradnju, proširenje i opremanje objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade. Potom za legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda, te podizanju višegodišnjih zasada, od čega će biti finansirano do 30 posto vrijednosti prihvatljivih troškova investicije. Ovi projekti finansiraju se i putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH u čemu Federalno ministarstvo poljoprivrede učestvuje grantom od 2.000.000 KM, iz kojeg će se finansirati do 25 posto vrijednosti prihvatljivih troškova investicije.

Za mjere zaštite ruralnog okoliša izdvojeno je 70.000 KM koje su planirane za podršku certifikaciji organske proizvodnje, koja osigurava primjena proizvodnih tehnologija sa smanjenom upotrebom pesticida i gnojiva, a čime se štiti okoliš, te osiguravaju zdravi i prirodni prehrambeni proizvodi.

U okviru modela ostalih vrsta podrški, izdvojen je iznos od 4.140.000 KM, koji je planiran za podršku sufinansiranju osiguranja od šteta u poljoprivredi, te organizovanja stručnih skupova i sajmova, te izlaganja na sajmovima. Pored toga, podrške su namijenjene za sufinansiranje organizovanje poljoprivrednika, troškove standardizacije proizvoda, te podršku različitim programima pokretanja proizvodnje i poticanje jesenske sjetve.

Predviđene mjere u Programu novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu trebaju doprinijeti unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju obima korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu, te povećanju ponude domaćim poljoprivrednim proizvodima uz poboljšanje kvalitete zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda u skladu sa zahtjevima potrošača. Uz to, trebaju osigurati stabilan dohodak u poljoprivredi, kao i životni standard poljoprivrednih proizvodača, te postepenu harmonizaciju i integraciju sektora poljoprivrede u svjetsko i tržište Evropske unije.

Odlukom Vlade FBiH Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu stupa danom donošenja a isti će biti objavljen u Službenim novinama FBiH u toku ove sedmice.

VAŽNA NAPOMENA: Preuzimanje obrazaca i podnošenje zahtjeva za novčanu podršku za model ruralnog razvoja i model ostalih vrsta podrška za 2022. godinu bit će moguće tek nakon objave novih pravilnika i obavijesti o podnošenju zahtjeva, što će također uskoro biti objavljeno na ovoj web stranici.

Pročitajte više
Uskrsna čestitka

Povodom najvećeg kršćanskog blagdana Uskrsa, Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama upućuje iskrene čestitke svim sugrađanima i poslovnim partnerima katoličke vjeroispovijesti.

Neka nam svima u ovom teškom vremenu naš uskrsli Spasitelj Isus Krist bude utjeha i nada!

Sretan i blagoslovljen Uskrs!

Direktor:

Danijel Burečić

Pročitajte više
Mjera Tražim poslodavca 2022 u prvoj polovini juna/lipnja

Obavještavamo potencijalne korisnike (poslodavce i fizičke osobe) da će javni poziv za učešće u mjeri Tražim poslodavca 2022 biti otvoren u prvoj polovini juna/lipnja. O tačnom datumu otvaranja javnog poziva bit ćete blagovremeno obavješteni.

Mjera Tražim poslodavca 2022 podrazumijeva sufinansiranje zapošljavanja osoba, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana objave javnog poziva/aktiviranja liste „na čekanju“ za ovu mjeru, bez obzira na radno iskustvo, dob i stručnu spremu, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci ili 12 mjeseci.

Više detalja o načinu apliciranja i realizaciji ove mjere dostupno je OVDJE.

Također, ističemo da su poslodavci i fizičke osobe, koji namjeravaju učestvovati u ovoj mjeri, kao preduslov za učešće, u obavezi registrirati se na web portalu Zavoda najmanje osam dana prije objave javnog poziva (ukoliko to do sada nisu učinili).

Pročitajte više
OTVOREN JAVNI POZIV: 3,2 MILIONA KM ZA PRERAĐIVAČKE KAPACITETE I MARKETING POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

U okviru projekta EU4AGRI, koje finansira Evropska unija danas je objavljen novi javni poziv vrijedan 3,2 miliona KM za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća, mikro, mala i srednja preduzeća, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba i prerade žitarica.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv, te za projekte definisane ovim javnim pozivom isključivo samostalno.

Isti podnosioci prijava mogu biti podržani kroz mjere podrške Projekata do tri (3) puta, uzimajući u obzir sve javne pozive koji će biti objavljeni od strane Projekata (od 2020. do 2024. godine).

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV)Maksimalan iznos tražene financijske podrške ne može biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM. Sufinansiranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Prijave se mogu podnijeti od 05. maja 2022. godine dok je krajnji rok 07. juni 2022. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem oficijelne web stranice projekta, eu4agri.ba.
Prva INFO sesija bit će održana u petak, 08. aprila od 10:00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Pored toga u narednom vremenskom periodu bit će organizovan niz info sesija u nekoliko gradova BiH. Informacije o tačnom terminu i mjestu održavanja istih, bit će objavljene putem naše web stranice.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekat Evropske unije vrijedan 20.25 miliona eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekat provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Pročitajte više
Počela realizacija projekta BC4ESE

25. februara 2022. godine održan je prvi (online) sastanak u okviru projekta: BC4ESE – Building capacities for innovation in the eco-social entrepreneurship education/ Izgradnja kapaciteta za inovacije u obrazovanju za eko-socijalno preduzetništvo, koji provodi konzorcijum organizacija iz Evropske unije i s područja Zapadnog Balkana.

Cilj ovog projekta je uspostavljanje inovativnog okvira za međusektorski eko-društveni razvoj koji će omogućiti lokalnim udruženjima i mladim ljudima da aktivno doprinose pametnom, održivom i inkluzivnom razvoju ciljanih područja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Belgiji i Kipru.

Ovo će povećati kapacitet partnera za razvoj i implementaciju smislenog visokokvalitetnog digitalnog omladinskog rada koji podučava i promoviše eko-socijalno preduzetništvo u partnerskim zemljama.

Koordinator projekta je Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

Projektni partneri:

–           Diesis Network (Belgija)

–           HUB Nicosia (Kipar)

–           Mladi ambasadori (Srbija)

–           CDP “Globus” (Bosna i Hercegovina)

–           Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (Crna Gora)

–           Agencija za lokalni razvoj d.o.o. Prozor-Rama (Bosna i Hercegovina)

–           Centar za stručno obrazovanje (Crna Gora).

Projekat je finansijski podržan od Evropske unije, kroz program Erasmus +.

Trajanje projekta: 1. januar 2022 – 1. januar 2025. (36 mjeseci).

Pročitajte više