+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

JAVNI POZIV za učešće u programu podrške projektima održivog povratka – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2022. godini

JAVNIPOZIV
za učešće u programu podrške projektima održivog povratka –
Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2022. godini

I – PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika nepovratnih sredstava koja se dodjeljuju obrtnicima/samostalnim preduzetnicima i MSP (malim i srednjim preduzećima) za sufinansiranje njihovih Start up projekata u cilju pružanja podrške održivom povratku na prostoru BiH.

II – PRAVO NA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na dodjelu sredstava imaju:
(1) Obrtnici/samostalni preduzetnici i MSP:
a. koji su osnovani kao poslovni subjekti, odnosno su osnovani sa ciljem ostvarivanja profita
vršenjem registrirane djelatnosti ili su pokrenuli postupak registracije poslovnog subjekta;
b. koji danom apliciranja imaju najmanje jednog prijavljenog zaposlenika;
c. čiji su vlasnici ili osnivači povratnici, ili članovi povratničkih domaćinstava, u prijeratno mjesto
prebivališta na području Brčko Distrikta i općina Federacije Bosne i Hercegovine, definisanih u
stavu (2) ovog Javnog poziva ili manjinski povratnici u prijeratno mjesto prebivališta na području
Republike Srpske;
d. koji su u početnoj fazi poslovanja, maksimalno do 18 mjeseci starosti na dan objave javnog
poziva;
e. koji su danom apliciranja registrirani, ili se nalaze u fazi registracije, po važećim zakonskim
propisima:
i. obrtnici/samostalni preduzetnici registrirani u općini povratka,
ii. MSP kod nadležnog suda za općinu povratka.
f. koji imaju konkretnu poslovnu ideju za razvoj ili proširenje sopstvenog biznisa.

Nisu prihvatljive aplikacije Start-up firmi:

– čija je osnovna djelatnost u oblasti: namjenske industrije i igara na sreću;
– koje su registrirane kao radnje “u pripremi”, „za privremeni“, „za sezonski rad“ i slično, kao i
dopunske ili dodatne djelatnosti, te komercijalna/nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva i
zadruge.
(2) Pravo na dodjelu sredstava imaju subjekti iz stava (1) ovog člana ako ispunjavaju navedene uslove i
imaju registrovanu djelatnost:
a. na području općina entiteta RS-a,
b. Brčko Distrikta i
c. na području sljedećih općina u entitetu FBiH: Odžak, Orašje, Domaljevac-Šamac, Čelić,
Doboj Istok, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Sapna, Teočak, Goražde , Foča FBiH, Pale FBiH,
Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Čapljina, Mostar, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres,
Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica,
Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Dobretići, Donji Vakuf, Jajce, Kiseljak, Doboj Jug, Olovo,
Vareš, Zavidovići i Žepče.
(3)Ukoliko podnosilac prijave ne ispunjava naprijed navedene uslove, prijava neće biti uzeta u dalje
razmatranje, osim za aplikante koji su u postupku registracije, a koji su obavezni u toku provođenja
javnog poziva, najkasnije do dana donošenja konačne rang liste, dostaviti sve potrebne dokaze.

III – NAMJENA UTROŠKA I MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA
(1) Nepovratna sredstva će se koristiti za:
a) izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata;
b) nabavku osnovnih sredstava, opreme i alata, unajmljivanje poslovnog prostora/objekta;
c) ulaganje u obrtna sredstva, edukaciju i obuku vlasnika/uposlenika (do 20% od ukupne vrijednosti
investicije).
(2) Sredstva za namjene iz stava (1) ovog člana će se odobriti na slijedeći način:

I. Uplata sredstava za namjene iz prethodnog stava će se izvršiti na račun korisnika, a nakon
dostavljanja instrumenata osiguranja za uredno ispunjenje obaveza iz ugovora i predračuna za
planirana ulaganja, ili ako je to Ugovorom definisano, za plaćanje direktno na račun
firme(dobavljača), a prema dostavljenim predračunima za planiranu nabavku, u iznosu do
maksimalno 15.000,00 KM;
II. Konačan iznos sredstava koji će biti odobren po svakom pojedinačnom projektu, zavisit će od
projekta, vrste djelatnosti i ocjene biznis plana od strane Komisije za razmatranje prijava na javni
poziv, kao i broja zaprimljenih prijava sa ispunjenim općim uslovima i ukupnog budžeta izdvojenog
za ovaj program po regionalnom principu. Veći iznosi sredstava odobrit će se za projekte koji se
odnose na proizvodne djelatnosti, tradicionalne i stare zanate, te projekte koje pokreću osobe mlađe
životne dobi(do 35 godina), te aplikante koji do sada nisu koristili pomoć iz drugih izvora, a što će
biti regulisano posebnim pravilnikom;
(3) Svako korištenje odobrenih sredstva suprotno namjenama utvrđenim stavom (1) ovog člana
smatra se nenamjenskim.

IV – CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI

Ciljevi koji se žele postići su:
Povećati stepen održivosti, razvoj i jačanje startup-a u vlasništvu povratnika.
Korisnici se ugovorom obavezuju da će se predmetnim biznisom nastaviti baviti u periodu ne kraćem od 24 mjeseca od dana dodjele granta, što će dokazati dostavljanjem izvještaja o radu na godišnjem nivou. Isti će u navedenom periodu biti predmet kontrola na terenu koje će provoditi Komisije za monitoring Ministarstva.

V – NAČIN PRIJAVE I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidat prilikom prijave na Javni poziv dostavlja:
A. OBAVEZNU DOKUMENTACIJU:

I. PRIJAVNI OBRAZAC (popunjen, potpisan i ovjeren pečatom firme), koji čini sastavni dio ovog
Programa i koji se može dobiti u Ministarstvu, na adresi Hamdije Čemerlića br.2, Sarajevo, ili
putem web stranice Ministarstva www.fmroi.gov.ba.

II. BIZNIS PLAN (popunjen na obrascu Ministarstva, potpisan i ovjeren pečatom firme), koji čini
sastavni dio ovog Programa i koji se može dobiti u Ministarstvu, na adresi Hamdije Čemerlića
br.2, Sarajevo, ili putem web stranice Ministarstva.

III. DOKAZI O ISPUNJENOSTI USLOVA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU:

1. Rješenje o registraciji ili dokaz da je podnesen zahtjev za registraciju poslovnog subjekta.
(Original ili ovjerena kopija, ne starija od 3 mjeseca);
2. Uvjerenje/ o poreznoj registraciji kod Porezne uprave – JIB broj (kopija uvjerenja u 2
primjerka)
3. Dokaz da poslovni subjekt posjeduje aktivan transakcijski račun (Ugovor o otvaranju računa
ili potvrda sa brojem računa izdata od strane banke ne stariji od 3 mjeseca)
4. Potvrda/uvjerenje/izjava o ostvarenom povratku u prijeratno prebivalište za vlasnika(e) ili
osnivača obrta/preduzetnika ili MSP, izdato/ovjereno od strane nadležnog organa za općinu
povratka (Iznimno će se uvažiti i lična izjava vlasnika/povratnika uz potvrdu općine koja nije
u mogućnosti izdati Uvjerenja, Izjave i Potvrda općine -original ili ovjerena kopija, ovjera ne
starija od 30 dana);
5. Izvještaj iz CIPS evidencije o stalnom mjestu prebivališta za vlasnika ili osnivača
obrta/preduzetnika ili MSP, ne stariji od 30 dana (original ili ovjerena kopija);
6. Lista osiguranih lica za obveznika ne starija od 30 dana u odnosu na dan prijave na javni poziv,
izdata od nadležne Poreske uprave.(original ili ovjerena kopija);
7. Predračun, ponuda ili predugovor za planiranu investiciju usaglašen sa Biznis planom
(predmet je bodovanja uz biznis plan ako se dostavi uz prijavu, a obavezno se dostavlja
najkasnije na dan potpisivanja ugovora).

Napomena:
– Aplikanti koji su prilikom prijave na Javni poziv dostavili dokaz o pokretanju postupka
registracije poslovnog subjekta, obavezni su u toku provođenja javnog poziva, a najkasnije do
dana donošenja konačne rang liste, dostaviti gore navedenu obaveznu dokumentaciju od 1, 2,
3 i 6, a u protivnom će njihova prijava biti odbijena.
-Ukoliko je više lica osnivač ili vlasnik obrta/poduzetnik ili MSP-a u tom slučaju sva lica moraju
dostaviti Potvrde o povratku i Izvještaj iz CIPS evidencije.

B. DOKUMENTACIJU ZA BODOVANJE:

1. Preporuka lokalne zajednice (općine) i/ili razvojne agencije sa iskazanim mišljenjem o
zastupljenosti i ekonomskom potencijalu predmetnog biznisa na ciljanom području.
2. Diploma/certifikat o završenoj obuci ili školovanju za bavljenje predmetnom djelatnošću
(certifikati iz inostranstva trebaju biti prevedeni na bosanski/hrvatski/srpski jezik);
3. Dokazi o sufinansiranju projekta od strane aplikanta (lično učešće) ili od strane drugih donatora
( lična izjava na propisanom obrascu Ministarstva);
4. Izjava aplikanta o ranijem korištenju grant sredstava ili donacija, od strane FMROI za
održivost povratka i/ili drugih donatora (Izjavu daju vlasnik/vlasnici u lično ime i u ime svih
članova domaćinstva).
Za korisnike donacija, izjava obavezno treba da sadrži vrstu pomoći koju su koristili, za koje
namjene, naziv donatora i koje ukupne vrijednosti u KM, te ime prezime i srodstvo sa članovima
domaćinstva u čije ime je izjava data. Izjava mora biti ovjerena i potpisana od strane ovlaštene
osobe /podnosioca prijave. Tačnost izjave će provjeriti Ministarstvo, u slučaju da se utvrdi da je
data Izjava u neskladu sa postojećom bazom podataka Ministarstva ili dostupnim podacima iz
drugih izvora, odnosno ako je data lažna izjava, kao i u slučaju Korisnika donacija (grantova) koji
nisu adekvatno opravdali utrošak ranije odobrenih sredstava, Ministarstvo zadržava pravo da
aplikanta/ podnosioca prijave isključi iz dalje procedure Javnog poziva. Aplikanti ili članovi
istog domaćinstva koji su prethodne godine koristili sredstva po istom programu Ministarstva
nemaju pravo ponovnog učešća. (Obrazac izjave je sastavni dio prijavnog obrasca i obavezno se
popunjava i posebno ovjerava pečatom firme);
5. Dokaz o pripadnosti vlasnika/osnivača ranjivim kategorijama društva (žene, lica mlađe
životne dobi (do 35 godina), članovi šehidskih porodica odnosno porodice poginulog borca, RVI,
porodice nestalih, bivši logoraši, civilne žrtve rata, demobilisani borci, osobe sa invaliditetom i
sl.) uvjerenja ili potvrde izdate od nadležnog organa, kojim dokazuje da je vlasnik(ci)/osnivač(i)
poslovnog subjekta pripadaju odeđenoj ranjivoj kategoriji, a za kategoriju „žene, lica mlađe životne
dobi“ dovoljni su obavezni dokazi pod rednim brojevima: 1 i 5 .
Napomena: Navedena dokumentacija pod 1,2,3 i 5 nije obavezna ali će se takođe vrednovati prilikom izbora korisnika.

VI – NAČIN IZBORA KORISNIKA

Izbor korisnika po osnovu ovog javnog poziva će vršiti komisija koju imenuje Federalni ministar. Komisija će razmatrati prijave u skladu i Programom – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika, broj: 03-32-3-66/22 od 19.04.2022.godine i odredbama ovog javnog poziva.

VII – NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Dostavljanje prijava na Javni poziv se vrsi preporučeno poštom ili lično, na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Hamdije Čemerlića br.2 , 71000 Sarajevo
“Prijava na Javni poziv za učešće u Programu podrške razvoju startup-a u 2022. godini”
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca i tačnu adresu)

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 033/294-139 (140)
Preliminarne, a nakon provedenog žalbenog postupka i konačne rang liste, po ovom Javnom pozivu će biti objavljene na web stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, a obavijest o donošenju istih u dnevnim novinama u kojima je objavljen i ovaj Javni poziv.

Potrebna dokumentacija :

 

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti