+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Arhiva objava za mjesec: listopad 2022

JAVNI POZIV ZA IZBOR POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA ZAJEDNIČKI PROJEKT OPĆINE PROZOR-RAMA U OKVIRU EU4AGRI PROJEKTA

Broj: 01/1- 20- 3419 /22

Dana: 19.10. 2022. god.

JAVNI POZIV ZA IZBOR POTENCIJALNIH KANDIDATA ZA ZAJEDNIČKI PROJEKT OPĆINE PROZOR-RAMA U OKVIRU EU4AGRI PROJEKTA

Općina Prozor-Rama objavljuje javni poziv za izbor potencijalnih kandidata za zajednički projekt u okviru Javnog poziva za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima za 2022. godinu koji financira Europska unija kroz projekt EU4Agri „Podrška Europske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini“.

Prijavu na javni poziv projekta EU4AGRI podnose jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) a korisnici financijske podrške kroz LOT 1 su poljoprivredna gospodarstva/ gazdinstva (fizička lica, OPG) i registrirani gospodarski subjekti (obrti/samostalni poduzetnici, zadruge i poduzeća), dok je minimalni iznos financijske podrške po korisniku 5.000 KM.

Prijavu na javni poziv Općine Prozor-Rama mogu podnijeti sljedeći kandidati:

– poljoprivredna gospodarstva/ gazdinstva (fizička lica, OPG) koja su upisana u registar poljoprivrednih gospodarstava najkasnije od 01.01.2021. godine i aktivno se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili uslugom agro-turizma i/ili tradicionalnim zanatom na gospodarstvu i/ili izravnom prodajom vlastitih proizvoda na gospodarstvu;

– registrirani gospodarski subjekti (obrti/samostalni poduzetnici, zadruge i poduzeća) u rangu mikro poduzeća (do 500.000 KM godišnjeg prometa) koji su registrirani ne kasnije od 01.01.2021. godine i upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava najkasnije 01.01.2021. godine i koji se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i/ili preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili uslugom agro-turizma i/ili tradicionalnim zanatom na gospodarstvima.

Prihvatljivi sektori koji će se podržati u okviru ovog javnog poziva su:

Primarna poljoprivredna proizvodnja

– Uvođenje nove proizvodnje/proizvoda u odnosu na postojeću primarnu poljoprivrednu proizvodnju

– Unaprjeđenje već postojeće primarne poljoprivredne proizvodnje isključivo u sljedećim sektorima: pčelarstvo, ribarstvo, proizvodnja cvijeća i ukrasnog bilja, proizvodnja gljiva, proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja

– Uređenje/unaprjeđenje prodajnog prostora i/ili stvaranje drugih kanala prodaje za izravnu prodaju vlastitih proizvoda na gospodarstvu

Prerada poljoprivrednih proizvoda na gospodarstvima

– Pokretanje prerade poljoprivrednih proizvoda od čega minimalno 20% mora potjecati iz vlastite primarne proizvodnje sa gospodarstva (osim sektora ljekovitog bilja i gljiva gdje je prihvatljivo da 100% sirovine potiče iz otkupa)

– Unaprjeđenje već postojeće prerade poljoprivrednih proizvoda od čega minimalno 20% mora potjecati iz vlastite primarne proizvodnje sa gospodarstva (izuzev sektora ljekovitog bilja i gljiva gdje je prihvatljivo da 100% sirovine potiče iz otkupa) na način da se stvara novi proizvod

– Uređenje/unaprjeđenje prodajnog prostora i/ili stvaranje drugih kanala prodaje za izravnu prodaju vlastitih proizvoda na gospodarstvu

Tradicionalni zanati

– Pokretanje djelatnosti tradicionalnog zanata na gospodarstvu

– Unaprjeđenje već postojeće proizvodnje na gospodarstvu koja se odnosi na tradicionalne zanate, a koja rezultira novim proizvodom

– Uređenje/unaprjeđenje prodajnog prostora i/ili stvaranje drugih kanala prodaje za izravnu prodaju vlastitih proizvoda na gospodarstvu

Ruralni turizam

– Pokretanje usluge smještaja na gospodarstvu kapaciteta do maksimalno 10 ležaja uz obavezu kategorizacije u skladu sa važećim zakonskim rješenjima

– Unaprjeđenje već postojećih smještajnih kapaciteta na gospodarstvu do maksimalno 30 ležaja uz obavezu kategorizacije objekta po završetku investicije (ukupno prije i poslije investicije ne može biti kapacitet veći od naprijed navedenog) i objekt mora biti kategoriziran u skladu sa važećim zakonskim rješenjima

– Izgradnja ili unaprjeđenje prostora za pružanje usluga, pripremu i posluživanje hrane na gospodarstvu

– Unaprjeđenje/razvoj turističkih usluga kao što su api komore, edukativni sadržaji (radionice o proizvodnji sira, vina, satovi grnčarstva, tkanja, i sl.) i ostali slični sadržaji koji unaprjeđuju turističku ponudu

– Uređenje izletišta i kampova;

– Uređenje/unaprjeđenje prodajnog prostora za izravnu prodaju domaćih (lokalnih) proizvoda na gospodarstvu (kušaonice, prodaja zanatskih proizvoda i slično)

Aktivnosti koje se mogu financirati kroz ovaj projekt su:

– izgradnja, adaptacija, dogradnja, sanacija i/ili rekonstrukcija objekata za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, za preradu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, skladištenje, prodaju i degustaciju proizvoda, za smještaj, pripremu i posluživanje hrane

– nabavka opreme, alata za primarnu proizvodnju i preradu, doradu i pripremu raznih prehrambenih proizvoda, kao i za izradu proizvoda od drveta, vune i drugih materijala, nabavka namještaja za opremanje smještajnih kapaciteta, pribora, alata, komunikacijskih uređaja, hardvera i softvera za kontrolu, praćenje, upravljanje i nadzor nad procesima

– oprema za zaštitu na radu (uključuje i opremu i sredstava za zaštitu od COVID-19)

– oprema za unaprjeđenje upravljanja otpadom i zaštitu okoliša, te oprema za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

– analize ispravnosti gotovih proizvoda

– troškovi obuka za osoblje direktnog korisnika, potrebne za obavljanja djelatnosti koja je predmetom projektnog prijedloga (ovo uključuje isključivo angažman stručnjaka npr. tehnolog koji će pomoći u pripremi izrade recepture za određeni proizvod)

– usluge dizajna pakiranja, etiketa i promotivnih materijala, te izrade on-line prodavaonice.

Eliminacijski kriteriji koji se moraju ispuniti:

– Aktivnosti se moraju provesti u ruralnim područjima Općine Prozor-Rama, izvan administrativnog središta općine – Prozora

– Prijavitelji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava najkasnije do 01.01.2021. godine i imaju ažurirane podatke za 2021. i 2022. godinu

– Prijavitelji su registrirani najkasnije 01.01.2021. godine (odnosi se na obrte/samostalne poduzetnike, zadruge i poduzeća)

– Prijavitelji trebaju sufinancirati najmanje 25% svojih troškova

– Aktivnosti projekta ne mogu trajati duže od 6 mjeseci

Općina Prozor-Rama poziva sve zainteresirane potencijalne korisnike da svoje prijave na OBRASCU dostave putem e-maila: [email protected] najkasnije do 28.10.2022. godine ili dostave na „INFO dan.“ Uz prijavni obrazac obavezno treba dostaviti listu korištenja OPG-a za 2021. i 2022. godinu (besplatno se može preuzeti na šalteru za poljoprivredu Općine Prozor-Rama).

Više informacija o javnom pozivu možete dobiti na „INFO danu“ koji će se u organizaciji Općine Prozor-Rama i Agencije za lokalni razvoj Prozor-Rama održati u ponedjeljak 24.10.2022. godine u dvorani za sastanke HE Rama s početkom u 11 sati. Za sudjelovanje na „INFO danu“ potrebno je prijaviti se putem telefona: 036 770 880 (Agencija za lokalni razvoj Prozor-Rama).

Odabrani korisnici bit će obaviješteni putem telefona te pozvani za dopunu prijavnih obrazaca zajedničke projektne prijave i dostavljanje potrebne dokumentacije.

Projekt EU4AGRI posebnu pažnju skreće na pojednostavljen proces prijave na ovaj javni poziv kao i osiguranu tehničku podršku za unaprjeđenje odabranih projektnih prijedloga za financiranje.

Više informacija o javnom pozivu projekta EU4AGRI, kriterijima i načinima ocjenjivanja prijava možete pronaći na sljedećem linku: https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-mjeru-podrske-investicijama-u-diverzifikaciju-ekonomskih-i-socijalnih-aktivnosti-u-ruralnim-podrucjima/

Načelnik:

Dr. Jozo Ivančević

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE.

Pročitajte više
Produžen rok za prijave na Javni poziv za učešće na obukama “Pokreni svoj posao” – Općina Prozor-Rama

Udruženje LiNK Mostar i Općina Prozor-Rama pozivaju sve zainteresirane koji žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“. Obuke se organizuju u okviru projekta „LINK4StartUps“ koji se provodi u okviru programa „EU4BusinessRecovery – COVID-19 Investment Response“ koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provodi UNDP u partnerstvu sa GIZ i Međunarodnom organizacijom rada (MOR).

Projekat „LiNK4StartUps“, kojeg u partnerstvu implementiraju Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Grad Mostar, Grad Konjic, Općina Prozor – Rama, Služba za zapošljavanje HNK/Ž, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar – Ekonomski fakultet, RadIN d.o.o. Mostar i Eurosjaj d.o.o. Konjic,će raditi na uvezivanju, jačanju i uspostavi tri lokalna partnerstva za zapošljavanje u Hercegovini, koja će raditi na unapređenju održivosti start-up biznisa koje vode ranjive skupine sa tržišta rada, na području Grada Mostar, Grada Konjica i Općine Prozor Rama.

Predmet Javnog poziva je podrška zainteresovanim licima sa područja Općine Prozor-Rama da pokrenu vlastiti biznis.

Podrška uključuje:

 1. Podrška pri kreiranju poslovne ideje

Za učesnike će biti organizovan ciklus obuka „Pokreni svoj posao“ po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR). Obuka uključuje teoretski i praktični dio, a učesnici obuke će dobiti potreban nastavni materijal. Tokom obuke, svaki učesnik će za svoju ideju kreirati biznis plan.

 • Podrška pri osnivanju i registraciji biznisa

Nakon završene obuke, stručna komisija će izvršiti procjenu najboljih biznis ideja/biznis planova za pokretanje biznisa koji će dobiti podršku kroz:

 • Grant sredstva od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM za nabavku osnovnih sredstava za rad i sufinansiranje troškova registracije i doprinosa,
 • Savjetodavna i stručna podrška.
 • Podrška pri vođenju biznisa

Podržani biznisi će nakon registracije dobiti mentorsku podršku iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa (marketing, upravljanje ljudskim resursima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

Ukupan fond na raspolaganju za dodjelu grant sredstava najbolje ocijenjenim poslovnim planovima na području Općine Prozor-Rama iznosi 50.000,00 KM.

Svi kandidati će tokom obuke biti detaljno informisani o kriterijima za ocjenu kvaliteta biznis plana.

Na javni poziv se mogu prijaviti SVE zainteresovane osobe sa područja Općine Prozor-Rama koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti vlastiti posao.

Prednost prilikom prijavljivanja će imati pripadnici navedenih kategorija:

 • Žene (nezaposlene) svih uzrasta
 • Mlade nezaposlene osobe do 35 godina (muškarci i žene)
 • Osobe sa invaliditetom
 • Pripadnici nacionalnih manjina

U cilju izbjegavanja nelojalne konkurencije, prijedlozi za pokretanje slijedećih vrsta biznisa će biti automatski eliminisani:

 • Trgovine i kafići
 • Pekare, osim pekara sa posebnim vrstama peciva
 • Lutrije i igre na sreću

Za učešće na obukama kandidati trebaju zadovoljavati slijedeće uslove:

 • Da su nezaposleni ili zaposleni ali žele pokrenuti vlastiti biznis
 • Imaju motivaciju za pokretanje vlastitog biznisa
 • Da registruju osnovnu djelatnost na području Općine Prozor-Rama (ukoliko odlukom komisije njihova ideja bude odabrana za finansiranje)

Obuke će biti realizovana u periodu oktobar – novembar 2022. godine. Planirani početak prvog ciklusa obuka je 21.10.2022.

Uslov za dobijanje podrške pri pokretanju i vođenju posla je redovno prisustvo i aktivno učešće na obukama.

Zainteresirani kandidati treba da popune  online prijavni obrazac koji je dostupan ovdje.

Rok za podnošenje prijava je 31.10.2022. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt informacije:

Udruženje LiNK Mostar; tel. +387 36 580 151[email protected]

Pročitajte više
Objavljen je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i ugroženim pojedincima – povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 2. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu.

Prijava projekata se obvezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku. Prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava (poveznica: https://eprijave-hrvatiizvanrh.gov.hr/), potrebno je preuzeti prilog Izjava prijavitelja o točnosti podataka za neprofitne organizacije (A-kategorija), Izjava prijavitelja o točnosti podataka za fizičke osobe (B-kategorija), Izjava prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C-kategorija), Izjava prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince – povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D-kategorija), ispisati te ovjeriti potpisom (osobe ovlaštene za zastupanje neprofitne organizacije/fizičke osobe/ugroženog pojedinca) i pečatom (ovjeravaju neprofitne organizacije). Potpisani i ovjereni (ukoliko je primjenjivo) dokument potrebno je učitati u sustav, a izvornik istoga pripremiti za slanje sukladno uputi niže.

Neprofitne organizacije u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju ovjerenu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za neprofitne organizacije (A-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije, i/ili potvrdu da osoba ovlaštena za zastupanje organizacije nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika.

Fizičke osobe u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju vlastoručno potpisanu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za fizičku osobu (B-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv fizičke osobe i/ili potvrdu da fizička osoba nije pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).

Ugroženi pojedinci – pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju vlastoručno potpisanu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv prijavitelja i/ili potvrdu da prijavitelj nije pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).

Ugroženi pojedinci – povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore u papirnatom obliku putem pošte dostavljaju vlastoručno potpisanu Izjavu prijavitelja o točnosti podataka za ugrožene pojedince – povratnike/useljenike iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D-kategoriju) zajedno s uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv prijavitelja i/ili potvrdu da prijavitelj nije pravomoćno osuđen za počinjenje kaznenog djela (izvornik ili njegova ovjerena preslika).

Svu ostalu traženu dokumentaciju potrebno je učitati u sustav, prije nego se e-prijavni obrazac konačno spremi i pošalje putem računalnog sustava.

Upute za popunjavanje e-prijavnog obrasca kao i popratni obrasci i izjave dostupni su u privitku.

Ukoliko ste se već registrirali (prije travnja 2022. godine) i aktivirali Korisnički račun za prijavu na neki od ranijih natječaja/poziva putem računalnog sustava, s obzirom da je u primjeni nova aplikacija za prijavu, potrebno je ponovno provesti postupak registracije.

Ukoliko prijavitelj – ugroženi pojedinac pripadnik hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (C kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca C – papirnata prijava.

Ukoliko prijavitelj – ugroženi pojedinac – povratnik/useljenik iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore (D kategorija) nije u mogućnosti podnijeti prijavu u elektroničkom obliku, istu može podnijeti samo u papirnatom obliku putem Prijavnog obrasca D – papirnata prijava.

Prethodno navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti preporučeno poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s naznakom „Za Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2022. godinu“.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 3. studenog 2022. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-653, +3851/6444-699 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: [email protected]

Pročitajte više