+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor-Rama za 2019. godinu

1.       PREDMET JAVNOG POZIVA

Temeljem Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede sa kriterijima raspodjele broj; 01/1-16-311/19, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Prozor–Rama za 2019. godinu.

2.       KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava mogu biti fizičke i pravne osobe (pojedinci, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzeća, zadruge i obrti) sa područja općine Prozor-Rama i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine.

3.       SREDSTVA ZA POTPORU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 

Sredstva za potporu poljoprivredne proizvodnje dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima na području općine Prozor –Rama koji ispune opće i posebne uvjete i to za ;
a)      Animalna proizvodnja

1.       Potpora proizvodnji mlijeka u sustavu otkupa i preradi, 0,10 KM/ litri,  najviše do 500,00 KM/mjesečno odnosno (5000 l. mlijeka) po korisniku,
2.       Potpora uzgoju rasplodne stoke ovce i koze, rasplodna grla za proširenje-remont stada i uzgoj osnovnog stada koji nisu u sustavu poticaja;
–          Proizvođači koji su u sustavu federalnog i županijskog poticaja, za rasplodna grla za proširenje-remont stada 5 KM/grlo,
–          Proizvođači koji nisu u sustavu federalnog i županijskog poticaja, za osnovno stado                10 KM/grlo.
3.       Potpora uzgoju muznih krava i proizvodnji mlijeka, 150,00 KM/ grlo, maksimalno do 20 grla, najviše do 3 000,00 KM
4.       Potpora uzgoju u sustavu krava- tele, 150,00 KM /grlo, maksimalno do 20 grla, najviše do              3 000,00 KM.

b)      Biljnja proizvodnja
1.       Proizvodnja ramskog bijelog luka-češnjaka, 150,00 KM/dulumu, minimalna proizvodnja pola duluma (500 m²),
2.       Voćarska proizvodnja-podizanje novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti, od 0,1-0,2 ha nasada, kroz Projekt revitalizacija voćnjaka šljive,
3.       Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.), 50,00 KM/dulum, najmanje za proizvodnju od 2 dn., najviše za proizvodnju 15 dn.

c)       Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj ;

Sredstva za subvencioniranje  kapitalnih ulaganja i ruralni razvoj  realizirat će se kao novčana potpora po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja: investicije u poljoprivredno gospodarstvo, objekte, investicije u poljoprivredne strojeve, opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavka osnovnog stada i proširenje stada, ulaganja u objekte i opremu za preradu voća, povrća i preradu mliječnih proizvoda.

       d. Ostale potpore razvoja poljoprivrede;
–          Praćenje razvoja poljoprivrede i savjetodavne usluge
–          Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „DANI ŠLJIVE“
–          Organiziranje edukacija, radionica, stručnih predavanja
–          Posjet drugim sajmovima i studijska putovanja
–          Potpora posebnim projektima udruženih i pojedinačnih poljoprivrednika
–          Suzbijanje zaraznih bolesti životinja

Navedena podrška poljoprivrednoj proizvodnji realizirat će se po prihvatljivim programima i projektima,  na zahtjev pojedinačno ili na prijedlog; poljoprivrednih udruga i obrta, zadruga i drugih pravnih osoba, Agencije za lokalni razvoj, koje će nadležna Služba pojedinačno razmatrati i utvrditi prihvatljivost zahtjeva i projekta.

4.       UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POTREBNI DOKAZI

Za sudjelovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresirani proizvođači trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete.
Uz obrazac zahtjeva (ZA-POLJ) ili prijavni obrazac-poslovni plan, potrebito je dostaviti:

Opći uvjeti 

a) Da je pravna osoba ili obrt valjano registriran za rad u općini Prozor – Rama  – dokaz: Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, ili rješenje za rad obrta, i uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osobe i obrte),
b) Da je pojedinac ili obiteljsko gospodarstvo sa prebivalištem, odnosno sjedištem, u općini Prozor – Rama – dokaz: uvjerenje o prebivalištu i sl. (za pojedince i obiteljska gospodarstva),
c) Da ostvaruje  proizvodnju na području Općine Prozor-Rama – dokaz: Izvadak iz posjedovnog lista, zemljišno knjižni izvadak, ugovori o korištenju ili zakupu zemljišta ili objekta, za obiteljsko zemljište i objekte  odgovarajuća izjava (za sve prijavitelje na Javni poziv),
d) da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (za potporu; proizvodnji  mlijeka, subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj, uzgoj ovaca i koza po osnovu federalnog poticaja, uzgoj u sustavu krava- tele),

Posebni uvjeti

a)      Animalna proizvodnja

1.Potpora proizvodnji mlijeka u sustavu otkupa i preradi 

Sredstva za potporu proizvodnji mlijeka dodjeljivat će se u visini od 0,10 KM/litri mlijeka proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama koji ispune uvjete za federalni poticaj sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji i to za IV. kvartal 2018. godinu i za I.,II., i III., kvartal 2019. godinu.
a)       Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka,
b)      Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka,
c)       Dokaz o broju muznih grla (kopije pasoša ili izvod iz jedinstvenog registra životinja),
d)      Preslik/kopija obrasca obračuna novčane potpore  za proizvodnju svježeg mlijeka (obrazac koji otkupljivač dostavlja za federalni poticaj),
e)       Ovjerena kopija obavijesti-odluke nadležnog županijskog ministarstva o prihvaćanju zahtjeva za poticaj proizvodnji mlijeka i prosljeđivanju federalnom ministarstvu za isplatu ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo,
f)       Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka ili dokaz o preuzimanju mlijeka unutar gospodarstva za preradu (klijent koji na gospodarstvu ostvaruje proizvodnju i vrši preradu).
g)      Upis u RPG i RK

Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje poticaja proizvodnji mlijeka podnosi se mjesečno ili kvartalno u ovisnosti o propisanom načinu ostvarivanja federalnog poticaja sukladno Federalnom Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji. Pri prvom podnošenju zahtjeva dostavlja se sva propisana dokumentacija po ovom javnom pozivu a svaki naredni put samo zahtjev i dokumentacija: raster otkupa ili preuzimanje mlijeka unutar gospodarstva, obrazac obračuna novčane potpore i obavijesti nadležnog županijskog ministarstva o prihvaćanju poticaja ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo.

  2. Potpora uzgoju ovca i koza

Sredstva za potporu uzgoju rasplodne stoke ovaca i koza, dodjeljivat će se proizvođačima na području općine Prozor –Rama, za uzgoj rasplodne stoke za proširenje-remont stada koji ostvarivaju federalni i županijski poticaj i za osnovno stado proizvođači koji nisu u sustavu poticaja;

a) Proizvođači koji su u sustavu federalnog i županijskog poticaja, za rasplodna grla 5 KM/grlo, koji  uz zahtjev dostavljaju ;

– Dokaz da se ostvariva federalni i županijski poticaj za proizvodnju ovaca i koza i u uzgoju imaju minimalno 50 ovaca, odnosno minimalno 25 koza starijih od jedne godine u vrijeme sačinjavanja zapisnika. Dokazi se uzimaju obzir podaci iz evidencije službe da je poslan  Z-1 obrazac za ostvarivanje federalnog poticaja,
– Dokaz o broju uzgoja rasplodne stoke ovce i koze, kopija zapisnika županijske komisije o utvrđenom brojnom stanju životinja i ispunjenju uvjeta za ostvarivanje poticaja,
–  Izjavu klijenta da će grla (ovce, koze), koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
– Upis u RPG i RK

b)  Proizvođači koji nisu u sustavu federalnog i županijskog poticaja ostvaruju novčanu podršku                10 KM/grlo, osnovnog stada, koji u uzgoju imaju maksimalno 50 ovaca, odnosno maksimalno 25 koza,
a koji uz zahtjev dostavljaju;

– Da ne ostvaruju federalni i županijski poticaj za uzgoj ovaca i koza, provjerava se u evidenciji nadležne Službe-Odsjeka,
– Dokaz o broju uzgoja ovca i koza, zapisnika općinske službe o utvrđenom brojnom stanju i da se ne radi o grlima na koje se već ostvaruje poticaj.
– Izjavu klijenta da će grla (ovce, koze) koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja uzgoju ovaca i koza sa kompletnom dokumentacijom od 1.08. – 14.10.2019. godine.

3. Potpora uzgoju muznih krava i  proizvodnji mlijeka

Sredstva za potporu proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava dodjeljivat će se proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama, koji su u sustavu otkupa mlijeka, proizvodnju mlijeka za prodaju na neki drugi način ili preradu u domaćinstvu u visini od 150,00 KM godišnje po grlu, maksimalno do 20 grla.
a)       Dokaz o broju muznih krava i da su grla označena (stočni pasoši),
b)      Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka za proizvođače u sustavu otkupa mlijeka i Izjava klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušni markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
c)       Proizvodnja i prerada mlijeka u domaćinstvu; Izjava klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušni markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava sa kompletnom dokumentacijom do 2.12.2019. godine.

4. Potpora uzgoju u sustavu krava- tele, 

Sredstva za potporu uzgoju u sustavu krava- tele, dodjeljivat će se proizvođačima na području općine Prozor –Rama, u visini od 150,00 KM godišnje po grlu/osnovno stado, maksimalno do 20 grla.
a)  Dokaz o broju grla i da su grla označena (stočni pasoši),
b)  Izjavu klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušni markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
c)  Upis u RPG i RK

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja uzgoju u sustavu krava tele sa kompletnom dokumentacijom do 2.12. 2019. godine.

b)     Biljnja proizvodnja

1.       Proizvodnja ramskog bijelog luka-češnjaka

– Zasadi i proizvedi na površini najmanje pola duluma (500 m²) bijelog luka-češnjaka,
– Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji ramskog bijelog luka sa kompletnom dokumentacijom do 3.06.2019. godine.

2.       Voćarska proizvodnja –podizanje novih nasada šljive auhtotonih ili drugih sorti;

Potpora podizanju novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti realizirat će se kroz poseban Javni poziv za jesenju sadnju 2019. godine, Projekt revitalizacija voćnjaka šljive.

3.       Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.)

Obavlja navedenu ratarsku proizvodnju( jesenska sjetva 2018 i proljetna sjetva 2019) i zasije na površini najmanje 2,0 dn., maksimalna proizvodnja 15 dn.
– Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.
– Da je proizvodnja namjenjena za proizvodnju zrna, žetva za vlastite potrebe ili za prodaju, dostavlja se Izjava proizvođača.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja ratarskoj proizvodnji sa kompletnom dokumentacijom do 3.06.2019. godine, a proizvodnja heljde do 1.07.2019. godine.

Nadležna služba na temelju podnesenog zahtjeva, napravit će uvid na terenu o činjeničnom stanju, sačiniti zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta, površinu zasada, broju grla, koji se ulaže u predmet odnosno zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu.
 Nakon razmotrenih svih zaprimljenih zahtjeva, donosi se odluka o odobravanju zahtjeva, obračunska lista za isplatu novčanih potpora klijentima po vrstama proizvodnje. 
c)       Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj

Sredstva za subvencioniranje za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj  realizirat će se kao novčana potpora po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja:  Investicije u poljoprivredno gospodarstvo-objekte, investicije u poljoprivredne strojeve za biljnu i stočarsku proizvodnju, nabavka osnovnog stada i proširenje stada, ulaganja u objekte i opremu za preradu voća, povrća i preradu mliječnih proizvoda i ostala ulaganja u poljoprivredu za koju nadležna Služba ocijeni da doprinose razvoju poljoprivrede i zapošljavanju.
Proizvođači koji obavljaju ili planiraju poljoprivrednu  proizvodnju,te planiraju svoj poslovni plan realizirati kroz izgradnju, sanaciju i proširenje poljoprivrednog objekata, nabavku radnih strojeva, traktora, nabavku i proširenje osnovnog stada, ulaganja objekte i opremu za preradu  ili druga ulaganja za poljoprivrednu proizvodnju, podnose zahtjev sa obrazloženjem kao i priložiti dokaze o ulaganju. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva po ovoj stavci će zaprimljene zahtjeve razmatrati, utvrditi potpunost zahtjeva, napraviti očevid stvarnog stanja na terenu, ocijeniti da li se po podnesenom poslovnom planu stvarno osigurava razvoj poljoprivrede, te donositi odgovarajuće prijedloge za odobravanje/odbacivanje zahtjeva.
Uz dokazivanje općih uvjeta, podnositelj zahtjeva će dostaviti:
–          Prijavu na prijavnom obrascu sa Poslovnim planom,
–          Dokaz o ulaganju iz 2019 god.( fiskalni računi o kupovini i otpremnica , kupoprodajni ili drugi odgovarajuću ugovor i sl.)

Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju (urbanističku suglasnost, građevinsku dozvolu, nalaz o ulaganju sudskog vještaka poljoprivredne struke, račune ili ugovor o kupnji ili radovima, upis u RPG i RK i drugo prema utvrđenoj potrebi od strane povjerenstva.
Rok za podnošenje zahtjeva-prijave za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj je do 02.12. 2019. godine.

5.       PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :

Zahtjev sa odgovarajućim prilozima dostavljaju se na protokol Općine ili se šalju preporučeno poštom na adresu: Općina Prozor – Rama, Kralja Tomislava bb. sa naznakom: Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za potporu poljoprivrednoj proizvodni za 2019.godinu.
Dokumentacija koja se dostavlja mora biti originalna ili ovjerena kopija.
Djelatnici nadležne općinske Službe će pregledati zahtjeve, utvrditi potpunost i prihvatljivost zahtjeva. Po potpunim zahtjevima izvršiti će se uvid na poljoprivrednom gospodarstvu, sačiniti zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta i utvrditi površinu zasada i drugo činjenično stanje, te predložiti prihvaćanje  ili odbacivanje zahtjeva. Potrebiti  obrazaci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije Općine Prozor – Rama, ul. Kralja Tomislava bb svakim radnim danom u vremenu od 08.00-16.00 sati ili elektronskim putem na web stranici Općine www.prozor-rama.org. Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/771-921, 770-552.

Priloženi dokumenti :

Izvor : https://prozor-rama.org/

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti