+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Obavijest – podnošenje zahtjeva po Modelu ostalih vrsta podrški

Na osnovu dijela E/ Model ostalih vrsta podrški iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“, i člana 13. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški („Službene novine Federacije BiH“ broj 68/18) Federalno ministarstvo objavljuje

O B A V I J E S T

o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ostalih vrsta podrški u 2018. godini

I PREDMET OBAVIJESTI

Predmet obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika novčane podrške sa uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva po Modelu ostalih vrsta podrški iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu (U daljem tekstu: Program podrški).

II – KORISNICI

Korisnici podrške

Korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva, naučne i obrazovne institucije, savezi, poljoprivredne zadruge, udruženja poljoprivrednika, obrti i ostala pravna lica, koji ispunjavaju uvjete propisane u okviru općih i posebnih kriterija prihvatljivosti za podršku.

III – OPĆI UVJETI

Opći uvjeti prihvatljivosti za podnosioce zahtjeva

(1) Klijent mora imati sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
(2) Klijent mora biti upisan u RPG i/ili RK.
(3) Ukoliko je klijent fizičko lice, mora imati najmanje 18 godina starosti u trenutku objavljivanja Obavijesti.
(4) Ukoliko je klijent zadruga, mora izvršiti zadružnu reviziju u skladu sa Općim zakonom o zadrugama (“Službeni glasnik BiH”, broj 18/03), osim ako je novoformirana zadruga,
(5) Klijent mora dostaviti dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
(6) Klijent mora izvršiti uplatu federalne upravne takse prema tarifnom broju 33. tačka 10. u iznosu od 20,00 KM, a u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/98, 8/00, 45/10 i 43/13).

Opći uvjeti prihvatljivosti za projekte

(1) Prihvatljivi troškovi za svaku kupovinu roba ili plaćanje usluga moraju biti u skladu s realnim tržišnim cijenama, osim za aktivnosti prikazane u Aneksu IV i Aneksu V za koje se iznos podrške izračunava na drugi način.
(2) Svi podneseni dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

IV POSEBNI UVJETI

Prihvatljivi troškovi

(1) Prihvatljivi troškovi za svaku pojedinu mjeru prikazani su u Aneksu II – Lista prihvatljivih troškova koja je sastavni dio Pravilnika, osim za aktivnosti prikazane u Aneksu IV i Aneksu V za koje se iznos podrške izračunava na drugi način.
(2) Iznos prihvatljivih troškova utvrđuje se bez PDV-a.
(3) Troškovi iz stava (1) ovog člana prihvatljivi su retroaktivno od 1. 10. prethodne godine.

Neprihvatljivi troškovi

(1) Neprihvatljivi troškovi su:
a) Porezi, uključujući PDV, carinske i uvozne dažbine i ostale naknade državi,
b) Nabavka korištene opreme i namještaja,
c) Bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi,
d) Troškovi konverzije, troškovi kursnih razlika i naknada,
e) Troškovi poslova javne uprave (troškovi opće uprave, plate zaposlenih na poslovima upravljanja, izvođenja, praćenja i nadzora),
f) Plaćanje u naturi i kompenzacija koja nije provedena preko poslovnog računa, troškovi vlastitog rada,
g) Nabavka izvršena putem lizinga,
h) Nabavka izvršena na osnovu donacija i poklona.

V PREDMET PODRŠKE

 Mjere podrške

Podrška se provodi kroz sljedeće mjere i to:

  1. Sufinanciranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji,
  2. Sufinanciranje organiziranja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara, sajmova, promocija i izložbi oz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora,
  3. Sufinanciranje izlaganja na manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor,
  4. Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti zadruga,
  5. Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih udruženja,
  6. Sufinanciranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih saveza,
  7. Sufinanciranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji.

VI INTENZITET PODRŠKE I IZNOS PODRŠKE PO MJERI I PO KLIJENTU

Izračunavanje podrške

(1) Osnova za izračunavanje podrške je dostavljeni račun (faktura).
(2) Izuzetak od odredbe iz stava (1) su aktivnosti zadruga na povezivanju ponude malih poljoprivrednih proizvođača i aktivnosti medijskih kuća vezane za kontinuiranu promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja.
(3) Visina podrške iskazana kao udio podrške u prihvatljivim troškovima iznosi:
a) za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji do 50% iznosa premije osiguranja, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 20.000 KM;
b) za sufinansiranje organizovanja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara, sajmova, promocija i izložbi iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora do 25% iznosa prihvatljivih troškova, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 10.000 KM. Za aktivnosti vezane za kontinuiranu promociju poljoprivrede i ruralnog razvoja u medijima iznos podrške prikazan je u Aneksu IV.
c) za sufinansiranje izlaganja na manifestacijama od značaja za poljoprivredni sektor do 25% iznosa prihvatljivih troškova, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 10.000 KM;
d) za sufinansiranje troškova realizacije aktivnosti poljoprivrednih zadruga, udruženja i saveza, do 50% iznosa prihvatljivih troškova za nabavku kancelarijske opreme i namještaja, prihvatljivih troškova zadružne revizije i troškova tekućeg poslovanja. Za aktivnosti povezivanja ponude malih poljoprivrednih proizvođača, iznos podrške prikazan je u Aneksu V. Podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 3.000 KM.
e) Za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji do 75% prihvatljivih troškova za uvođenje standarda, a podrška po klijentu u toku jedne godine iznosi do 15.000 KM;
(4) Klijent može ostvariti pravo na podršku za jedan zahtjev u okviru svake pojedine mjere iz ovog člana u toku jedne godine.

Proporcionalno smanjenje u slučaju probijanja iznosa sredstava utvrđenih Programom

Ako zbir iznosa obračunate podrške za sve pojedinačne zahtjeve u okviru jedne mjere bude veći od iznosa sredstava utvrđenih Programom podrški za tu mjeru, izvršit će se proporcionalno smanjenje svih odobrenih pojedinačnih iznosa podrške u okviru te mjere.

VII – ROKOVI I PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Rokovi za podnošenje zahtjeva

Klijent podnosi Zahtjev za podršku nakon objave Obavijesti na web stranici Federalnog ministarstva, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10.2018. godine.

Obrasci zahtjeva

Obrasce zahtjeva za ostvarivanje podrške po Modelu ostalih vrsta podrške možete preuzeti ovdje.

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti