+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

Novosti

EU4Business: Poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru ublažavanja negativnog uticaja COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor

Projekat Evropske unije EU4Business objavio je danas javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava kako bi se ublažio negativan uticaj COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi javnog poziva su sljedeći:

 1. doprinijeti ublažavanju negativnog uticaja epidemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH;
 2. optimizacija operativnih troškova, održavanje produktivnost, likvidnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH;
 3. podrška stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti od primarne proizvodnje do prerade i plasmana proizvoda na tržište; i
 4. promovisanje prakse održivog razvoja uključujući bolje upravljanje prirodnim resursima i očuvanje okoliša i zaštitu ljudi, prvenstveno radnika ili poljoprivrednika.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava mogu biti mikro, mala i srednja preduzeća, obrti/preduzetnici i/ili zadruge sa uspostavljenom mrežom kooperanata/individualnih poljoprivrednih proizvođača koje se bave:

 • proizvodnjom i/ili otkupom i/ili skladištenjem i/ili plasmanom svježih poljoprivrednih i gotovih prehrambenih proizvoda; ili
 • proizvodnjom i/ili otkupom i preradom, skladištenje i plasmanom poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose do 1.8 miliona KM.  Bespovratna sredstva po jednoj prijavi mogu iznositi od 50.000 KM do 150.000 KM. (bez PDV-a).

Informacije o načinu popunjavanja i dostave prijave se nalaze u Smjernicama za podnosioce prijava na javni poziv.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 3. juni 2020. godine do 15.00

Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Preuzmite dokumentaciju:

Smjernice za podnosioce prijava na javni poziv

Prilog 1: Obrazac projektnog prijedloga

Prilog 2: Pismo namjere za sufinansiranje projekta (primjer)

Prilog 3: Lista za provjeru dostavljene dokumentacije

Aneks 1: Budžet projekta

Aneks 2: Plan realizacije projektnih aktivnosti

Aneks 3: Informacije o kooperantima

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: [email protected].

EU4Business je projekat Evropske unije kojim se nastoji ojačati kapacitet ekonomskog rasta i zapošljavanja u Bosni i Hercegovini unaprjeđenjem konkurentnosti i inovativnosti u odabranim sektorima. EU4Business je projekat vrijedan 16.1 miliona eura, od čega 15 miliona eura finansira Evropska unija, a 1.1 milion eura Savezna Republika Njemačka. Projekat zajednički provode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodna organizacija rada (ILO), od aprila 2018. do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa strategija lokalnog razvoja – Lokalne samouprave i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini koji provodi Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ).

 UNDP provodi projektne aktivnosti vezane za sektor poljoprivrede i prehrambenu industriju, te ruralni razvoj.

eu4business.ba

Pročitajte više
Općina Prozor-Rama uputila Javni poziv za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju

Općina Prozor-Rama uputila je Javni poziv poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na području općine za 2020. godinu.  

JAVNI POZIV

za odabir korisnika sredstava  za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralni razvoj na području općine Prozor-Rama za 2020. godinu

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Temeljem Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj sa kriterijima raspodjele   broj; 01/1-20-660/20, raspisuje se Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralni razvoj na području općine Prozor–Rama za 2020. godinu.

 1. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava mogu biti fizičke, pravne osobe i udruženja (pojedinci, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poduzeća, udruženja, zadruge i obrti) sa područja općine Prozor-Rama i koji ostvaruju poljoprivrednu proizvodnju na području Općine.

 1. SREDSTVA ZA POTPORU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I RURALNI RAZVOJ

Sredstva za potporu poljoprivredne proizvodnje i ruralni razvoj dodjeljivat će se poljoprivrednim proizvođačima sa području općine Prozor –Rama koji ispune opće i posebne uvjete i to za ;

 1. Animalna proizvodnja
 2. Potpora proizvodnji mlijeka u sustavu otkupa i preradi, 0,10 KM/ litri, najviše do 500,00 KM/mjesečno odnosno (5 000 l. mlijeka) po korisniku,
 3. Potpora uzgoju ovaca i koza, rasplodna grla za proširenje-remont stada i uzgoj osnovnog stada koji nisu u sustavu poticaja;
 • Proizvođači koji su u sustavu federalnog i županijskog poticaja, za rasplodna grla za proširenje-remont stada 5 KM/grlo,
 • Proizvođači koji nisu u sustavu federalnog i županijskog poticaja, za osnovno stado  10 KM/grlo.
 • Potpora uzgoju muznih krava i proizvodnji mlijeka, 120,00 KM/ grlo, maksimalno do 20 grla, najviše do 2.400,00 KM
 1. Potpora uzgoju u sustavu krava- tele, 120,00 KM /grlo, maksimalno do 20 grla, najviše do 400,00 KM.
 2. Subvencija veterinarskih usluga, analiza zdravstvenog stanja mliječnih krava, grla za tov, 35 KM/grlu,
 3. Biljnja proizvodnja
 4. Proizvodnja ramskog bijelog luka-češnjaka, 1.500,00 KM/ha, minimalna proizvodnja 500 m² (0,05 ha),
 5. Voćarska proizvodnja;- Podizanje novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti kroz Projekt revitalizacija voćnjaka šljive od 0,1-0,2 ha,

-Podizanje novih nasada drugih voćnih kultura značajnih za područje Rame od 0,1-0,2 ha

 1. Ratarska proizvodnja (pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz i dr.), 500,00 KM/ha, najmanje za proizvodnju od 0,2 ha. do 1,5 ha
 2. Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj ;

Sredstva za subvencioniranje  kapitalnih ulaganja i ruralni razvoj  realizirat će se kao novčana potpora po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja, investicije u poljoprivredno gospodarstvo ili zajedničke projekte poljoprivrede i ruralnog razvoja i to:

 • Investicije u poljoprivredne mašine i opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju
 • Sufinanciranje nabave visoko kvalitetne rasplodne stoke
 • Investicije u izgradnju ili proširenje građevinskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje
 • Podrška za zajedničke projekte poljoprivrede i ruralnog razvoja
 • Sufinanciranje nabave opreme i izgradnje, proširenje građevinskih objekta za preradu voća, povrća i preradu mliječnih proizvoda
 1. Ostale potpore razvoja poljoprivrede i ruralni razvoj;
 • Praćenje razvoja poljoprivrede i savjetodavne usluge
 • Sajam poljoprivrede, prehrane i turizma „DANI ŠLJIVE 2020“
 • Organiziranje edukacija, radionica, stručnih predavanja
 • Posjet drugim sajmovima i studijska putovanja
 • Potpora posebnim projektima udruženih i pojedinačnih poljoprivrednika
 • Suzbijanje zaraznih bolesti životinja
 • Certifikacija organske proizvodnje

Navedena podrška poljoprivrednoj proizvodnji realizirat će se po prihvatljivim programima i projektima,  na zahtjev pojedinačno ili na prijedlog poljoprivrednih udruga, obrta, zadruga i drugih pravnih osoba, Agencije za lokalni razvoj, koje će nadležna Služba pojedinačno razmatrati i utvrditi prihvatljivost zahtjeva i projekta, sa kojima će se potpisati Ugovor o dodjeli sredstava.

Kroz ovu mjeru poticaja vršiti će se utrošak sredstava za potrebe koje će nadležna Služba organizirati s ciljem razvoja i zaštite poljoprivrede proizvodnje i ruralni razvoj.

 1. UVJETI ZA SUDJELOVANJE I POTREBNI DOKAZI

Za sudjelovanje u postupku odabira po ovom Javnom pozivu svi zainteresirani proizvođači trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete.

Uz obrazac zahtjeva (ZA-POLJ) ili prijavni obrazac-poslovni plan, potrebito je dostaviti:

Opći uvjeti

 1. a) Da je pravna osoba ili obrt valjano registriran za rad u općini Prozor – Rama – dokaz: Sudsko rješenje o registraciji/Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima, ili rješenje za rad obrta, i uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj ( za pravne osobe i obrte),
 2. b) Da je pojedinac ili obiteljsko gospodarstvo sa prebivalištem, odnosno sjedištem, u općini Prozor – Rama – dokaz: uvjerenje o prebivalištu i sl. (za pojedince i obiteljska gospodarstva),
 3. c) Da ostvaruje proizvodnju na području Općine Prozor-Rama – dokaz: Izvadak iz posjedovnog lista, zemljišno knjižni izvadak, ugovori o korištenju ili zakupu zemljišta ili objekta, za obiteljsko zemljište i objekte odgovarajuća izjava (za sve prijavitelje na Javni poziv),
 4. d) Da je upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (za potporu; proizvodnji mlijeka, subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj, uzgoj ovaca i koza po osnovu federalnog poticaja, uzgoj u sustavu krava- tele),

Posebni uvjeti

 1. Animalna proizvodnja

1.Potpora proizvodnji mlijeka u sustavu otkupa i preradi

Sredstva za potporu proizvodnji mlijeka dodjeljivat će se u visini od 0,10 KM/litri mlijeka proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama koji ispune uvjete za federalni poticaj sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji i to za IV. kvartal 2019. godinu i za I.,II., i III., kvartal 2020. godinu.

 1. Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka,
 2. Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka,
 3. Dokaz o broju muznih grla (kopije pasoša ili izvod iz jedinstvenog registra životinja),
 4. Preslik/kopija obrasca obračuna novčane potpore za proizvodnju svježeg mlijeka (obrazac koji otkupljivač dostavlja za federalni poticaj),
 5. Ovjerena kopija obavijesti-odluke nadležnog županijskog ministarstva o prihvaćanju zahtjeva za poticaj proizvodnji mlijeka i prosljeđivanju federalnom ministarstvu za isplatu ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo,
 6. Raster dnevnog-mjesečnog otkupa mlijeka ili dokaz o preuzimanju mlijeka unutar gospodarstva za preradu (klijent koji na gospodarstvu ostvaruje proizvodnju i vrši preradu).
 7. Upis u RPG i RK

Rok za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje poticaja proizvodnji mlijeka podnosi se mjesečno ili kvartalno u ovisnosti o propisanom načinu ostvarivanja federalnog poticaja sukladno Federalnom Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaj proizvodnji. Pri prvom podnošenju zahtjeva dostavlja se sva propisana dokumentacija po ovom javnom pozivu a svaki naredni put samo zahtjev i dokumentacija: raster otkupa ili preuzimanje mlijeka unutar gospodarstva, obrazac obračuna novčane potpore i obavijesti nadležnog županijskog ministarstva o prihvaćanju poticaja ili ispis s farmer portala da je predmet zaprimljen u Federalno ministarstvo.

 1. Potpora uzgoju ovaca i koza

 Sredstva za potporu uzgoju ovaca i koza, dodjeljivat će se proizvođačima na području općine Prozor –Rama, za uzgoj rasplodne stoke za proširenje-remont stada koji ostvaruju federalni i županijski poticaj i za osnovno stado proizvođači koji nisu u sustavu poticaja;

 1. a) Proizvođači koji su u sustavu federalnog i županijskog poticaja, za rasplodna grla 5 KM/grlo, koji uz zahtjev dostavljaju ;

– Dokaz da se ostvariva federalni i županijski poticaj za proizvodnju ovaca i koza i u uzgoju imaju minimalno 50 ovaca, odnosno minimalno 25 koza starijih od jedne godine u vrijeme sačinjavanja zapisnika. Dokazi se uzimaju obzir podaci iz evidencije službe da je poslan  Z-1 obrazac za ostvarivanje federalnog poticaja,

 – Dokaz o broju uzgoja rasplodne stoke ovce i koze, kopija zapisnika županijske komisije o utvrđenom brojnom stanju životinja i ispunjenju uvjeta za ostvarivanje poticaja,

–  Izjavu klijenta da će grla (ovce, koze), koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.

– Upis u RPG i RK

 1. b) Proizvođači koji nisu u sustavu federalnog i županijskog poticaja ostvaruju novčanu podršku 10 KM/grlo, osnovnog stada, koji u uzgoju imaju maksimalno 50 ovaca, odnosno maksimalno 25 koza,

 a koji uz zahtjev dostavljaju;

– Da ne ostvaruju federalni i županijski poticaj za uzgoj ovaca i koza, provjerava se u evidenciji nadležne Službe-Odsjeka,

– Dokaz o broju uzgoja ovca i koza, zapisnika općinske službe o utvrđenom brojnom stanju i da se ne radi o grlima na koje se već ostvaruje poticaj.

– Izjavu klijenta da će grla (ovce, koze) koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja uzgoju ovaca i koza sa kompletnom dokumentacijom od 10.08. – 19.10.2020. godine.

 2.  Potpora uzgoju muznih krava i proizvodnji mlijeka

Sredstva za potporu proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava dodjeljivat će se proizvođačima mlijeka na području općine Prozor –Rama, koji su u sustavu otkupa mlijeka, proizvodnju mlijeka za prodaju na neki drugi način ili preradu u domaćinstvu u visini od 120,00 KM godišnje po grlu, maksimalno do 20 grla.

 1. Dokaz o broju muznih krava i da su grla označena (stočni pasoši),
 2. Ugovor o kooperaciji sa otkupljivačem-prerađivačem mlijeka za proizvođače u sustavu otkupa mlijeka i Izjava klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušni markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
 3. Proizvodnja i prerada mlijeka u domaćinstvu; Izjava klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušni markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji mlijeka i uzgoju muznih krava sa kompletnom dokumentacijom do 2.11.2020. godine.

 3. Potpora uzgoju u sustavu krava- tele,

Sredstva za potporu uzgoju u sustavu krava- tele, dodjeljivat će se proizvođačima na području općine Prozor –Rama, u visini od 120,00 KM godišnje po grlu/osnovno stado, maksimalno do 20 grla.

 1. a) Dokaz o broju grla i da su grla označena (stočni pasoši),
 2. b) Izjavu klijenta da će grla sa navedenim brojevima ušni markica, koja su predmet novčane podrške zadržati u vlastitom uzgoju najmanje dvije godine od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčane podrške.
 3. c) Upis u RPG i RK

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac “ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja uzgoju u sustavu krava tele sa kompletnom dokumentacijom do 12.10. 2020. godine.

 1. Subvencija veterinarskih usluga-analiza krvi

Realizirat će se preko registriranih Veterinarskih stanica sa područja općine Prozor-Rama. Kriteriji će biti definirani sporazumom sa Veterinarskim stanicama a korisnici će navedeni poticaj koristiti preko  Veterinarskih stanice u iznosu 35,00 KM/grlo, kao sufinanciranje od strane Općine. Pravo na sufinanciranje imaju vlasnici grla za analizu zdravstvenog stanja, koju su u sustavu otkupa ili vrše preradu i distribuciju mlijeka, vlasnici-uzgajivači grla za proizvodnju mesa za tržište (sustav krava tele). Rok za ostvarivanje subvencije je do 12.10.2020. godine.

 4. Biljna proizvodnja

 1. Proizvodnja ramskog bijelog luka-češnjaka

 Sredstva za potporu proizvodnji ramskog bijelog luka dodjeljivat će se proizvođačima koji;

– Zasade i proizvedu na površini najmanje 500 m² (0,05 ha), bijelog luka-češnjaka,

– Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju navedene kulture

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja proizvodnji ramskog bijelog luka sa kompletnom dokumentacijom do 15.06.2020. godine.

 1. Voćarska proizvodnja, podizanje novih nasada šljive i drugih voćnih kultura

Potpora podizanju novih nasada šljive autohtonih ili drugih sorti (Projekt revitalizacija voćnjaka šljive) i podizanje novih nasada drugih voćnih kultura značajnih za područje Rame,  realizirat će se kroz poseban Javni poziv za jesenju sadnju 2020. godine.

 1. Ratarska proizvodnja

Potpora pružiti će se za obavljanje ratarske proizvodnje, pšenica, raž, ječam, heljda, zob, kukuruz    jesenska sjetva 2019. i proljetna sjetva 2020. godine i  da se zasije na površini najmanje 0,2 ha. do 1,5 ha.

– Pridržava se agrotehničkih mjera za proizvodnju.

– Da je proizvodnja namjenjena za proizvodnju zrna, žetva za vlastite potrebe ili za prodaju

Rok za podnošenje zahtjeva (Obrazac“ZA-POLJ“) za ostvarivanje poticaja ratarskoj proizvodnji sa kompletnom dokumentacijom do 15.06.2020. godine, a proizvodnja heljde do 6.07.2020. godine.

Nadležna služba na temelju podnesenog zahtjeva, napravit će uvid na terenu o činjeničnom stanju, sačiniti zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta, površinu zasada, broju grla, koji se ulaže u predmet odnosno zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu potporu.

 Nakon razmotrenih svih zaprimljenih zahtjeva, donosi se odluka o odobravanju zahtjeva, obračunska lista za isplatu novčanih potpora klijentima po vrstama proizvodnje.

5. Subvencija za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj

Sredstva za subvencioniranje za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj  realizirat će se kao novčana potpora po pojedinačnim zahtjevima i poslovnom planu za ulaganja, investicije u poljoprivredno gospodarstvo ili zajedničke projekte poljoprivrede i ruralnog razvoja;

 • Investicije u poljoprivredne mašine i opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju
 • Sufinanciranje nabave visoko kvalitetne rasplodne stoke
 • Investicije u izgradnju ili proširenje građevinskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje
 • Podrška za zajedničke projekte poljoprivrede i ruralnog razvoja
 • Sufinanciranje nabave opreme i izgradnje, proširenje građevinskih objekta za preradu voća, povrća i preradu mliječnih proizvoda

Proizvođači koji obavljaju ili planiraju otpočeti poljoprivrednu  proizvodnju, te planiraju svoj poslovni plan realizirati kroz gore navedene djelatnosti, podnose zahtjev, prijavni obrazac-poslovni plan sa obrazloženjem kao i priloženim dokazima o ulaganju. Povjerenstvo za provedbu javnog poziva po ovoj stavci će zaprimljene zahtjeve razmatrati, utvrditi potpunost zahtjeva, napraviti očevid stvarnog stanja na terenu, ocijeniti da li se po podnesenom poslovnom planu stvarno osigurava razvoj poljoprivrede, te donositi odgovarajuće prijedloge za odobravanje/odbacivanje zahtjeva.

Uz dokazivanje općih uvjeta, podnositelj zahtjeva će dostaviti:

 • Prijavu na prijavnom obrascu sa Poslovnim planom,
 • Dokaz o ulaganju iz 2020 god.( fiskalni računi o kupovini i otpremnica , kupoprodajni ili drugi odgovarajuću ugovor i sl.)

Povjerenstvo zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju (urbanističku suglasnost, građevinsku dozvolu, nalaz o ulaganju sudskog vještaka poljoprivredne struke, račune ili ugovor o kupnji ili radovima, upis u RPG i RK i drugo prema utvrđenoj potrebi od strane povjerenstva.

Navedena podrška realizirat će se po pojedinačnim zahtjevima i prihvatljivim programima, projektima iskazanim u Poslovnom planu sa kojima će se potpisati Ugovor o dodjeli sredstava za subvencioniranje kapitalnih ulaganja  u poljoprivredi i za ruralni razvoj.

Rok za podnošenje zahtjeva-prijave za kapitalna ulaganja i ruralni razvoj je do 30.11. 2020. godine.

PRIJAVE I NAČIN REALIZACIJE :

Zahtjev sa odgovarajućim prilozima dostavljaju se na protokol Općine ili se šalju preporučeno poštom na adresu: Općina Prozor – Rama, Kralja Tomislava bb. sa naznakom: Prijava na javni poziv za odabir korisnika sredstava za potporu poljoprivrednoj proizvodni i ruralni razvoj za 2020.godinu.

Dokumentacija koja se dostavlja mora biti originalna ili ovjerena kopija.

Djelatnici nadležne općinske Službe će pregledati zahtjeve, utvrditi potpunost i prihvatljivost zahtjeva. Po potpunim zahtjevima izvršiti će se uvid na poljoprivrednom gospodarstvu, sačiniti zapisnik o ispunjavanju posebnih uvjeta i utvrditi površinu zasada i drugo činjenično stanje, te predložiti prihvaćanje  ili odbacivanje zahtjeva. Potrebiti  obrazaci zahtjeva za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti u Službi za razvoj, poduzetništvo, obrt i financije Općine Prozor – Rama, ul. Kralja Tomislava bb svakim radnim danom u vremenu od 08.00-16.00 sati ili elektronskim putem na web stranici Općine www.prozor-rama.org. Sve dodatne informacije vezane za  Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/771-921, 770-552.

Načelnik općine Prozor-Rama

dr. Jozo Ivančević

Obrazac zahtjeva za poticaj

PRIJAVNI OBRAZAC- POSLOVNI PLAN

 

Preuzeto: https://ramski-vjesnik.ba/

Pročitajte više
POZIV ZA PROJEKTE AMBASADE REPUBLIKE BUGARSKE U BIH

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske posredstvom Ambasade Republike Bugarske u BiH otvorilo je poziv za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 10. jul 2020. godine.

Cilj poziva je poboljšati pristup obrazovanju kroz savremeni obrazovni proces i/ili unaprijediti infrastrukturu u obrazovanju kroz poboljšanje uslova učenja i izvođenja nastave;
osigurati bolju zdravstvenu zaštitu i bolji pristup zdravstvenim uslugama i/ili poboljšati infrastrukturu u zdravstvu.

Prihvatljivi aplikanti sva pravna lica u BiH, međunarodne i lokalne nevladine organizacije; opštine/gradovi i njihova udruženja; obrazovne, zdravstvene i socijalne institucije; međunarodne humanitarne organizacije.

Maksimalan iznos budžeta po projektu je 50.000 KM, a minimalan 5.000 KM.

Detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.

Izvor: Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Preuzeto: https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/poziv-bugarske-ambasade/

Pročitajte više
Neradni dani 1. i 2. maj/svibanj

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, propisano da je Prvi maj/svibanj praznik rada i da se obilježava dva dana  (1. i  2. maja/svibnja).

Shodno tome, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine petak 1. maj/svibanj i subota 2. maj/svibanj 2020. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade, saopćeno je iz ovog ministarstva.

 

Pročitajte više
Produžen rok javnog poziva za poticanje proljetne sjetve
Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (“Službene novine Federacije BiH, br. 14/20, 16/20 i 23/20) i člana 22. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški (“Službene novine Federacije BiH, broj 24/20), a u vezi sa aktom ovog Ministarstva broj: 03-20-518/20 od 31.03.2020.godine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  obavještava PRODUŽAVA SE ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, broj: 01-04/2-549/2020 od 10.04.2020. g.

Produžava se rok za podnošenje prijava na Javni poziv za prikupljanje prijava za poticanje proljetne sjetve u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 06.05.2020. godi

https://fmpvs.gov.ba/

Pročitajte više
Javni poziv za dodjelu sadnica i rasadnog materijala

U skladu sa mjerama kojima će se omogućiti što efikasnije suzbijanje negativnih posljedica izazvanih pandemijom COVID – 19, Upravni Odbor FMB-a iz Sarajeva, donio je Odluku o aktivnom uključivanju FMB-a u borbu sa potencijalnim posljedicama koje za rezultat mogu imati drastičnu humanitarnu i socijalnu krizu. Na temelju ove Odluke, direktorica FMB-a raspisuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA DODJELU SADNICA I RASADNOG MATERIJALA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA SA PODRUČJA BOSNE I HERCEGOVINE

Više informacija o uslovima finansiranja pročitajte u zvaničnom dokumentu ispod:

Javni poziv za sadnice_FMB_04_20

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete se obratit na email: [email protected]

Krajnji rok za predaju prijava je 04.05.2020. godine.

Pročitajte više
OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

PREDMET: OBAVIJEST ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE

Obavještavamo Vas da po Pravilniku o načinu i uvjetima novčane potpore po modelu poticaja u proizvodnji („Službene Novine F BiH“, broj; 32/17, 55/17, 56/18, 24/20), svi poljoprivredni proizvođači  koji žele ostvarivati poticaj na svoju proizvodnju obvezni su postupiti  po istom pravilniku, pridržavati se propisanih uvjeta i rokova:
-za prijavu početka proizvodnje nadležnom ministarstvu na propisanom obrascu P1,
-za podnošenje zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom nadležnom ministarstvu za ostvarivanje poticaja na ostvarenu proizvodnju.

  Iz Pravilnika posebno izdvajamo sljedeće rokove za podnošenje prijava početka proizvodnje;

 1. Pčelarska proizvodnja do 13.06.2020.god.
 2. Uzgoj rasplodne stoke (ovce i koze ), do 13.06.2020.god.
 3. Svinjogojska proizvodnja: proizvodnja svinjskog mesa pet dana nakon završetka karantene (za grla iz uvoza) odnosno useljenja posljednjeg praseta u turnus (vlastiti ili domaći uzgoj), a uzgoj rasplodnih krmača do 29.06.2020. god.
 4. Uzgoj goveda u sustavu krava-tele do 15.08.2020.god.
 5. Uzgoj rasplodnih junica do 15.08.2020.god.
 6. Tov junadi najkasnije pet dana po početku tova.
 7. Proizvodnja krušnih žitarica ( pšenica, raž i), stočnog ječma, zobi i tritikale do 13.06.2020.god.
 8. Proizvodnja povrća: rajčica, paprika, krastavac, patliđžan, mrkva, cikla,salata i luk do 29.06.2020.god.
 9. Proizvodnja silažnog kukuruza do 29.06.2020.god.
 10. Ribarska proizvodnja do 30.06.2020.god.
 11. Proizvodnja grožđa i voća do 30.06.2020.god.
 12. Proizvodnja heljde do 14.07.2020.god
 13. Proizvodnja ljekovitog i aromatičnog bilja do 14.07.2020.god.

Uvjeti i visina potpore za 2020. godinu utvrđeni su Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnikom o načinu i uvjetima novčane potpore po modelu poticaja u proizvodnji. Poljoprivredni proizvođači mogu se informirati o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih potpora za svoju proizvodnju, preuzeti potrebne obrasce u Odsjeku za poljoprivredu općine Prozor/Rama ili na tel; 036/770-552. Korisnici mogu preko Farmer web portala (www.farmerportal.ba), aplikacije koja omogućava pregled podataka Registra poljoprivrednih gospodarstava/klijenata FBIH, uvid u statuse svoga zahtjeva za ostvarivanje novčanih poticaja iz proračuna FBIH, te preuzimanje svih potrebnih obrazaca i korisničkih uputstava.

https://prozor-rama.org/

Pročitajte više
Poziv općinama za uspostavu savjetodavne usluge poduzetnicima pogođenim pandemijom

Investicijska fondacija “Impakt” Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlada Švicarske,  a koji je tokom 2018. i 2019. godine u saradnji sa 32 lokalne zajednice u BiH realizirao YEP  inkubator poslovnih ideja u kojem je podržano osnivanje 120 novih poslovnih poduhvata širom BiH, nastavlja realizaciju aktivnosti koje se odnose na podršku razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta u obrtima i malim preduzećima.

Program podrške razvoju preduzetništva i očuvanju radnih mjesta pod nazivom «YEP inkubator poslovnih ideja 2020-2021», realizuje se u saradnji sa kantonima i jednicima lokalne samouprave koje su iskazale odnosno iskažu interes za učešće u relizaciji programa, kroz udruživanje resursa i finansijskiih sredstava.

Evidentno je da postoji potreba za savjetodavnom podrškom postojećim preduzetnicima i obrtnicima o načinima i koracima korištenja različitih mjera koje institucije vlasti donose kako bi se olakšalo poslovanje u trenutnim uslovima, upravljanju ugovorima koje imaju (sa dobavljačima, kupcima, zavodom za zapošljavanje, najmodavcima prostora itd.), upravljanjem radno-pravnim odnosima, te bi se na ovaj način ostvario doprinos očuvanju radnih mjesta u postojećim poslovnim poduhvatima na području lokalnih zajednica.

Imajuću u vidu novonastalu situaciju sa pandemijom COVID-19, te pogubnim efektima koje epidemija ima na mikro i male biznise, ali i cijelu ekonomiju, u skladu sa odabranim opštinama organizovana je besplatna savjetodavna podrška postojećim preduzetnicima i obrtnicima kroz info tačku kroz koju je poduzetnicima i obrtnicima iz Vaše lokalne zajednice bili na raspolaganju IMPAKT poduzetnici, ekonomisti, pravnici i drugi stručnjaci koji im pružaju savjete, informacije, te podršku.

Fondacija IMPAKT na realizaciji ovog programa već radi sa određenim općina. Kako je interes veliki, te kako bi podršku na isti način ponudili svima pozivamo zainteresovane Općine da pošalju pismo interesa do četvrtka 30.04.2020.godine.  Za dodatne informacije je otvorena telefosnka linija 033/202-043 (mob 066/370-675).

Program podrške izvoditi na ograničenom broju lokacija u Bosni i Hercegovini.

Pročitajte više
I JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za programe u 2020. godini

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje I JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2020. godini.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Obrasce za aplikaciju na Javni poziv možete preuzeti klikom na linkove :

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH
sa naznakom  „Javni poziv 2020. – finansiranje/sufinansiranje programa– NE OTVARATI“

 • Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 24.05.2020. godine.
 • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
 • Konsultacije i eventualna pojašnjenja javnog poziva mogu se obaviti putem telefona na broj: +387 33 71 77 40.
 • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
 • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

 

 Datum objave: 24.04.2020. godine.

fond.ba

Pročitajte više
Obavijest za korisnike usluga Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK

 Temeljem brojnih upita o načinu redovite prijave u evidenciju nezaposlenih osoba radi stjecanja statusa nezaposlene osobe zbog prestanka radnog odnosa i ostvarivanja prava temeljem nezaposlenosti (novčana naknada, zdravstveno  i mirovinsko osiguranje) informiramo Vas o sljedećem:

Osobe koje već imaju status nezaposlene osobe nisu dužni vršiti redovnu prijavu u podružnice – biroe Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti. Svi rokovi za redovne prijave su prolongirani do trajanja vanrednog stanja.

Osobe kojima je prestao radni odnosradi ostvarivanja svojih prava,  mogu se putem e-maila [email protected] ili faksa na broj 036/334-810 prijaviti i tako dostaviti potrebnu dokumentaciju.
Potrebna dokumentacija je:
-osobna karta,
-dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma),
-dokaz o prestanku rada (rješenje/odluka o prestanku radnog odnosa, ugovor o radnom odnosu na određeno vrijeme ako je iz istog vidljiv datum prestanka radnog odnosa, te obrazac JS 3100 ako je isti dostupan),

– ako imate radni staž ostvaren prije 31.12.2010. dostaviti radnu knjižicu, uvjerenje MIO/PIO o radnom stažu ili potvrdu poslodavca o stažu. Ako ne posjedujete dokaze o postojećem stažu prije 31.12.2010., navedite isto u mailu, kako bi Služba službeno zatražila podatke od nadležne službe od MIO/PIO.

VAŽNO: ako agencije dostavljaju potrebnu dokumentaciju za svoje komitente, obvezno je da u jednom mailu budu podaci samo za jednu osobu, zbog lakšeg praćenja pristizanja zahtjeva. Mailovi sa podacima više osoba od jedne neće se obrađivati!

Obvezno je dostaviti kontakt telefon i adresu prebivališta, kako bi Vas naši djelatnici kontaktirali po prijemu prijave sa dokumentacijom!!!!!

U slučaju da niste u mogućnosti dostaviti potrebnu dokumentaciju zbog tehničkih poteškoća (nemogućnosti pristupa internetu ili faksu) obratite se podružnici-birou Službe za zapošljavanje u skladu sa prebivalištem za daljnje upute. Kontakt brojevi i e-mailovi podružnica-biroa rada Službe za zapošljavanje HNŽ-HNK su sljedeći:

Podružnica-biro rada Čapljina: 036/808-135, [email protected]

Podružnica-biro rada Čitluk: 036/642-630, [email protected]

Podružnica-biro rada Jablanica: 036/752-818, [email protected]

Podružnica-biro rada Konjic: 036/726-253, [email protected]

Podružnica-biro rada Mostar – Odjeljenje 1: 036/334-836, [email protected]

Podružnica-biro rada Mostar – Odjeljenje 2: 036/551-435, [email protected] i

Podružnica-biro rada Neum: 036/880-219, [email protected]

Podružnica-biro rada Prozor-Rama: 036/770-102[email protected]

Podružnica-biro rada Ravno: 036/891-030, [email protected]

Podružnica-biro rada Stolac: 036/853-330; vidoj[email protected]

Pročitajte više
1 2 3 4 29