+387 36 770 880
Kralja Tomislava bb, 88440 Prozor, BiH

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA PROISTEKLIH IZ RATA ZA 2017.

JAVNI POZIV
za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2017. godinu

1. Pravo sudjelovanja imaju:
– Udruge proistekle iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor-Rama, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor-Rama.

2. Uvjeti financijske potpore

– Da se projekt realizira do kraja tekuće godine.
– Da se projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti na
području Općine, kao što su:

a) organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i sl.;
b) edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i sl.);
c) aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju kvaliteta
ljudskog života;
d) veći angažman članova udruga proisteklih iz rata u društvenom životu;
e) obilježavanje povijesnih događaja.

3. Potrebna projektna dokumentacija

Prijava treba sadržavati:
–          Popunjen prijavni obrazac,
–          Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
–          Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija),
–          Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),
–          Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini,
–          projekt kojim se aplicira.

4. Uvjeti prijave

Sjedište i djelovanje udruga (iz točke 1. ovoga Poziva) treba biti na području općine Prozor-Rama, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra.

5. Iznos sredstava

Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovoga Javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:

1. Minimalna vrijednost projekta:   1.500,00 KM
2. Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM

Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati izravni financijski doprinos. Međutim, nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.

6. Način prijave

Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:
Općina Prozor-Rama
Ul. Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: “Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2017. godinu”
7. Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovoga Poziva na Oglasnoj ploči Općine.

NAPOMENA: Sve informacije, kao i Prijavni obrazac za sudjelovanje na Javnom pozivu, možete dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor-Rama, kontakt osoba: Enes Manov, Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, tel: 036/771-922 ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.
Prijave Udruga koje nisu prethodno opravdale korištenje sredstava po prethodnom Javnom pozivu (2016) godine, neće biti razmatrane.

Prijavni obrazac za udruge proistekle iz rata možete preuzeti OVDJE.

 

NAČELNIK
Jozo Ivančević Dr.

Kategorija : Novosti
Povezane obavijesti